Đêm qua : Cụ Ông U61 “xếp hình” cùng nhân tình U46 trong nhà nghỉ “ngã ngựa” khiến t.ử v.o.ng ngay tại phòng

ᴠ͢ᴜ̛̀͢ᴀ͢ ͢ᴠ͢ᴀ̀͢ᴏ͢ ͢ɴ͢ʜ͢ᴀ̀͢ ͢ɴ͢ɢ͢ʜ͢ɪ̉͢ ͢ᴄ͢ᴜ̀͢ɴ͢ɢ͢ ͢ᴠ͢ᴏ̛́͢ɪ͢ ͢ᴍ͢ᴏ̣̂͢ᴛ͢ ͢ᴘ͢ʜ͢ᴜ̣͢ ͢ɴ͢ᴜ̛̃͢ ͢4͢6͢ ͢ᴛ͢ᴜ͢ᴏ̂̉͢ɪ͢ ͢ᴆ͢ᴜ̛͢ᴏ̛̣͢ᴄ͢ ͢ᴍ͢ᴏ̣̂͢ᴛ͢ ͢ʟ͢ᴜ́͢ᴄ͢ ͢ᴛ͢ʜ͢ɪ̀͢ ͢ɴ͢ɢ͢ᴜ̛͢ᴏ̛̀͢ɪ͢ ͢ᴆ͢ᴀ̀͢ɴ͢ ͢ᴏ̂͢ɴ͢ɢ͢ ͢6͢1͢ ͢ᴛ͢ᴜ͢ᴏ̂̉͢ɪ͢ ͢ᴄ͢ᴏ́͢ ͢ʙ͢ɪ͢ᴇ̂̉͢ᴜ͢ ͢ʜ͢ɪ͢ᴇ̣̂͢ɴ͢ ͢ᴍ͢ᴇ̣̂͢ᴛ͢ ͢ᴍ͢ᴏ̉͢ɪ͢,͢ ͢ᴋ͢ʜ͢ᴏ́͢ ͢ᴛ͢ʜ͢ᴏ̛̉͢ ͢ᴠ͢ᴀ̀͢ ͢s͢ᴀ͢ᴜ͢ ͢ᴆ͢ᴏ́͢ ͢ᴛ͢ᴜ̛̉͢ ͢ᴠ͢ᴏ͢ɴ͢ɢ͢,͢ ͢ᴅ͢ᴜ̀͢ ͢ᴆ͢ᴀ̃͢ ͢ᴆ͢ᴜ̛͢ᴏ̛̣͢ᴄ͢ ͢ᴆ͢ᴜ̛͢ᴀ͢ ͢ᴆ͢ᴇ̂́͢ɴ͢ ͢ʙ͢ᴇ̣̂͢ɴ͢ʜ͢ ͢ᴠ͢ɪ͢ᴇ̣̂͢ɴ͢ ͢ᴄ͢ᴀ̂́͢ᴘ͢ ͢ᴄ͢ᴜ̛́͢ᴜ͢.͢

s̼ᴀ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼2̼2̼-̼1̼1̼,̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴏ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼,̼ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̂́ɴ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼–̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼̉ ̼ᴛ̼ɪ̣̼ᴄ̼ʜ̼ ̼ᴜ̼ʙ̼ɴ̼ᴅ̼ ̼x̼ᴀ̼̃ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴀ̼ɴ̼,̼ ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ʏ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼,̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̉ɴ̼ʜ̼ ̼ʙ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴆ̼ɪ̣̼ɴ̼ʜ̼ ̼–̼ ̼x̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̀ɴ̼ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̉ ̼ᴠ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼s̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̼̉ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴆ̼ɪ̣̼ᴀ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̣̼ ̼ɴ̼ᴜ̛̼̃.̼

 

 

̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ɴ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼,̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴀ̼ ̼2̼1̼-̼1̼1̼,̼ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼.̼ ̼ᴋ̼.̼ ̼s̼.̼ ̼(̼6̼1̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼;̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̣̼ ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼x̼ᴜ̼ᴀ̼̂ɴ̼,̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̉ɴ̼ʜ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̼́ ̼ʏ̼ᴇ̼̂ɴ̼)̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ ̼ʜ̼.̼ᴛ̼.̼x̼.̼ᴘ̼ ̼(̼4̼6̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼)̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̼̉ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴆ̼ɪ̣̼ᴀ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̣̼ᴄ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̣̼ɴ̼ʜ̼ ̼2̼,̼ ̼x̼ᴀ̼̃ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼ᴇ̼̂ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴏ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̼̉.̼

̼s̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴏ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ʟ̼ᴜ̼́ᴄ̼,̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ ̼ᴘ̼.̼ ̼ʜ̼ᴏ̛̼́ᴛ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̃ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̣̼ʏ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼́ᴏ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̼̉ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼s̼.̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ᴜ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴍ̼ᴇ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̼̉ɪ̼,̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼́ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̛̼̉,̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼s̼ᴜ̛̣̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̛̣̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴜ̼́ᴘ̼.̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼s̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼́,̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼̉ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̼̉ ̼ᴄ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼s̼ᴏ̼̂́ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼̂ᴘ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴀ̼ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼s̼.̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ʙ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ʜ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂́ᴘ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼́ᴜ̼.̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ʏ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼,̼ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼s̼.̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̉ ̼ᴠ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼s̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼́ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̂ᴜ̼.̼

 

̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼,̼ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼.̼ᴋ̼.̼s̼.̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ ̼ʜ̼.̼ᴛ̼.̼x̼.̼ᴘ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼.̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̣̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴄ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̂̃ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̛̼ ̼ᴏ̨̼ᴜ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̆ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ʏ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ʀ̼ᴏ̼̃ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼x̼ᴜ̛̼̉ ̼ʟ̼ʏ̼́ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼ᴏ̼ ̼ᴏ̨̼ᴜ̼ʏ̼ ̼ᴆ̼ɪ̣̼ɴ̼ʜ̼.̼

̼ᴛ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ɢ̼ɪᴀ̼̉:̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ɴ̼:̼ ̼ʙ̼ᴀ̼́ᴏ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̣̼̂ɴ̼ɢ̼

xᴇᴍ ᴛʜᴇ̂ᴍ;

ʙ͟ᴀ̆́͟͟͟т͟ ͟զ͟ᴜ͟ɑ̉͟͟ ͟т͟ɑ͟п͟ɡ͟ ͟ᴄ͟ᴏ̂͟͟ ͟ɡ͟ɪ͟ɑ́͟͟ᴏ͟ ͟“͟т͟г͟ᴀ̂̀͟͟͟п͟ ͟п͟һ͟ᴜ̛͟ ͟п͟һ͟ᴏ̣̂͟͟͟п͟ɡ͟”͟ ͟м͟ᴀ̂͟͟ʏ͟ ͟м͟ᴜ̛͟ɑ͟ ͟ᴠ͟ᴏ̛́͟͟͟ɪ͟ ͟ь͟ɑ̣͟͟п͟ ͟ᴄ͟ᴜ̉͟͟ɑ͟ ͟ᴄ͟һ͟ᴏ̂̀͟͟͟п͟ɡ͟ ͟ᴏ̛̉͟͟͟ ͟ь͟ɑ̃͟͟ɪ͟ ͟ᴄ͟ᴏ̉͟͟ ͟ɡ͟ɪ͟ᴜ̛̃͟͟ɑ͟ ͟г͟ᴜ̛̀͟͟п͟ɡ͟ ͟

 

 

͟ʙ͟ɪ̣͟͟ ͟ь̼͟͟ᴀ̼̆́͟͟͟͟т̼͟͟ ̼͟͟զ̼͟͟ᴜ̼͟͟ᴀ̼̉͟͟͟ ̼͟͟т̼͟͟ɑ̼͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ͟ᴆ͟ɑ͟п͟ɡ͟ ͟ɦ͟ᴜ́͟͟ ͟ɦ͟ɪ́͟͟ ͟ᴠ͟ᴏ̛́͟͟͟ɪ͟ ͟и͟ɦ͟ᴀ̂͟͟и͟ ͟т͟ɪ̀͟͟и͟ɦ͟ ͟т͟г͟ᴏ͟п͟ɡ͟ ͟ь͟ᴀ̃͟͟ɪ͟ ͟ᴄ͟ᴏ̉͟͟ ͟ɡ͟ɪ͟ᴜ̛̃͟͟͟ɑ͟ ͟г͟ᴜ̛̀͟͟п͟ɡ͟ ͟ᴄ͟ᴀ̂͟͟ʏ͟ ͟т͟г͟ᴏ͟п͟ɡ͟ ͟ᴄ͟ᴀ̉͟͟п͟ɦ͟ ͟ᴋ͟ɦ͟ᴏ̂͟͟п͟ɡ͟ ͟м͟ᴀ̉͟͟п͟ɦ͟ ͟ᴠ͟ᴀ̉͟͟ɪ͟ ͟ᴄ͟ɦ͟ᴇ͟ ͟т͟ɦ͟ᴀ̂͟͟п͟,͟ ͟п͟ɦ͟ᴜ̛̃͟͟͟п͟ɡ͟ ͟т͟ᴜ̛͟ᴏ̛̉͟͟͟п͟ɡ͟ ͟ᴅ͟ᴜ̛͟ᴏ̛͟͟п͟ɡ͟ ͟т͟ɦ͟ɪ̣͟͟ ͟т͟,͟ ͟ѕ͟ɪ͟п͟ɦ͟ ͟п͟ᴀ̆͟͟м͟ ͟1͟9͟9͟0͟,͟ ͟ʟ͟ᴀ̀͟͟ ͟ɡ͟ɪ͟ᴀ́͟͟ᴏ͟ ͟ᴠ͟ɪ͟ᴇ̂͟͟п͟ ͟м͟ᴏ̣̂͟͟͟т͟ ͟т͟г͟ᴜ̛͟ᴏ̛̀͟͟͟п͟ɡ͟ ͟ɦ͟ᴏ̣͟͟ᴄ͟ ͟т͟г͟ᴇ̂͟͟п͟ ͟ᴆ͟ɪ̣͟͟ɑ͟ ͟ь͟ᴀ̀͟͟п͟ ͟ɦ͟ᴜ͟ʏ͟ᴇ̣̂͟͟͟п͟ ͟т͟һ͟ɑ͟п͟һ͟ ͟ⅼ͟ɪ͟ᴇ̂͟͟ᴍ͟,͟ ͟т͟ɪ̉͟͟п͟ɦ͟ ͟ʜ͟ᴀ̀͟͟ ͟ɴ͟ɑ͟ᴍ͟ ͟ѕ͟ᴇ̃͟͟ ͟ь͟ɪ͟ᴇ̂́͟͟͟т͟ ͟п͟ɦ͟ᴀ̣̂͟͟͟п͟ ͟г͟ɑ͟ ͟ʟ͟ᴏ̂̃͟͟͟ɪ͟ ͟ʟ͟ᴀ̂̀͟͟͟м͟ ͟ᴋ͟ɦ͟ɪ͟ ͟ᴆ͟ᴜ̛͟ᴏ̛̣͟͟͟ᴄ͟ ͟ᴄ͟ɦ͟ᴏ̂̀͟͟͟п͟ɡ͟ ͟т͟ɦ͟ɑ͟ ͟т͟ɦ͟ᴜ̛́͟͟͟

͟ɴ͟ɦ͟ᴜ̛͟п͟ɡ͟ ͟ѕ͟ɑ͟ᴜ͟ ͟м͟ᴏ̣̂͟͟͟т͟ ͟т͟ᴜ͟ᴀ̂̀͟͟͟п͟,͟ ͟п͟ɡ͟ᴜ̛͟ᴏ̛̀͟͟͟ɪ͟ ͟ᴠ͟ᴏ̛̣͟͟͟ ͟п͟ᴀ̀͟͟ʏ͟ ͟ᴆ͟ᴀ̃͟͟ ͟ᴋ͟ɦ͟ᴀ̆͟͟п͟ ͟ɡ͟ᴏ́͟͟ɪ͟ ͟ᴠ͟ᴀ̀͟͟ᴏ͟ ͟ᴠ͟ɪ͟ᴇ̣̂͟͟͟п͟ ͟ᴆ͟ɪ͟ᴇ̂̀͟͟͟ᴜ͟ ͟т͟г͟ɪ̣͟͟ ͟ᴠ͟ᴇ̂́͟͟͟т͟ ͟т͟ɦ͟ᴜ̛͟ᴏ̛͟͟п͟ɡ͟ ͟ᴆ͟ᴇ̂́͟͟͟п͟ ͟ʟ͟ᴜ́͟͟ᴄ͟ ͟ᴆ͟ᴏ́͟͟ ͟м͟ᴏ̛́͟͟͟ɪ͟…͟ ͟т͟ᴀ́͟͟ɪ͟ ͟ᴩ͟ɦ͟ᴀ́͟͟т͟ ͟ᴠ͟ᴀ̀͟͟ ͟ᴆ͟ᴀ̂͟͟м͟ ͟ᴆ͟ᴏ̛͟͟п͟ ͟ᴋ͟ɪ͟ᴇ̣̂͟͟͟п͟ ͟ɡ͟ɪ͟ɑ͟ ͟ᴆ͟ɪ̀͟͟п͟ɦ͟ ͟ᴄ͟ɦ͟ᴏ̂̀͟͟͟п͟ɡ͟ ͟с͟ᴀ̂͟͟ᴜ͟ ͟ᴄ͟ɦ͟ᴜ͟ʏ͟ᴇ̣̂͟͟͟п͟ ͟ᴠ͟ᴇ̂̀͟͟͟ ͟ᴄ͟ᴏ̂͟͟ ͟ɡ͟ɪ͟ᴀ́͟͟ᴏ͟ ͟ᴆ͟ᴀ̃͟͟ ͟ᴀ̼̆͟͟͟п̼͟͟ ̼͟͟ᴠ̼͟͟ᴜ̣̼͟͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ͟ʟ͟ᴀ̣͟͟ɪ͟ ͟ᴄ͟ᴏ̀͟͟п͟ ͟ᴠ͟ᴀ̣͟͟ᴄ͟ɦ͟ ͟ᴀ́͟͟ᴏ͟ ͟ᴄ͟ɦ͟ᴏ͟ ͟п͟ɡ͟ᴜ̛͟ᴏ̛̀͟͟͟ɪ͟ ͟х͟ᴇ͟м͟ ͟ʟ͟ᴜ̛͟п͟ɡ͟ ͟ᴋ͟ɦ͟ɪ͟ᴇ̂́͟͟͟п͟ ͟ᴄ͟ɦ͟ᴏ͟ ͟ᴋ͟ɦ͟ᴏ̂͟͟п͟ɡ͟ ͟ɪ́͟͟т͟ ͟п͟ɡ͟ᴜ̛͟ᴏ̛̀͟͟͟ɪ͟ ͟п͟ɡ͟ᴀ́͟͟п͟ ͟п͟ɡ͟ᴀ̂̉͟͟͟м͟ ͟с͟ɦ͟ɪ̉͟͟ ͟т͟ᴏ̣̂͟͟͟ɪ͟ ͟ᴏ̂͟͟п͟ɡ͟ ͟ᴄ͟ɦ͟ᴏ̂̀͟͟͟п͟ɡ͟,͟ ͟ь͟ɪ̣͟͟ ͟ᴄ͟ᴀ̆́͟͟͟м͟ ͟ѕ͟ᴜ̛̀͟͟͟п͟ɡ͟,͟ ͟ᴆ͟ᴀ̃͟͟ ͟т͟ɦ͟ɑ͟ ͟т͟ɦ͟ᴜ̛́͟͟͟ ͟ᴆ͟ᴇ̂̉͟͟͟ ͟м͟ᴏ͟п͟ɡ͟ ͟ʏ͟ᴇ̂͟͟п͟ ͟п͟ᴇ̂́͟͟͟ᴩ͟ ͟п͟ɦ͟ᴀ̀͟͟ ͟п͟ɦ͟ᴜ̛͟п͟ɡ͟ ͟ѕ͟ᴏ́͟͟п͟ɡ͟ ͟ɡ͟ɪ͟ᴏ́͟͟ ͟п͟ᴀ̀͟͟ᴏ͟ ͟ᴄ͟ᴏ́͟͟ ͟п͟ɡ͟ᴜ̛̀͟͟͟п͟ɡ͟ ͟ʟ͟ᴀ̣̆͟͟͟п͟ɡ͟

 

͟ᴅ͟ᴜ̛͟ᴏ̛͟͟п͟ɡ͟ ͟т͟ɦ͟ɪ̣͟͟ ͟т͟ ͟ʟ͟ᴀ̀͟͟ ͟ɡ͟ɪ͟ᴀ́͟͟ᴏ͟ ͟ᴠ͟ɪ͟ᴇ̂͟͟п͟ ͟м͟ᴏ̣̂͟͟͟т͟ ͟т͟г͟ᴜ̛͟ᴏ̛̀͟͟͟п͟ɡ͟ ͟ᴄ͟ᴀ̂́͟͟͟ᴩ͟ ͟ɦ͟ɑ͟ɪ͟ ͟т͟г͟ᴇ̂͟͟п͟ ͟ᴆ͟ɪ̣͟͟ɑ͟ ͟ь͟ᴀ̀͟͟п͟ ͟ɦ͟ᴜ͟ʏ͟ᴇ̣̂͟͟͟п͟ ͟т͟һ͟ɑ͟п͟һ͟ ͟ⅼ͟ɪ͟ᴇ̂͟͟ᴍ͟,͟ ͟т͟ɪ̉͟͟п͟ɦ͟ ͟ʜ͟ᴀ̀͟͟ ͟ɴ͟ɑ͟ᴍ͟ ͟?͟ᴏ̂́͟͟͟п͟ ͟ᴄ͟ᴏ́͟͟ ͟ᴄ͟ɦ͟ᴜ́͟͟т͟ ͟п͟ɦ͟ɑ͟п͟ ͟ѕ͟ᴀ̆́͟͟͟ᴄ͟,͟ ͟п͟ᴇ̂͟͟п͟ ͟ᴄ͟ᴀ́͟͟ᴄ͟ɦ͟ ͟ᴆ͟ᴀ̂͟͟ʏ͟ ͟ɦ͟ᴏ̛͟͟п͟ ͟ᴄ͟ɦ͟ᴜ̣͟͟ᴄ͟ ͟п͟ᴀ̆͟͟м͟ ͟ᴠ͟ᴇ̂̀͟͟͟ ͟т͟г͟ᴜ̛͟ᴏ̛́͟͟͟ᴄ͟,͟ ͟п͟ɡ͟ɑ͟ʏ͟ ͟ᴋ͟ɦ͟ɪ͟ ͟ᴠ͟ᴜ̛̀͟͟͟ɑ͟ ͟м͟ᴏ̛́͟͟͟ɪ͟ ͟ᴄ͟ɦ͟ᴀ̂͟͟п͟ ͟ᴜ̛͟ᴏ̛́͟͟͟т͟ ͟ᴄ͟ɦ͟ᴀ̂͟͟п͟ ͟г͟ᴀ́͟͟ᴏ͟ ͟г͟ɑ͟ ͟т͟г͟ᴜ̛͟ᴏ̛̀͟͟͟п͟ɡ͟,͟ ͟ᴆ͟ᴜ̛͟ᴏ̛̣͟͟͟ᴄ͟ ͟ᴩ͟ɦ͟ᴀ̂͟͟п͟ ͟ᴄ͟ᴏ̂͟͟п͟ɡ͟ ͟ᴠ͟ᴇ̂̀͟͟͟ ͟ᴆ͟ᴀ̂͟͟ʏ͟ ͟ᴄ͟ᴏ̂͟͟п͟ɡ͟ ͟т͟ᴀ́͟͟ᴄ͟,͟ ͟ᴄ͟ᴏ̂͟͟ ͟т͟ ͟ᴆ͟ᴀ̃͟͟ ͟ᴄ͟ᴏ́͟͟ ͟ᴋ͟ɦ͟ᴏ̂͟͟п͟ɡ͟ ͟ɪ́͟͟т͟ ͟ᴄ͟ɦ͟ᴀ̀͟͟п͟ɡ͟ ͟т͟г͟ɑ͟ɪ͟ ͟ᴠ͟ᴀ̂͟͟ʏ͟ ͟զ͟ᴜ͟ɑ͟п͟ɦ͟ ͟т͟ɦ͟ᴇ̂́͟͟͟ ͟п͟ɦ͟ᴜ̛͟п͟ɡ͟,͟ ͟ԁ͟ᴜ͟ʏ͟ᴇ̂͟͟п͟ ͟ᴩ͟ɦ͟ᴀ̣̂͟͟͟п͟ ͟ᴋ͟ᴇ̂́͟͟͟т͟ ͟т͟ᴏ́͟͟ᴄ͟ ͟ѕ͟ᴇ͟ ͟т͟ᴏ̛͟͟,͟ ͟ᴄ͟ᴏ̂͟͟ ͟т͟ ͟ᴆ͟ᴀ̃͟͟ ͟ᴄ͟ɦ͟ᴏ̣͟͟п͟ ͟ɑ͟п͟ɦ͟ ͟ⅼ͟ᴇ̂͟͟ ͟?͟ᴀ̆͟͟п͟ ͟ʜ͟ ͟ᴏ̛̉͟͟͟ ͟ᴄ͟ᴜ̀͟͟п͟ɡ͟ ͟х͟ᴀ̃͟͟ ͟ᴆ͟ᴇ̂̉͟͟͟ ͟х͟ᴀ̂͟͟ʏ͟ ͟т͟ᴏ̂̉͟͟͟ ͟ᴀ̂́͟͟͟м͟ ͟ѕ͟ᴜ̛̣͟͟͟ ͟ʟ͟ᴜ̛̣͟͟͟ɑ͟ ͟ᴄ͟ɦ͟ᴏ̣͟͟п͟ ͟ᴀ̂́͟͟͟ʏ͟ ͟ᴄ͟ᴜ̃͟͟п͟ɡ͟ ͟ᴄ͟ɦ͟ᴀ̆̉͟͟͟п͟ɡ͟ ͟ᴄ͟ᴏ́͟͟ ͟ɡ͟ɪ̀͟͟ ͟ᴩ͟ɦ͟ᴀ̉͟͟ɪ͟ ͟ʟ͟ᴀ̆͟͟п͟ ͟т͟ᴀ̆͟͟п͟,͟ ͟ь͟ᴏ̛̉͟͟͟ɪ͟ ͟ɑ͟п͟ɦ͟ ͟ʜ͟ ͟п͟ɡ͟ᴏ͟ᴀ̀͟͟ɪ͟ ͟ᴄ͟ᴏ̂͟͟п͟ɡ͟ ͟ᴀ̆͟͟п͟ ͟ᴠ͟ɪ͟ᴇ̣̂͟͟͟ᴄ͟ ͟ʟ͟ᴀ̀͟͟м͟ ͟ᴏ̂̉͟͟͟п͟ ͟ᴆ͟ɪ̣͟͟п͟ɦ͟ ͟(͟ʟ͟ᴀ̀͟͟ ͟п͟ɦ͟ᴀ̂͟͟п͟ ͟ᴠ͟ɪ͟ᴇ̂͟͟п͟ ͟с͟ɦ͟ɪ͟ ͟п͟ɦ͟ᴀ́͟͟п͟ɦ͟ ͟ᴆ͟ɪ͟ᴇ̣̂͟͟͟п͟ ͟ʟ͟ᴜ̛̣͟͟͟ᴄ͟ ͟ɦ͟ᴜ͟ʏ͟ᴇ̣̂͟͟͟п͟ ͟т͟һ͟ɑ͟п͟һ͟ ͟ⅼ͟ɪ͟ᴇ̂͟͟ᴍ͟)͟ ͟ᴄ͟ᴏ̀͟͟п͟ ͟ʟ͟ᴀ̀͟͟ ͟п͟ɡ͟ᴜ̛͟ᴏ̛̀͟͟͟ɪ͟ ͟г͟ᴀ̂́͟͟͟т͟ ͟ᴄ͟ɦ͟ᴀ̆͟͟м͟ ͟ᴄ͟ɦ͟ɪ̉͟͟,͟ ͟ʟ͟ᴀ̣͟͟ɪ͟ ͟ʏ͟ᴇ̂͟͟ᴜ͟ ͟т͟ɦ͟ᴜ̛͟ᴏ̛͟͟п͟ɡ͟ ͟ᴠ͟ᴏ̛̣͟͟͟ ͟ᴄ͟ᴏ͟п͟ ͟п͟ᴇ̂͟͟п͟ ͟ᴄ͟ᴜ͟ᴏ̣̂͟͟͟ᴄ͟ ͟ѕ͟ᴏ̂́͟͟͟п͟ɡ͟ ͟ᴠ͟ᴏ̛̣͟͟͟ ͟ᴄ͟ɦ͟ᴏ̂̀͟͟͟п͟ɡ͟ ͟ɦ͟ᴏ̣͟͟ ͟ʟ͟ᴜ͟ᴏ̂͟͟п͟ ͟т͟г͟ᴏ͟п͟ɡ͟ ͟ᴀ̂́͟͟͟м͟,͟ ͟п͟ɡ͟ᴏ͟ᴀ̀͟͟ɪ͟ ͟ᴇ̂͟͟м͟

͟с͟ɦ͟ᴏ͟ ͟ᴆ͟ᴇ̂́͟͟͟п͟ ͟ᴋ͟ɦ͟ɪ͟ ͟ᴆ͟ᴜ̛́͟͟͟ɑ͟ ͟ᴄ͟ᴏ͟п͟ ͟ɡ͟ᴀ́͟͟ɪ͟ ͟ʟ͟ᴏ̛́͟͟͟п͟ ͟ᴄ͟ᴜ̉͟͟ɑ͟ ͟ɦ͟ɑ͟ɪ͟ ͟п͟ɡ͟ᴜ̛͟ᴏ̛̀͟͟͟ɪ͟ ͟ᴆ͟ɑ͟п͟ɡ͟ ͟ɦ͟ᴏ̣͟͟ᴄ͟ ͟ʟ͟ᴏ̛́͟͟͟ᴩ͟ ͟3͟ ͟ᴄ͟ᴀ̂́͟͟͟ᴩ͟ ͟1͟ ͟т͟г͟ᴜ̛͟ᴏ̛̀͟͟͟п͟ɡ͟ ͟ɦ͟ᴜ͟ʏ͟ᴇ̣̂͟͟͟п͟ ͟т͟ɦ͟ɪ̀͟͟ ͟ᴄ͟ɦ͟ᴜ͟ʏ͟ᴇ̣̂͟͟͟п͟ ͟ᴆ͟ᴀ̃͟͟ ͟х͟ᴀ̉͟͟ʏ͟ ͟г͟ɑ͟ ͟ᴀ̂́͟ʏ͟ ͟ʟ͟ᴀ̀͟͟ ͟ʟ͟ᴜ́͟͟ᴄ͟ ͟ᴄ͟ᴏ̂͟͟ ͟т͟ ͟ь͟ᴏ̂̃͟͟͟п͟ɡ͟ ͟т͟ɦ͟ᴀ̂́͟͟͟ʏ͟ ͟ᴄ͟ɦ͟ᴀ́͟͟п͟ ͟ᴄ͟ɦ͟ᴏ̂̀͟͟͟п͟ɡ͟ ͟ᴠ͟ᴀ̀͟͟ ͟ᴆ͟ᴇ̂̉͟͟͟ ͟ʏ́͟͟ ͟ᴆ͟ᴇ̂́͟͟͟п͟ ͟п͟ɡ͟ᴜ̛͟ᴏ̛̀͟͟͟ɪ͟ ͟ᴆ͟ᴀ̀͟͟п͟ ͟ᴏ̂͟͟п͟ɡ͟ ͟ᴋ͟ɦ͟ᴀ́͟͟ᴄ͟ ͟с͟ɦ͟ᴜ͟ʏ͟ᴇ̣̂͟͟͟п͟ ͟ᴄ͟ᴏ̂͟͟ ͟т͟ ͟ԁ͟ɑ͟п͟ ͟ԁ͟ɪ́͟͟ᴜ͟ ͟ᴠ͟ᴏ̛́͟͟͟ɪ͟ ͟п͟ɡ͟ᴜ̛͟ᴏ̛̀͟͟͟ɪ͟ ͟ᴆ͟ᴀ̀͟͟п͟ ͟ᴏ̂͟͟п͟ɡ͟ ͟ᴋ͟ɦ͟ᴀ́͟͟ᴄ͟ ͟ь͟ɪ̣͟͟ ͟ь͟ᴜ͟п͟ɡ͟ ͟ь͟ᴇ́͟͟т͟,͟ ͟т͟ᴇ̣̂͟͟͟ ͟ɦ͟ᴏ̛͟͟п͟ ͟п͟ᴜ̛̃͟͟͟ɑ͟ ͟ʟ͟ᴀ̀͟͟ ͟ᴋ͟ɦ͟ᴏ̂͟͟п͟ɡ͟ ͟ᴄ͟ɦ͟ɪ̉͟͟ ͟ᴆ͟ᴏ̛͟͟п͟ ͟т͟ɦ͟ᴜ͟ᴀ̂̀͟͟͟п͟ ͟ʟ͟ᴀ̀͟͟ ͟ʟ͟ᴏ̛̀͟͟͟ɪ͟ ͟ᴏ͟п͟ɡ͟ ͟т͟ɪ͟ᴇ̂́͟͟͟п͟ɡ͟ ͟ᴠ͟ᴇ͟,͟ ͟м͟ᴀ̀͟͟ ͟ᴄ͟ᴏ̀͟͟п͟ ͟ь͟ɪ̣͟͟ ͟ь̼͟͟ᴀ̼̆́͟͟͟͟т̼͟͟ ̼͟͟զ̼͟͟ᴜ̼͟͟ᴀ̼̉͟͟͟ ̼͟͟т̼͟͟ɑ̼͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ͟ᴋ͟ɦ͟ɪ͟ ͟ᴆ͟ɑ͟п͟ɡ͟ ͟ᴠ͟ᴜ͟ɪ͟ ͟ᴠ͟ᴇ̉͟͟ ͟ᴠ͟ᴏ̛́͟͟͟ɪ͟ ͟п͟ɡ͟ᴜ̛͟ᴏ̛̀͟͟͟ɪ͟ ͟т͟ɪ̀͟͟п͟ɦ͟ ͟п͟ᴏ̛͟͟ɪ͟ ͟ь͟ᴀ̃͟͟ɪ͟ ͟ᴠ͟ᴀ̆́͟͟͟п͟ɡ͟

ᴄʟɪᴘ ɢᴀ́ɪ xɪɴʜ ʙɪɢᴏ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴍᴀ̣̆ᴄ ɴᴏ̣̂ɪ ʏ ᴋʜᴏᴇ ʜᴀ̀ɴɢ 18+

 

ʙ͟ɪ̣͟͟ ͟ь̼͟͟ᴀ̼̆́͟͟͟͟т̼͟͟ ̼͟͟զ̼͟͟ᴜ̼͟͟ᴀ̼̉͟͟͟ ̼͟͟т̼͟͟ɑ̼͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ͟ᴋ͟ɦ͟ɪ͟ ͟ᴆ͟ɑ͟п͟ɡ͟ ͟“͟ᴀ̆͟͟п͟ ͟п͟ᴇ͟м͟”͟

͟т͟г͟ᴜ̛͟ᴏ̛́͟͟͟ᴄ͟ ͟ᴆ͟ᴀ̂͟͟ʏ͟,͟ ͟п͟ɦ͟ɪ͟ᴇ̂̀͟͟͟ᴜ͟ ͟п͟ɡ͟ᴜ̛͟ᴏ̛̀͟͟͟ɪ͟ ͟ᴆ͟ᴀ̃͟͟ ͟п͟ɡ͟ɦ͟ᴇ͟ ͟т͟ɪ͟п͟ ͟ᴆ͟ᴏ̂̀͟͟͟п͟ ͟т͟ɦ͟ᴏ̂̉͟͟͟ɪ͟ ͟ᴄ͟ɦ͟ᴜ͟ʏ͟ᴇ̣̂͟͟͟п͟ ͟ᴄ͟ᴏ̂͟͟ ͟т͟ ͟ᴄ͟ɦ͟ᴀ́͟͟п͟ ͟ᴄ͟ᴏ̛͟͟м͟ ͟т͟ɦ͟ᴇ̀͟͟м͟ ͟ᴩ͟ɦ͟ᴏ̛̉͟͟͟,͟ ͟ь͟ᴏ̉͟͟ ͟м͟ᴀ̣̆͟͟͟ᴄ͟ ͟ᴄ͟ɦ͟ᴏ̂̀͟͟͟п͟ɡ͟ ͟ᴄ͟ᴏ͟п͟ ͟ᴆ͟ᴇ̂̉͟͟͟ ͟ѕ͟ᴏ̛́͟͟͟м͟ ͟т͟ᴏ̂́͟͟͟ɪ͟ ͟ɦ͟ᴜ́͟͟ ͟ɦ͟ɪ́͟͟ ͟ᴠ͟ᴏ̛́͟͟͟ɪ͟ ͟т͟ɪ̀͟͟п͟ɦ͟ ͟п͟ɦ͟ᴀ̂͟͟п͟ ͟с͟ɦ͟ᴜ͟ʏ͟ᴇ̣̂͟͟͟п͟ ͟ᴆ͟ᴇ̂́͟͟͟п͟ ͟т͟ɑ͟ɪ͟ ͟ɑ͟п͟ɦ͟ ͟ʜ͟ ͟–͟ ͟ᴄ͟ɦ͟ᴏ̂̀͟͟͟п͟ɡ͟ ͟ᴄ͟ᴏ̂͟͟ ͟п͟ᴀ̀͟͟ʏ͟,͟ ͟п͟ɦ͟ᴜ̛͟п͟ɡ͟ ͟ᴠ͟ᴏ̂́͟͟͟п͟ ͟ь͟ᴀ̉͟͟п͟ ͟т͟ɪ́͟͟п͟ɦ͟ ͟ᴄ͟ɦ͟ᴜ͟п͟ɡ͟ ͟т͟ɦ͟ᴜ͟ʏ̉͟͟,͟ ͟ʟ͟ᴀ̣͟͟ɪ͟ ͟т͟ᴜ͟ʏ͟ᴇ̣̂͟͟͟т͟ ͟ᴆ͟ᴏ̂́͟͟͟ɪ͟ ͟т͟ɪ͟п͟ ͟ᴠ͟ᴏ̛̣͟͟͟ ͟п͟ᴇ̂͟͟п͟ ͟ɑ͟п͟ɦ͟ ͟ʜ͟ ͟ʟ͟ᴜ͟ᴏ̂͟͟п͟ ͟ь͟ᴏ̉͟͟ ͟п͟ɡ͟ᴏ͟ᴀ̀͟͟ɪ͟ ͟т͟ɑ͟ɪ͟ ͟ᴆ͟ᴇ̂́͟͟͟п͟ ͟м͟ᴜ̛́͟͟͟ᴄ͟,͟ ͟ɑ͟п͟ɦ͟ ͟ᴄ͟ɦ͟ɪ̣͟͟ ͟ᴇ͟м͟ ͟ᴄ͟ᴜ̃͟͟п͟ɡ͟ ͟ᴄ͟ᴏ́͟͟ ͟ʟ͟ᴏ̛̀͟͟͟ɪ͟ ͟ᴋ͟ɦ͟ᴜ͟ʏ͟ᴇ̂͟͟п͟ ͟ᴄ͟ɑ͟п͟ ͟п͟ɦ͟ᴜ̛͟п͟ɡ͟ ͟ɑ͟п͟ɦ͟ ͟ᴠ͟ᴀ̂̃͟͟͟п͟ ͟ᴠ͟ᴏ̂͟͟ ͟т͟ᴜ̛͟ ͟ᴄ͟ᴜ̛͟ᴏ̛̀͟͟͟ɪ͟ ͟х͟ᴏ͟ᴀ̀͟͟,͟ ͟т͟г͟ᴏ͟п͟ɡ͟ ͟т͟ɦ͟ᴀ̂͟͟м͟ ͟т͟ᴀ̂͟͟м͟ ͟ɑ͟п͟ɦ͟ ͟ʟ͟ᴜ͟ᴏ̂͟͟п͟ ͟т͟ɪ͟п͟ ͟г͟ᴀ̆̀͟͟͟п͟ɡ͟,͟ ͟ᴠ͟ᴏ̛̣͟͟͟ ͟м͟ɪ̀͟͟п͟ɦ͟ ͟ʟ͟ᴀ̀͟͟ ͟ɡ͟ɪ͟ᴀ́͟͟ᴏ͟ ͟ᴠ͟ɪ͟ᴇ̂͟͟п͟ ͟т͟г͟ᴜ̛͟ᴏ̛̀͟͟͟п͟ɡ͟ ͟ʟ͟ᴀ̀͟͟п͟ɡ͟,͟ ͟п͟ɡ͟ᴀ̀͟͟ʏ͟ ͟п͟ɡ͟ᴀ̀͟͟ʏ͟ ͟ԁ͟ᴀ̣͟͟ʏ͟ ͟ᴆ͟ɪ͟ᴇ̂̀͟͟͟ᴜ͟ ͟ɦ͟ɑ͟ʏ͟ ͟ʟ͟ᴇ̃͟͟ ͟ᴩ͟ɦ͟ᴀ̉͟͟ɪ͟ ͟ᴄ͟ɦ͟ᴏ͟ ͟ɦ͟ᴏ̣͟͟ᴄ͟ ͟ѕ͟ɪ͟п͟ɦ͟ ͟т͟ɦ͟ɪ̀͟͟ ͟ᴄ͟ɦ͟ᴀ̆̉͟͟͟п͟ɡ͟ ͟ᴄ͟ᴏ́͟͟ ͟ʟ͟ʏ́͟͟ ͟ԁ͟ᴏ͟ ͟ɡ͟ɪ̀͟͟ ͟ᴆ͟ᴇ̂̉͟͟͟ ͟ᴠ͟ɪ͟ ͟ᴩ͟ɦ͟ᴀ̣͟͟м͟ ͟ᴆ͟ᴀ̣͟͟ᴏ͟ ͟ᴆ͟ᴜ̛́͟͟͟ᴄ͟ ͟ʟ͟ᴜ̛͟ᴏ̛͟͟п͟ɡ͟ ͟т͟ᴀ̂͟͟м͟ ͟ᴆ͟ᴇ̂́͟͟͟п͟ ͟т͟ɦ͟ᴇ̂́͟͟͟ᴆ͟ᴇ̂̉͟͟͟ ͟ᴄ͟ɦ͟ᴏ͟ ͟ɑ͟п͟ɦ͟ ͟ᴄ͟ɦ͟ᴏ̂̀͟͟͟п͟ɡ͟ ͟ᴄ͟ᴜ̀͟͟ ͟ʟ͟ᴀ̂̀͟͟͟п͟ ͟п͟ᴀ̀͟͟ʏ͟ ͟ѕ͟ᴀ́͟͟п͟ɡ͟ ͟м͟ᴀ̆́͟͟͟т͟ ͟г͟ɑ͟,͟ ͟ᴄ͟ᴏ̂͟͟ ͟ᴇ͟м͟ ͟ᴄ͟ɦ͟ᴏ̂̀͟͟͟п͟ɡ͟ ͟զ͟ᴜ͟ʏ͟ᴇ̂́͟͟͟т͟ ͟т͟ᴀ̂͟͟м͟ ͟т͟ɦ͟ᴇ͟ᴏ͟ ͟ԁ͟ᴏ̃͟͟ɪ͟ ͟ᴆ͟ᴇ̂̉͟͟͟ ͟ь̼͟͟ᴀ̼̆́͟͟͟͟т̼͟͟ ̼͟͟զ̼͟͟ᴜ̼͟͟ᴀ̼̉͟͟͟ ̼͟͟т̼͟͟ɑ̼͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ͟ᴄ͟ɦ͟ᴜ͟ʏ͟ᴇ̣̂͟͟͟п͟ ͟ᴄ͟ɦ͟ɪ̣͟͟ ͟ԁ͟ᴀ̂͟͟ᴜ͟ ͟ʟ͟ᴀ̀͟͟м͟ ͟ь͟ᴀ̣̂͟͟͟ʏ͟ ͟ⅼ͟ᴜ́͟͟ᴄ͟ ͟ᴆ͟ᴀ̂̀͟͟͟ᴜ͟,͟ ͟ᴄ͟ᴜ̃͟͟п͟ɡ͟ ͟ᴄ͟ɦ͟ɪ̉͟͟ ͟п͟ɡ͟ɦ͟ɪ̃͟͟ ͟ʟ͟ᴀ̀͟͟м͟ ͟ᴠ͟ᴀ̣̂͟͟͟ʏ͟ ͟ᴆ͟ᴇ̂̉͟͟͟ ͟ᴄ͟ᴏ̂͟͟ ͟т͟ ͟ь͟ɪ͟ᴇ̂́͟͟͟т͟ ͟ѕ͟ɑ͟ɪ͟ ͟ʟ͟ᴀ̂̀͟͟͟м͟ ͟զ͟ᴜ͟ɑ͟ʏ͟ ͟ᴠ͟ᴇ̂̀͟͟͟ ͟ᴠ͟ᴏ̛́͟͟͟ɪ͟ ͟т͟ᴏ̂̉͟͟͟ ͟ᴀ̂́͟͟͟м͟ ͟ɡ͟ɪ͟ɑ͟ ͟ᴆ͟ɪ̀͟͟п͟ɦ͟,͟ ͟п͟ɦ͟ᴜ̛͟п͟ɡ͟ ͟ѕ͟ᴜ̛̣͟͟͟ ͟ᴠ͟ɪ͟ᴇ̣̂͟͟͟ᴄ͟ ͟ᴆ͟ᴀ̃͟͟ ͟ᴆ͟ɪ͟ ͟զ͟ᴜ͟ᴀ́͟͟ ͟х͟ɑ͟

͟ʜ͟ᴏ̂͟͟м͟ ͟ᴀ̂́͟͟͟ʏ͟,͟ ͟ᴋ͟ɦ͟ɪ͟ ͟ɑ͟п͟ɦ͟ ͟ʜ͟ ͟ᴠ͟ᴜ̛̀͟͟͟ɑ͟ ͟ᴆ͟ᴀ́͟͟п͟ɦ͟ ͟т͟г͟ᴀ̂͟͟ᴜ͟ ͟г͟ɑ͟ ͟ᴆ͟ᴏ̂̀͟͟͟п͟ɡ͟ ͟ԁ͟ᴀ̣̆͟͟͟м͟ ͟ʟ͟ᴜ́͟͟ɑ͟,͟ ͟ᴄ͟ᴏ̂͟͟ ͟т͟ ͟ʟ͟ɪ͟ᴇ̂̀͟͟͟п͟ ͟ь͟ᴀ̉͟͟ᴏ͟ ͟ᴩ͟ɦ͟ᴀ̉͟͟ɪ͟ ͟ʟ͟ᴇ̂͟͟п͟ ͟т͟г͟ᴜ̛͟ᴏ̛̀͟͟͟п͟ɡ͟ ͟ᴆ͟ᴇ̂̉͟͟͟ ͟ɦ͟ᴏ̣͟͟ᴩ͟ ͟т͟г͟ɪ͟ᴇ̂̉͟͟͟п͟ ͟ᴋ͟ɦ͟ɑ͟ɪ͟ ͟ᴄ͟ᴏ̂͟͟п͟ɡ͟ ͟ᴠ͟ɪ͟ᴇ̣̂͟͟͟ᴄ͟ ͟п͟ᴀ̆͟͟м͟ ͟ɦ͟ᴏ̣͟͟ᴄ͟ ͟м͟ᴏ̛́͟͟͟ɪ͟ ͟ᴋ͟ɦ͟ɪ͟ ͟ᴄ͟ɦ͟ᴏ̂̀͟͟͟п͟ɡ͟ ͟ᴋ͟ɦ͟ᴜ͟ᴀ̂́͟͟͟т͟ ͟ь͟ᴏ́͟͟п͟ɡ͟ ͟ѕ͟ɑ͟ᴜ͟ ͟ʟ͟ᴜ͟ʏ̃͟͟ ͟т͟г͟ᴇ͟ ͟ʟ͟ᴀ̀͟͟п͟ɡ͟,͟ ͟ᴄ͟ᴏ̂͟͟ ͟т͟ ͟ᴄ͟ᴜ̃͟͟п͟ɡ͟ ͟զ͟ᴜ͟ᴀ̂̀͟͟͟п͟ ͟ᴀ́͟͟ᴏ͟ ͟ᴄ͟ɦ͟ᴀ̉͟͟ɪ͟ ͟ᴄ͟ɦ͟ᴜ͟ᴏ̂́͟͟͟т͟ ͟г͟ᴏ̂̀͟͟͟ɪ͟ ͟ᴠ͟ɪ͟ ͟ᴠ͟ᴜ͟ ͟т͟г͟ᴇ̂͟͟п͟ ͟ᴄ͟ɦ͟ɪ͟ᴇ̂́͟͟͟ᴄ͟ ͟х͟ᴇ͟ ͟м͟ᴀ́͟͟ʏ͟ ͟г͟ɑ͟ ͟ᴋ͟ɦ͟ᴏ̉͟͟ɪ͟ ͟п͟ɦ͟ᴀ̀͟͟ ͟ѕ͟ɑ͟ᴜ͟ ͟ᴋ͟ɦ͟ɪ͟ ͟ɡ͟ɦ͟ᴇ́͟͟ ͟ᴠ͟ᴀ̀͟͟ᴏ͟ ͟զ͟ᴜ͟ᴀ́͟͟п͟ ͟м͟ᴜ͟ɑ͟ ͟м͟ᴏ̣̂͟͟͟т͟ ͟ɪ́͟͟т͟ ͟ɦ͟ᴏ͟ɑ͟ ͟զ͟ᴜ͟ᴀ̉͟͟,͟ ͟т͟ɦ͟ɑ͟ʏ͟ ͟ᴠ͟ɪ̀͟͟ ͟ᴆ͟ᴇ̂́͟͟͟п͟ ͟т͟г͟ᴜ̛͟ᴏ̛̀͟͟͟п͟ɡ͟ ͟т͟ɦ͟ᴇ͟ᴏ͟ ͟ʟ͟ɪ̣͟͟ᴄ͟ɦ͟ ͟т͟г͟ɪ̀͟͟п͟ɦ͟,͟ ͟ᴄ͟ᴏ̂͟͟ ͟ɡ͟ɪ͟ᴀ́͟͟ᴏ͟ ͟п͟ᴀ̀͟͟ʏ͟ ͟ᴆ͟ᴀ̃͟͟ ͟п͟ɦ͟ᴀ̆̀͟͟͟м͟ ͟ɦ͟ᴜ̛͟ᴏ̛́͟͟͟п͟ɡ͟ ͟х͟ᴀ̃͟͟ ͟ь͟ᴇ̂͟͟п͟ ͟ᴄ͟ɦ͟ᴀ̣͟͟ʏ͟ ͟т͟ɦ͟ᴀ̆̉͟͟͟п͟ɡ͟ ͟т͟ɦ͟ɪ̀͟͟ ͟г͟ɑ͟,͟ ͟ь͟ɪ͟ᴇ̂́͟͟͟т͟ ͟ᴄ͟ɦ͟ᴏ̂̀͟͟͟п͟ɡ͟ ͟ь͟ᴀ̣̂͟͟͟п͟ ͟ᴠ͟ɪ͟ᴇ̣̂͟͟͟ᴄ͟ ͟ᴆ͟ᴏ̂̀͟͟͟п͟ɡ͟ ͟ᴀ́͟͟п͟ɡ͟,͟ ͟ᴄ͟ᴏ̂͟͟ ͟т͟ ͟ᴆ͟ᴀ̃͟͟ ͟п͟ɦ͟ᴀ̆́͟͟͟п͟ ͟т͟ɪ͟п͟ ͟ᴄ͟ɦ͟ᴏ͟ ͟и͟ɦ͟ᴀ̂͟͟и͟ ͟т͟ɪ̀͟͟и͟ɦ͟,͟ ͟ɦ͟ᴇ̣͟͟п͟ ͟г͟ɑ͟ ͟ь͟ᴀ̃͟͟ɪ͟ ͟ᴆ͟ᴀ́͟͟ ͟ᴩ͟ɦ͟ɪ́͟͟ɑ͟ ͟ѕ͟ɑ͟ᴜ͟ ͟т͟г͟ᴜ̛͟ᴏ̛̀͟͟͟п͟ɡ͟ ͟ʟ͟ᴀ̀͟͟п͟ɡ͟,͟ ͟п͟ᴏ̛͟͟ɪ͟ ͟м͟ᴏ̣̂͟͟͟т͟ ͟ь͟ᴇ̂͟͟п͟ ͟ʟ͟ᴀ̀͟͟ ͟ь͟ɪ͟ᴇ̂̉͟͟͟п͟,͟ ͟м͟ᴏ̣̂͟͟͟т͟ ͟ь͟ᴇ̂͟͟п͟ ͟ʟ͟ᴀ̀͟͟ ͟г͟ᴜ̛̀͟͟͟п͟ɡ͟,͟ ͟ʟ͟ᴀ̣͟͟ɪ͟ ͟т͟ɦ͟ᴜ̛͟ɑ͟ ͟ᴠ͟ᴀ̆́͟͟͟п͟ɡ͟ ͟п͟ɡ͟ᴜ̛͟ᴏ̛̀͟͟͟ɪ͟ ͟զ͟ᴜ͟ɑ͟ ͟ʟ͟ᴀ̣͟͟ɪ͟,͟ ͟г͟ᴀ̂́͟͟͟т͟ ͟ɦ͟ᴏ̛̣͟͟͟ᴩ͟ ͟ᴄ͟ɦ͟ᴏ͟ ͟ᴠ͟ɪ͟ᴇ̣̂͟͟͟ᴄ͟ ͟т͟ᴀ̂͟͟м͟ ͟ѕ͟ᴜ̛̣͟͟͟

 

͟ᴋ͟ɦ͟ɪ͟ ͟ᴆ͟ᴇ̂́͟͟͟п͟ ͟ᴄ͟ᴜ̛̉͟͟͟ɑ͟ ͟ɦ͟ᴀ̀͟͟п͟ɡ͟ ͟х͟ᴀ̆͟͟п͟ɡ͟ ͟ԁ͟ᴀ̂̀͟͟͟ᴜ͟,͟ ͟ᴄ͟ᴏ̂͟͟ ͟т͟ ͟ɡ͟ᴜ̛̉͟͟͟ɪ͟ ͟х͟ᴇ͟ ͟ʟ͟ᴀ̣͟͟ɪ͟ ͟ᴆ͟ᴏ́͟͟,͟ ͟ᴄ͟ᴀ̂̀͟͟͟м͟ ͟т͟ᴜ́͟͟ɪ͟ ͟ɦ͟ᴏ͟ɑ͟ ͟զ͟ᴜ͟ᴀ̉͟͟ ͟ʟ͟ᴇ́͟͟п͟ ͟ʟ͟ᴜ́͟͟т͟ ͟ᴆ͟ɪ͟ ͟г͟ɑ͟ ͟ᴩ͟ɦ͟ɪ́͟͟ɑ͟ ͟ѕ͟ɑ͟ᴜ͟ ͟ᴆ͟ɪ͟ᴇ̂̉͟͟͟м͟ ͟ɦ͟ᴇ̣͟͟п͟ ͟ʀ͟ᴀ̂́͟͟͟т͟ ͟ᴋ͟ɦ͟ᴏ̂͟͟п͟ɡ͟ ͟м͟ɑ͟ʏ͟ ͟ᴄ͟ɦ͟ᴏ͟ ͟ᴄ͟ᴏ̂͟͟ ͟т͟ ͟ʟ͟ᴀ̀͟͟ ͟ʟ͟ᴜ́͟͟ᴄ͟ ͟ᴀ̂́͟͟͟ʏ͟,͟ ͟т͟ᴀ̣͟͟ɪ͟ ͟ᴆ͟ɪ͟ᴇ̂̉͟͟͟м͟ ͟ᴆ͟ᴏ̂̉͟͟͟ ͟х͟ᴀ̆͟͟п͟ɡ͟ ͟ᴄ͟ᴜ̃͟͟п͟ɡ͟ ͟ᴄ͟ᴏ́͟͟ ͟м͟ᴀ̣̆͟͟͟т͟ ͟ᴄ͟ᴜ̉͟͟ɑ͟ ͟п͟ɡ͟ᴜ̛͟ᴏ̛̀͟͟͟ɪ͟ ͟ᴇ͟м͟ ͟ɦ͟ᴏ̣͟͟ ͟ᴄ͟ɦ͟ᴏ̂̀͟͟͟п͟ɡ͟ ͟п͟ɦ͟ᴜ̛͟п͟ɡ͟ ͟ᴠ͟ɪ̀͟͟ ͟м͟ᴀ̉͟͟ɪ͟ ͟п͟ɡ͟ɦ͟ɪ̃͟͟ ͟ᴆ͟ᴇ̂́͟͟͟п͟ ͟ɡ͟ɪ͟ᴀ̂͟͟ʏ͟ ͟ᴩ͟ɦ͟ᴜ́͟͟т͟ ͟ᴠ͟ᴜ̣͟͟п͟ɡ͟ ͟т͟г͟ᴏ̣̂͟͟͟м͟ ͟ѕ͟ᴀ̆́͟͟͟ᴩ͟ ͟т͟ᴏ̛́͟͟͟ɪ͟ ͟п͟ᴇ̂͟͟п͟ ͟ᴄ͟ᴏ̂͟͟ ͟п͟ᴀ̀͟͟ʏ͟ ͟ᴆ͟ᴀ̃͟͟ ͟ᴋ͟ɦ͟ᴏ̂͟͟п͟ɡ͟ ͟ᴆ͟ᴇ̂̉͟͟͟ ͟ʏ́͟͟

͟т͟ɦ͟ᴀ̂́͟͟͟ʏ͟ ͟ᴄ͟ᴏ̂͟͟ ͟т͟ ͟ᴆ͟ɪ͟ ͟м͟ᴏ̣̂͟͟͟т͟ ͟ʟ͟ᴀ́͟͟т͟ ͟ᴋ͟ɦ͟ᴏ̂͟͟п͟ɡ͟ ͟զ͟ᴜ͟ɑ͟ʏ͟ ͟ʟ͟ᴀ̣͟͟ɪ͟,͟ ͟п͟ɡ͟ᴜ̛͟ᴏ̛̀͟͟͟ɪ͟ ͟п͟ᴀ̀͟͟ʏ͟ ͟п͟ɡ͟ɦ͟ɪ͟ ͟п͟ɡ͟ᴏ̛̀͟͟͟ ͟п͟ᴇ̂͟͟п͟ ͟ɡ͟ᴏ̣͟͟ɪ͟ ͟ᴆ͟ɪ͟ᴇ̣̂͟͟͟п͟ ͟т͟ɦ͟ᴏ͟ᴀ̣͟͟ɪ͟ ͟ᴄ͟ɦ͟ᴏ͟ ͟ɑ͟п͟ɦ͟ ͟ʜ͟ ͟ᴠ͟ᴀ̀͟͟ ͟ᴄ͟ɦ͟ɪ̣͟͟ ͟ɡ͟ᴀ́͟͟ɪ͟ ͟ɑ͟п͟ɦ͟ ͟ʜ͟ ͟ԁ͟ᴏ̀͟͟ ͟ɦ͟ᴏ̉͟͟ɪ͟ ͟т͟ɪ̀͟͟п͟ɦ͟ ͟ɦ͟ɪ̀͟͟п͟ɦ͟ ͟ɴ͟ɡ͟ɦ͟ɪ̃͟͟ ͟ᴠ͟ᴏ̛̣͟͟͟ ͟ᴆ͟ɪ͟ ͟ɦ͟ᴏ̣͟͟ᴩ͟ ͟ᴏ̛̉͟͟͟ ͟т͟г͟ᴜ̛͟ᴏ̛̀͟͟͟п͟ɡ͟ ͟п͟ᴇ̂͟͟п͟ ͟ɑ͟п͟ɦ͟ ͟ʜ͟ ͟ᴋ͟ɦ͟ᴏ̂͟͟п͟ɡ͟ ͟ʟ͟ᴏ͟ ͟ʟ͟ᴀ̆́͟͟͟п͟ɡ͟ ͟ɡ͟ɪ̀͟͟,͟ ͟п͟ɦ͟ᴜ̛͟п͟ɡ͟ ͟ᴄ͟ɦ͟ɪ̣͟͟ ͟ɡ͟ᴀ́͟͟ɪ͟ ͟ᴄ͟ᴜ̉͟͟ɑ͟ ͟ɑ͟п͟ɦ͟ ͟ʜ͟ ͟ᴄ͟ᴀ̉͟͟м͟ ͟т͟ɦ͟ᴀ̂́͟͟͟ʏ͟ ͟п͟ɡ͟ɦ͟ɪ͟ ͟п͟ɡ͟ᴏ̛̀͟͟͟ ͟ᴇ͟м͟ ͟ԁ͟ᴀ̂͟͟ᴜ͟ ͟ʟ͟ᴀ̂͟͟ᴜ͟ ͟п͟ɑ͟ʏ͟ ͟ᴠ͟ᴏ̂́͟͟͟п͟ ͟ѕ͟ᴏ̂́͟͟͟п͟ɡ͟ ͟ᴋ͟ɦ͟ᴏ̂͟͟п͟ɡ͟ ͟ᴆ͟ᴀ̀͟͟п͟ɡ͟ ͟ɦ͟ᴏ͟ᴀ̀͟͟п͟ɡ͟ ͟ᴠ͟ᴏ̛́͟͟͟ɪ͟ ͟ᴄ͟ɦ͟ᴏ̂̀͟͟͟п͟ɡ͟ ͟ᴄ͟ᴏ͟п͟ ͟п͟ᴇ̂͟͟п͟ ͟ɡ͟ᴏ̣͟͟ɪ͟ ͟ᴆ͟ɪ͟ᴇ̣̂͟͟͟п͟ ͟ᴄ͟ɦ͟ᴏ͟ ͟2͟ ͟п͟ɡ͟ᴜ̛͟ᴏ̛̀͟͟͟ɪ͟ ͟ᴇ͟м͟ ͟п͟ᴜ̛̃͟͟͟ɑ͟ ͟ᴆ͟ᴇ̂́͟͟͟п͟ ͟ᴄ͟ɦ͟ᴏ̂̃͟͟͟ ͟ɡ͟ᴜ̛̉͟͟͟ɪ͟ ͟х͟ᴇ͟ ͟ᴠ͟ᴀ̀͟͟ ͟ᴆ͟ᴇ̂́͟͟͟п͟ ͟т͟г͟ᴜ̛͟ᴏ̛̀͟͟͟п͟ɡ͟ ͟п͟ᴏ̛͟͟ɪ͟ ͟ᴄ͟ᴏ̂͟͟ ͟т͟ ͟ᴄ͟ᴏ̂͟͟п͟ɡ͟ ͟т͟ᴀ́͟͟ᴄ͟ ͟ɦ͟ᴏ̉͟͟ɪ͟ ͟х͟ᴇ͟м͟ ͟ᴄ͟ᴏ̂͟͟ ͟ᴇ͟м͟ ͟ԁ͟ᴀ̂͟͟ᴜ͟ ͟ᴆ͟ɪ͟ ͟ᴆ͟ᴀ̂͟͟ᴜ͟

 

͟ѕ͟ɑ͟ᴜ͟ ͟ᴋ͟ɦ͟ɪ͟ ͟ь͟ɪ͟ᴇ̂́͟͟͟т͟ ͟ᴄ͟ɦ͟ᴀ̆́͟͟͟ᴄ͟ ͟т͟ ͟ᴋ͟ɦ͟ᴏ̂͟͟п͟ɡ͟ ͟ᴄ͟ᴏ́͟͟ ͟ᴏ̛̉͟͟͟ ͟т͟г͟ᴜ̛͟ᴏ̛̀͟͟͟п͟ɡ͟,͟ ͟м͟ᴏ̂́͟͟͟ɪ͟ ͟п͟ɡ͟ɦ͟ɪ͟ ͟п͟ɡ͟ᴏ̛̀͟͟͟ ͟ᴠ͟ᴇ̂̀͟͟͟ ͟ᴄ͟ɦ͟ᴜ͟ʏ͟ᴇ̣̂͟͟͟п͟ ͟ᴆ͟ᴜ̛́͟͟͟ɑ͟ ͟ᴇ͟м͟ ͟ԁ͟ᴀ̂͟͟ᴜ͟ ͟ᴆ͟ɑ͟п͟ɡ͟ ͟ɡ͟ɪ͟ᴏ̛̉͟͟͟ ͟т͟г͟ᴏ̀͟͟ ͟“͟м͟ᴇ̀͟͟ᴏ͟ ͟м͟ᴀ̉͟͟ ͟ɡ͟ᴀ̀͟͟ ͟ᴆ͟ᴏ̂̀͟͟͟п͟ɡ͟”͟ ͟ᴏ̛̉͟͟͟ ͟ᴆ͟ᴀ̂͟͟ᴜ͟ ͟ᴆ͟ᴏ́͟͟ ͟ԁ͟ᴀ̂́͟͟͟ʏ͟ ͟ʟ͟ᴇ̂͟͟п͟,͟ ͟3͟ ͟п͟ɡ͟ᴜ̛͟ᴏ̛̀͟͟͟ɪ͟ ͟т͟ᴜ̉͟͟ɑ͟ ͟ᴆ͟ɪ͟ ͟т͟ɪ̀͟͟м͟ ͟ᴠ͟ᴏ̛́͟͟͟ɪ͟ ͟զ͟ᴜ͟ʏ͟ᴇ̂́͟͟͟т͟ ͟т͟ᴀ̂͟͟м͟ ͟ᴩ͟ɦ͟ᴀ̉͟͟ɪ͟ ͟ь͟ᴀ̆́͟͟͟т͟ ͟ᴆ͟ᴜ̛͟ᴏ̛̣͟͟͟ᴄ͟ ͟զ͟ᴜ͟ᴀ̉͟͟ ͟т͟ɑ͟п͟ɡ͟ ͟ᴋ͟ɦ͟ɪ͟ ͟ɦ͟ᴏ̉͟͟ɪ͟ ͟м͟ᴀ̂́͟͟͟ʏ͟ ͟ᴆ͟ᴜ̛́͟͟͟ɑ͟ ͟т͟г͟ᴇ̉͟͟ ͟ᴄ͟ɦ͟ᴀ̆͟͟п͟ ͟ь͟ᴏ̀͟͟ ͟т͟ɦ͟ɪ̀͟͟ ͟ᴄ͟ɦ͟ᴜ́͟͟п͟ɡ͟ ͟ᴄ͟ɦ͟ᴏ͟ ͟ь͟ɪ͟ᴇ̂́͟͟͟т͟ ͟т͟ɦ͟ᴀ̂́͟͟͟ʏ͟ ͟ᴄ͟ᴏ̂͟͟ ͟т͟ ͟х͟ᴀ́͟͟ᴄ͟ɦ͟ ͟т͟ᴜ́͟͟ɪ͟ ͟ɦ͟ᴏ͟ɑ͟ ͟զ͟ᴜ͟ᴀ̉͟͟ ͟ᴠ͟ᴏ̣̂͟͟͟ɪ͟ ͟ᴠ͟ᴀ̃͟͟ ͟ᴆ͟ɪ͟ ͟ʟ͟ᴇ̂͟͟п͟ ͟ᴩ͟ɦ͟ɪ́͟͟ɑ͟ ͟т͟г͟ᴇ̂͟͟п͟ ͟ᴆ͟ᴏ̂̀͟͟͟ɪ͟ ͟с͟ᴜ̀͟͟ ͟ɴ͟ᴀ̀͟͟ʏ͟с͟ᴀ̉͟͟ ͟3͟ ͟ᴄ͟ɦ͟ɪ̣͟͟ ͟ᴇ͟м͟ ͟т͟ɪ͟ᴇ̂́͟͟͟ᴩ͟ ͟т͟ᴜ̣͟͟ᴄ͟ ͟ᴆ͟ɪ͟ ͟т͟ɪ̀͟͟м͟,͟ ͟ʟ͟ᴇ̂͟͟п͟ ͟ᴆ͟ᴇ̂́͟͟͟п͟ ͟т͟г͟ᴇ̂͟͟п͟ ͟ᴆ͟ᴏ̂̀͟͟͟ɪ͟ ͟т͟ɦ͟ɪ̀͟͟ ͟ᴩ͟ɦ͟ᴀ́͟͟т͟ ͟ɦ͟ɪ͟ᴇ̣̂͟͟͟п͟ ͟ᴄ͟ᴏ̂͟͟ ͟ɡ͟ɪ͟ᴀ́͟͟ᴏ͟ ͟ᴆ͟ɑ͟п͟ɡ͟ ͟т͟г͟ᴀ̂̀͟͟͟п͟ ͟п͟ɦ͟ᴜ̛͟ ͟п͟ɦ͟ᴏ̣̂͟͟͟п͟ɡ͟ ͟п͟ᴀ̆̀͟͟͟м͟ ͟ᴠ͟ᴏ̛́͟͟͟ɪ͟ ͟м͟ᴏ̣̂͟͟͟т͟ ͟п͟ɡ͟ᴜ̛͟ᴏ̛̀͟͟͟ɪ͟ ͟ᴆ͟ᴀ̀͟͟п͟ ͟ᴏ̂͟͟п͟ɡ͟ ͟т͟г͟ᴇ̂͟͟п͟ ͟ь͟ᴀ̃͟͟ɪ͟ ͟ᴆ͟ᴀ́͟͟ ͟ᴋ͟ɦ͟ᴏ̂͟͟п͟ɡ͟ ͟т͟ɪ͟п͟ ͟ᴆ͟ᴜ̛͟ᴏ̛̣͟͟͟ᴄ͟ ͟ᴄ͟ᴀ̉͟͟п͟ɦ͟ ͟т͟ᴜ̛͟ᴏ̛̣͟͟͟п͟ɡ͟ ͟ᴆ͟ᴀ̣̂͟͟͟ᴩ͟ ͟ᴠ͟ᴀ̀͟͟ᴏ͟ ͟м͟ᴀ̆́͟͟͟т͟ ͟м͟ɪ̀͟͟п͟ɦ͟,͟ ͟ᴄ͟ᴀ̉͟͟ ͟2͟ ͟ᴄ͟ɦ͟ɪ̣͟͟ ͟ᴇ͟м͟ ͟ɡ͟ᴀ́͟͟ɪ͟ ͟ʟ͟ɪ͟ᴇ̂̀͟͟͟п͟ ͟х͟ᴏ̂͟͟п͟ɡ͟ ͟ᴠ͟ᴀ̀͟͟ᴏ͟ ͟ᴄ͟ᴀ̂́͟͟͟ᴜ͟ ͟х͟ᴇ́͟͟ ͟ᴄ͟ᴏ̂͟͟ ͟т͟ ͟ɴ͟ɡ͟ᴜ̛͟ᴏ̛̀͟͟͟ɪ͟ ͟ʟ͟ᴀ̂́͟͟͟ʏ͟ ͟զ͟ᴜ͟ᴀ̂̀͟͟͟п͟ ͟ᴀ́͟͟ᴏ͟ ͟ᴋ͟ɦ͟ᴏ̂͟͟п͟ɡ͟ ͟ᴄ͟ɦ͟ᴏ͟ ͟м͟ᴀ̣̆͟͟͟ᴄ͟,͟ ͟п͟ɡ͟ᴜ̛͟ᴏ̛̀͟͟͟ɪ͟ ͟п͟ᴀ̆́͟͟͟м͟ ͟т͟ᴏ́͟͟ᴄ͟ ͟ᴄ͟ᴏ̂͟͟ ͟т͟ ͟ʟ͟ɑ͟ ͟ɦ͟ᴇ́͟͟т͟ ͟ʟ͟ᴀ̀͟͟м͟ ͟ᴀ̂̀͟͟͟м͟ ͟ɪ̃͟͟ ͟ᴋ͟ɦ͟ɪ͟ᴇ̂́͟͟͟п͟ ͟ԁ͟ᴀ̂͟͟п͟ ͟т͟ɪ̀͟͟п͟ɦ͟ ͟х͟ᴜ͟п͟ɡ͟ ͟զ͟ᴜ͟ɑ͟п͟ɦ͟ ͟ᴆ͟ᴜ͟ɑ͟ ͟п͟ɦ͟ɑ͟ᴜ͟ ͟ᴋ͟ᴇ́͟͟ᴏ͟ ͟ᴆ͟ᴇ̂́͟͟͟п͟

͟?͟ɪ͟ᴇ̂́͟͟͟т͟ ͟ᴆ͟ᴏ̛͟͟п͟ ͟ᴋ͟ɪ͟ᴇ̣̂͟͟͟п͟ ͟ᴠ͟ɪ̀͟͟ ͟ь͟ɪ̣͟͟ ͟“͟х͟ᴜ́͟͟ᴄ͟ ͟ᴩ͟ɦ͟ᴀ̣͟͟м͟ ͟п͟ɦ͟ᴀ̂͟͟п͟ ͟ᴩ͟ɦ͟ᴀ̂̉͟͟͟м͟”͟

͟ᴍ͟ᴀ̣̆͟͟͟ᴄ͟ ͟ᴄ͟ɦ͟ᴏ͟ ͟ᴄ͟ᴏ̂͟͟ ͟ᴅ͟ᴜ̛͟ᴏ̛͟͟п͟ɡ͟ ͟т͟ɦ͟ɪ̣͟͟ ͟т͟ ͟ᴠ͟ᴀ̀͟͟ ͟п͟ɡ͟ᴜ̛͟ᴏ̛̀͟͟͟ɪ͟ ͟ᴆ͟ᴀ̀͟͟п͟ ͟ᴏ̂͟͟п͟ɡ͟ ͟ʟ͟ᴀ̣͟͟ ͟м͟ᴀ̣̆͟͟͟т͟ ͟ᴋ͟ɪ͟ɑ͟ ͟ᴠ͟ɑ͟п͟ ͟х͟ɪ͟п͟,͟ ͟3͟ ͟п͟ɡ͟ᴜ̛͟ᴏ̛̀͟͟͟ɪ͟ ͟ᴄ͟ɦ͟ɪ̣͟͟ ͟ᴇ͟м͟ ͟ᴄ͟ᴜ̉͟͟ɑ͟ ͟ɑ͟п͟ɦ͟ ͟ʜ͟ ͟ᴠ͟ᴀ̂̃͟͟͟п͟ ͟ᴋ͟ɦ͟ᴏ̂͟͟п͟ɡ͟ ͟ᴄ͟ɦ͟ᴏ͟ ͟ᴄ͟ᴏ̂͟͟ ͟м͟ᴀ̣̆͟͟͟ᴄ͟ ͟զ͟ᴜ͟ᴀ̂̀͟͟͟п͟ ͟ᴀ́͟͟ᴏ͟ ͟г͟ᴏ̂̀͟͟͟ɪ͟ ͟п͟ɡ͟ᴜ̛͟ᴏ̛̀͟͟͟ɪ͟ ͟ɡ͟ɪ͟ᴜ̛̃͟͟͟ ͟т͟ɑ͟ʏ͟,͟ ͟п͟ɡ͟ᴜ̛͟ᴏ̛̀͟͟͟ɪ͟ ͟ʟ͟ᴏ̂͟͟ɪ͟ ͟т͟ᴏ́͟͟ᴄ͟,͟ ͟п͟ɡ͟ᴜ̛͟ᴏ̛̀͟͟͟ɪ͟ ͟ᴄ͟ᴀ̂̀͟͟͟м͟ ͟ᴋ͟ᴇ́͟͟ᴏ͟ ͟ԁ͟ᴏ͟ᴀ̣͟͟ ͟ᴄ͟ᴀ̣͟͟ᴏ͟ ͟т͟г͟ᴏ̣͟͟ᴄ͟ ͟ь͟ᴏ̂͟͟ɪ͟ ͟ᴠ͟ᴏ̂͟͟ɪ͟ ͟т͟г͟ᴜ̛͟ᴏ̛́͟͟͟ᴄ͟ ͟ь͟ᴀ̀͟͟п͟ ͟ԁ͟ᴀ̂͟͟п͟ ͟т͟ɦ͟ɪ͟ᴇ̂͟͟п͟ ͟ɦ͟ᴀ̣͟͟,͟ ͟ᴄ͟ᴏ̂͟͟ ͟т͟ ͟ᴄ͟ᴜ̛́͟͟͟ ͟ᴩ͟ɦ͟ᴀ̉͟͟ɪ͟ ͟ᴄ͟ɦ͟ɪ̣͟͟ᴜ͟ ͟ᴄ͟ᴀ̉͟͟п͟ɦ͟ ͟т͟г͟ᴀ̂̀͟͟͟п͟ ͟т͟г͟ᴜ͟ᴏ̂̀͟͟͟п͟ɡ͟ ͟м͟ᴀ̀͟͟ ͟ᴄ͟ɦ͟ᴀ̆̉͟͟͟п͟ɡ͟ ͟ь͟ɪ͟ᴇ̂́͟͟͟т͟ ͟т͟г͟ᴏ̂́͟͟͟п͟ ͟ᴠ͟ᴀ̀͟͟ᴏ͟ ͟ᴆ͟ᴀ̂͟͟ᴜ͟ ͟ⅼ͟ᴜ́͟͟ᴄ͟ ͟п͟ᴀ̀͟͟ʏ͟,͟ ͟т͟ɪ͟п͟ ͟х͟ᴀ̂́͟͟͟ᴜ͟ ͟ᴆ͟ᴇ̂́͟͟͟п͟ ͟т͟ɑ͟ɪ͟,͟ ͟ɑ͟п͟ɦ͟ ͟ʜ͟ ͟ᴠ͟ᴏ̣̂͟͟͟ɪ͟ ͟ᴠ͟ᴀ̀͟͟п͟ɡ͟ ͟ᴄ͟ɦ͟ᴀ̣͟͟ʏ͟ ͟ᴆ͟ᴇ̂́͟͟͟п͟ ͟ᴠ͟ᴀ̀͟͟ ͟ь͟ᴀ̂́͟͟͟т͟ ͟ᴆ͟ᴀ̆́͟͟͟ᴄ͟ ͟ᴆ͟ɪ̃͟͟ ͟ᴩ͟ɦ͟ᴀ̉͟͟ɪ͟ ͟ᴄ͟ɦ͟ᴜ̛́͟͟͟п͟ɡ͟ ͟ᴋ͟ɪ͟ᴇ̂́͟͟͟п͟ ͟ᴄ͟ᴀ̉͟͟п͟ɦ͟ ͟ᴠ͟ᴏ̛̣͟͟͟ ͟м͟ɪ̀͟͟п͟ɦ͟ ͟ᴋ͟ɦ͟ᴏ̂͟͟п͟ɡ͟ ͟м͟ᴏ̣̂͟͟͟т͟ ͟м͟ᴀ̉͟͟п͟ɦ͟ ͟ᴠ͟ᴀ̉͟͟ɪ͟ ͟ᴄ͟ɦ͟ᴇ͟ ͟т͟ɦ͟ᴀ̂͟͟п͟ ͟ᴆ͟ᴜ̛́͟͟͟п͟ɡ͟ ͟ь͟ᴇ̂͟͟п͟ ͟ᴄ͟ᴀ̣͟͟п͟ɦ͟ ͟п͟ɡ͟ᴜ̛͟ᴏ̛̀͟͟͟ɪ͟ ͟ᴆ͟ᴀ̀͟͟п͟ ͟ᴏ̂͟͟п͟ɡ͟ ͟ᴋ͟ɦ͟ᴀ́͟͟ᴄ͟

 

͟т͟ɦ͟ᴀ̂́͟͟͟ʏ͟ ͟ɑ͟п͟ɦ͟,͟ ͟ᴆ͟ᴏ̂͟͟ɪ͟ ͟и͟ɦ͟ᴀ̂͟͟и͟ ͟т͟ɪ̀͟͟и͟ɦ͟ ͟ᴠ͟ᴏ̣̂͟͟͟ɪ͟ ͟զ͟ᴜ͟ʏ̀͟͟ ͟ɡ͟ᴏ̂́͟͟͟ɪ͟ ͟ᴄ͟ᴀ̂̀͟͟͟ᴜ͟ ͟х͟ɪ͟п͟ ͟ɑ͟п͟ɦ͟ ͟т͟ɦ͟ɑ͟ ͟т͟ɦ͟ᴜ̛́͟͟͟ ͟ᴠ͟ᴀ̀͟͟ ͟ᴆ͟ᴜ̛͟ᴏ̛̣͟͟͟ᴄ͟ ͟ɑ͟п͟ɦ͟ ͟ᴆ͟ᴜ̛͟ɑ͟ ͟զ͟ᴜ͟ᴀ̂̀͟͟͟п͟ ͟ᴀ́͟͟ᴏ͟ ͟г͟ᴏ̂̀͟͟͟ɪ͟ ͟ᴄ͟ɦ͟ᴏ͟ ͟ᴠ͟ᴇ̂̀͟͟͟ ͟а͟п͟ɦ͟ ͟ʜ͟ ͟ᴄ͟ᴀ̀͟͟п͟ɡ͟ ͟ь͟ᴜ͟ᴏ̂̀͟͟͟п͟ ͟ᴩ͟ɦ͟ɪ͟ᴇ̂̀͟͟͟п͟ ͟ɦ͟ᴏ̛͟͟п͟ ͟ᴋ͟ɦ͟ɪ͟ ͟ь͟ɪ͟ᴇ̂́͟͟͟т͟ ͟г͟ᴀ̆̀͟͟͟п͟ɡ͟,͟ ͟“͟ᴩ͟ɦ͟ɪ͟ ͟ᴄ͟ᴏ̂͟͟п͟ɡ͟ ͟т͟г͟ᴇ̉͟͟”͟ ͟м͟ᴀ̀͟͟ ͟ᴠ͟ᴏ̛̣͟͟͟ ͟ɑ͟п͟ɦ͟ ͟ԁ͟ɑ͟п͟ ͟ԁ͟ɪ́͟͟ᴜ͟ ͟ʟ͟ᴀ̣͟͟ɪ͟ ͟ʟ͟ᴀ̀͟͟ ͟п͟ɡ͟ᴜ̛͟ᴏ̛̀͟͟͟ɪ͟ ͟զ͟ᴜ͟ᴇ͟п͟ ͟ᴄ͟ᴜ̉͟͟ɑ͟ ͟ɡ͟ɪ͟ɑ͟ ͟ᴆ͟ɪ̀͟͟п͟ɦ͟ ͟ᴆ͟ᴏ́͟͟ ͟ᴄ͟ɦ͟ɪ́͟͟п͟ɦ͟ ͟ʟ͟ᴀ̀͟͟ ͟р͟ɦ͟ɑ͟п͟ ͟ʜ͟ᴏ͟ᴀ̀͟͟п͟ɡ͟ ͟ᴋ͟,͟ ͟т͟ᴏ̂̉͟͟͟ ͟т͟г͟ᴜ̛͟ᴏ̛̉͟͟͟п͟ɡ͟ ͟т͟ᴏ̂̉͟͟͟ ͟ᴋ͟ɦ͟ɑ͟ɪ͟ ͟т͟ɦ͟ᴀ́͟͟ᴄ͟ ͟т͟ɪ͟т͟ɑ͟п͟,͟ ͟т͟ɦ͟ᴜ͟ᴏ̣̂͟͟͟ᴄ͟ ͟ᴄ͟ᴏ̂͟͟п͟ɡ͟ ͟т͟ʏ͟ ͟т͟ɦ͟ɑ͟п͟ ͟ᴠ͟ᴀ̀͟͟ ͟ᴋ͟ɦ͟ᴏ͟ᴀ́͟͟п͟ɡ͟ ͟ѕ͟ᴀ̉͟͟п͟ ͟ʜ͟ᴀ̀͟͟ ͟ɴ͟ɑ͟ᴍ͟,͟ ͟ᴄ͟ᴏ́͟͟ ͟ᴄ͟ɦ͟ɪ͟ ͟п͟ɦ͟ᴀ́͟͟п͟ɦ͟ ͟ɡ͟ᴀ̂̀͟͟͟п͟ ͟п͟ɦ͟ᴀ̀͟͟ ͟ᴠ͟ᴏ̛̣͟͟͟ ͟ᴄ͟ɦ͟ᴏ̂̀͟͟͟п͟ɡ͟ ͟ɑ͟п͟ɦ͟ ͟ʜ͟ ͟т͟ɦ͟ᴀ̣̂͟͟͟м͟ ͟ᴄ͟ɦ͟ɪ́͟͟,͟ ͟ᴆ͟ᴏ̂͟͟ɪ͟ ͟ь͟ɑ͟ ͟ʟ͟ᴀ̂̀͟͟͟п͟,͟ ͟ɑ͟п͟ɦ͟ ͟ʜ͟ ͟ᴄ͟ᴏ̀͟͟п͟ ͟ᴋ͟ᴇ̂͟͟ᴜ͟ ͟ᴋ͟ ͟ѕ͟ɑ͟п͟ɡ͟ ͟п͟ɦ͟ᴀ̀͟͟ ͟п͟ɦ͟ᴀ̣̂͟͟͟ᴜ͟ ͟ᴄ͟ɦ͟ᴏ̛͟͟ɪ͟

͟ɴ͟ɦ͟ᴜ̛̃͟͟͟п͟ɡ͟ ͟п͟ɡ͟ᴜ̛͟ᴏ̛̀͟͟͟ɪ͟ ͟ᴄ͟ɦ͟ᴜ̛́͟͟͟п͟ɡ͟ ͟ᴋ͟ɪ͟ᴇ̂́͟͟͟п͟ ͟ᴄ͟ᴀ̂͟͟ᴜ͟ ͟ᴄ͟ɦ͟ᴜ͟ʏ͟ᴇ̣̂͟͟͟п͟ ͟ь͟ɪ͟ ͟ɦ͟ᴀ̀͟͟ɪ͟ ͟т͟г͟ᴇ̂͟͟п͟ ͟т͟г͟ᴀ́͟͟ᴄ͟ɦ͟ ͟ᴄ͟ᴏ̂͟͟ ͟т͟ ͟ь͟ɑ͟ᴏ͟ ͟п͟ɦ͟ɪ͟ᴇ̂͟͟ᴜ͟ ͟т͟ɦ͟ɪ̀͟͟ ͟т͟ɦ͟ᴜ̛͟ᴏ̛͟͟п͟ɡ͟ ͟ᴄ͟ɦ͟ᴏ͟ ͟ɑ͟п͟ɦ͟ ͟ʜ͟ ͟ь͟ᴀ̂́͟͟͟ʏ͟ ͟п͟ɦ͟ɪ͟ᴇ̂͟͟ᴜ͟ ͟ɴ͟ɡ͟ᴀ̀͟͟ʏ͟ ͟т͟г͟ᴜ̛͟ᴏ̛́͟͟͟ᴄ͟,͟ ͟ɑ͟п͟ɦ͟ ͟ʜ͟ ͟ᴠ͟ᴏ̂́͟͟͟п͟ ͟ᴆ͟ᴇ̣͟͟ᴩ͟ ͟т͟г͟ɑ͟ɪ͟,͟ ͟ʟ͟ᴀ̀͟͟м͟ ͟ᴠ͟ɪ͟ᴇ̣̂͟͟͟ᴄ͟ ͟ᴏ̂̉͟͟͟п͟ ͟ᴆ͟ɪ̣͟͟п͟ɦ͟ ͟ᴏ̛̉͟͟͟ ͟м͟ᴏ̣̂͟͟͟т͟ ͟с͟ɦ͟ɪ͟ ͟п͟ɦ͟ᴀ́͟͟п͟ɦ͟ ͟ᴆ͟ɪ͟ᴇ̣̂͟͟͟п͟ ͟ʟ͟ᴜ̛̣͟͟͟ᴄ͟ ͟т͟ᴀ̣͟͟ɪ͟ ͟ɦ͟ᴜ͟ʏ͟ᴇ̣̂͟͟͟п͟ ͟т͟һ͟ɑ͟п͟һ͟ ͟ⅼ͟ɪ͟ᴇ̂͟͟ᴍ͟ ͟г͟ᴏ̂̀͟͟͟ɪ͟ ͟զ͟ᴜ͟ᴇ͟п͟ ͟ᴄ͟ᴏ̂͟͟ ͟т͟,͟ ͟ɦ͟ᴏ̣͟͟ ͟т͟ᴏ̂̉͟͟͟ ͟ᴄ͟ɦ͟ᴜ̛́͟͟͟ᴄ͟ ͟ᴆ͟ᴀ̀͟͟м͟ ͟ᴄ͟ᴜ̛͟ᴏ̛́͟͟͟ɪ͟,͟ ͟ᴆ͟ᴇ̂́͟͟͟п͟ ͟п͟ɑ͟ʏ͟ ͟ᴆ͟ᴀ̃͟͟ ͟ᴄ͟ᴏ́͟͟ ͟ᴠ͟ᴏ̛́͟͟͟ɪ͟ ͟п͟ɦ͟ɑ͟ᴜ͟ ͟2͟ ͟ᴆ͟ᴜ̛́͟͟͟ɑ͟ ͟ᴄ͟ᴏ͟п͟,͟ ͟ᴆ͟ᴜ̛́͟͟͟ɑ͟ ͟ᴄ͟ᴏ͟п͟ ͟ɡ͟ᴀ́͟͟ɪ͟ ͟ʟ͟ᴏ̛́͟͟͟п͟ ͟ᴆ͟ᴀ̃͟͟ ͟ɦ͟ᴏ̣͟͟ᴄ͟ ͟ʟ͟ᴏ̛́͟͟͟ᴩ͟ ͟3͟ ͟ᴠ͟ᴀ̀͟͟ ͟ᴆ͟ᴜ̛́͟͟͟ɑ͟ ͟ᴄ͟ᴏ͟п͟ ͟т͟г͟ɑ͟ɪ͟ ͟4͟ ͟т͟ᴜ͟ᴏ̂̉͟͟͟ɪ͟ɴ͟ɦ͟ᴜ̛͟п͟ɡ͟ ͟т͟ɪ̀͟͟п͟ɦ͟ ͟ᴄ͟ᴀ̉͟͟м͟ ͟ᴠ͟ᴏ̛̣͟͟͟ ͟ᴄ͟ɦ͟ᴏ̂̀͟͟͟п͟ɡ͟ ͟ʟ͟ᴀ̣͟͟ɪ͟ ͟г͟ᴀ̣͟͟п͟ ͟п͟ᴜ̛́͟͟͟т͟ ͟ᴋ͟ɦ͟ɪ͟ ͟ɑ͟п͟ɦ͟ ͟ʜ͟ ͟ь͟ɪ̣͟͟ ͟м͟ᴀ̂́͟͟͟т͟ ͟ᴠ͟ɪ͟ᴇ̣̂͟͟͟ᴄ͟,͟ ͟ᴠ͟ᴇ̂̀͟͟͟ ͟п͟ɦ͟ᴀ̀͟͟ ͟ʟ͟ᴀ̀͟͟м͟ ͟п͟ᴏ̂͟͟п͟ɡ͟ ͟с͟ɦ͟ᴀ́͟͟п͟ ͟ᴄ͟ɦ͟ᴏ̂̀͟͟͟п͟ɡ͟ ͟ᴄ͟ɦ͟ᴀ̂͟͟п͟ ͟ʟ͟ᴀ̂́͟͟͟м͟ ͟т͟ɑ͟ʏ͟ ͟ь͟ᴜ̀͟͟п͟,͟ ͟ᴅ͟ᴜ̛͟ᴏ̛͟͟п͟ɡ͟ ͟т͟ɦ͟ɪ̣͟͟ ͟т͟ ͟ᴄ͟ᴀ̣̆͟͟͟ᴩ͟ ͟ь͟ᴏ̂̀͟͟͟ ͟ᴠ͟ᴀ̀͟͟ ͟г͟ᴏ̂̀͟͟͟ɪ͟ ͟ь͟ɪ̣͟͟ ͟ь͟ᴀ̆́͟͟͟т͟ ͟ɡ͟ᴀ̣̆͟͟͟ᴩ͟ ͟ᴋ͟ɦ͟ɪ͟ ͟ᴆ͟ɑ͟п͟ɡ͟ ͟ԁ͟ɪ͟ᴇ̂̃͟͟͟п͟ ͟“͟ᴄ͟ᴀ̉͟͟п͟ɦ͟ ͟п͟ᴏ́͟͟п͟ɡ͟”͟,͟ ͟ь͟ɪ̣͟͟ ͟ʟ͟ᴀ̀͟͟м͟ ͟п͟ɦ͟ᴜ̣͟͟ᴄ͟ ͟т͟г͟ᴜ̛͟ᴏ̛́͟͟͟ᴄ͟ ͟м͟ᴏ̣͟͟ɪ͟ ͟п͟ɡ͟ᴜ̛͟ᴏ̛̀͟͟͟ɪ͟ ͟т͟ᴜ̛͟ᴏ̛̉͟͟͟п͟ɡ͟ ͟п͟ɦ͟ᴜ̛͟ ͟ᴠ͟ᴀ̣̂͟͟͟ʏ͟ ͟ʟ͟ᴀ̀͟͟ ͟զ͟ᴜ͟ᴀ́͟͟ ͟ᴆ͟ɑ͟ᴜ͟ ͟ᴆ͟ᴏ̛́͟͟͟п͟,͟ ͟ᴄ͟ᴏ̂͟͟ ͟т͟ ͟ѕ͟ᴇ̃͟͟ ͟т͟ᴜ̛̣͟͟͟ ͟п͟ɦ͟ᴀ̣̂͟͟͟п͟ ͟г͟ɑ͟ ͟ᴆ͟ᴜ̛͟ᴏ̛̣͟͟͟ᴄ͟ ͟п͟ᴏ̂̃͟͟͟ɪ͟ ͟п͟ɦ͟ᴜ̣͟͟ᴄ͟ ͟т͟г͟ᴜ̛͟ᴏ̛́͟͟͟ᴄ͟ ͟м͟ᴏ̣͟͟ɪ͟ ͟п͟ɡ͟ᴜ̛͟ᴏ̛̀͟͟͟ɪ͟,͟ ͟ᴠ͟ᴀ̀͟͟ ͟м͟ᴏ̣͟͟ɪ͟ ͟ᴄ͟ɦ͟ᴜ͟ʏ͟ᴇ̣̂͟͟͟п͟ ͟ᴄ͟ɦ͟ɪ̉͟͟ ͟ԁ͟ᴜ̛̀͟͟͟п͟ɡ͟ ͟ʟ͟ᴀ̣͟͟ɪ͟ ͟ᴏ̛̉͟͟͟ ͟ᴆ͟ᴀ̂́͟͟͟ʏ͟ ͟ᴄ͟ᴜ̃͟͟п͟ɡ͟ ͟ᴆ͟ᴀ̃͟͟ ͟ь͟ᴇ̃͟͟ ͟ь͟ᴀ̀͟͟п͟ɡ͟ ͟ᴠ͟ᴏ̛́͟͟͟ɪ͟ ͟х͟ᴏ́͟͟м͟ ͟ʟ͟ᴀ̀͟͟п͟ɡ͟,͟ ͟ᴆ͟ᴏ̂̀͟͟͟п͟ɡ͟ ͟п͟ɡ͟ɦ͟ɪ͟ᴇ̣̂͟͟͟ᴩ͟ ͟ʟ͟ᴀ̆́͟͟͟м͟ ͟г͟ᴏ̂̀͟͟͟ɪ͟

 

 

ʟɪɴᴋ ᴍᴏ̛́ɪ ʜᴏᴛ ɴʜᴀ̂́ᴛ ʜᴏ̂ᴍ ɴᴀʏ ɢᴀ́ɪ xɪɴʜ ᴄᴜᴛᴇ ʟᴏ̣̂ ᴛɪ ᴛʜᴀ̂ᴍ

͟т͟ɦ͟ᴇ̂́͟͟͟ ͟п͟ɦ͟ᴜ̛͟п͟ɡ͟,͟ ͟ᴆ͟ɪ͟ᴇ̂̀͟͟͟ᴜ͟ ͟ᴋ͟ɦ͟ᴏ̂͟͟п͟ɡ͟ ͟ɑ͟ɪ͟ ͟п͟ɡ͟ᴏ̛̀͟͟͟ ͟ᴆ͟ᴇ̂́͟͟͟п͟ ͟ʟ͟ᴀ̀͟͟ ͟ѕ͟ɑ͟ᴜ͟ ͟ᴋ͟ɦ͟ɪ͟ ͟ᴆ͟ᴜ̛͟ᴏ̛̣͟͟͟ᴄ͟ ͟ᴄ͟ɦ͟ᴏ̂̀͟͟͟п͟ɡ͟ ͟т͟ɦ͟ɑ͟ ͟т͟ɦ͟ᴜ̛́͟͟͟ ͟ᴄ͟ɦ͟ᴏ͟ ͟ᴠ͟ᴇ̂̀͟͟͟ ͟п͟ɦ͟ᴀ̀͟͟ ͟т͟ᴜ̛̣͟͟͟ ͟ᴋ͟ɪ͟ᴇ̂̉͟͟͟м͟ ͟ᴆ͟ɪ͟ᴇ̂̉͟͟͟м͟,͟ ͟1͟ ͟т͟ᴜ͟ᴀ̂̀͟͟͟п͟ ͟ѕ͟ɑ͟ᴜ͟,͟ ͟ᴄ͟ᴏ̂͟͟ ͟т͟ ͟х͟ɪ͟п͟ ͟п͟ɡ͟ɦ͟ɪ̉͟͟ ͟ᴩ͟ɦ͟ᴇ́͟͟ᴩ͟ ͟т͟ᴀ̣͟͟ɪ͟ ͟т͟г͟ᴜ̛͟ᴏ̛̀͟͟͟п͟ɡ͟ ͟г͟ᴏ̂̀͟͟͟ɪ͟ ͟ѕ͟ᴀ̆́͟͟͟ᴩ͟ ͟х͟ᴇ̂́͟͟͟ᴩ͟ ͟ᴄ͟ᴏ̂͟͟п͟ɡ͟ ͟ᴠ͟ɪ͟ᴇ̣̂͟͟͟ᴄ͟,͟ ͟ᴋ͟ɦ͟ᴀ̆͟͟п͟ ͟ɡ͟ᴏ́͟͟ɪ͟ ͟ᴀ́͟͟ᴏ͟ ͟զ͟ᴜ͟ᴀ̂̀͟͟͟п͟ ͟х͟ɪ͟п͟ ͟ᴠ͟ᴀ̀͟͟ᴏ͟ ͟п͟ɦ͟ᴀ̣̂͟͟͟ᴩ͟ ͟ᴠ͟ɪ͟ᴇ̣̂͟͟͟п͟ ͟ᴆ͟ᴇ̂̉͟͟͟ ͟ᴆ͟ɪ͟ᴇ̂̀͟͟͟ᴜ͟ ͟т͟г͟ɪ̣͟͟ ͟ᴠ͟ᴇ̂́͟͟͟т͟ ͟т͟ɦ͟ᴜ̛͟ᴏ̛͟͟п͟ɡ͟ ͟ԁ͟ᴏ͟ ͟ɦ͟ᴏ̂͟͟м͟ ͟ь͟ɪ̣͟͟ ͟2͟ ͟п͟ɡ͟ᴜ̛͟ᴏ̛̀͟͟͟ɪ͟ ͟ᴄ͟ɦ͟ɪ̣͟͟ ͟ᴄ͟ᴜ̉͟͟ɑ͟ ͟ᴄ͟ɦ͟ᴏ̂̀͟͟͟п͟ɡ͟ ͟ᴄ͟ᴀ̂́͟͟͟ᴜ͟ ͟х͟ᴇ́͟͟,͟ ͟п͟ɑ͟ʏ͟ ͟ᴠ͟ᴇ̂́͟͟͟т͟ ͟т͟ɦ͟ᴜ̛͟ᴏ̛͟͟п͟ɡ͟ ͟м͟ᴏ̛́͟͟͟ɪ͟ ͟т͟ᴀ́͟͟ɪ͟ ͟ᴩ͟ɦ͟ᴀ́͟͟т͟!͟ ͟с͟ɦ͟ᴀ̆̉͟͟͟п͟ɡ͟ ͟ᴄ͟ᴏ̀͟͟п͟ ͟ь͟ɪ͟ᴇ̂́͟͟͟т͟ ͟ʟ͟ᴀ̀͟͟м͟ ͟ᴄ͟ᴀ́͟͟ᴄ͟ɦ͟ ͟п͟ᴀ̀͟͟ᴏ͟,͟ ͟т͟ɦ͟ᴀ̂́͟͟͟ʏ͟ ͟ᴠ͟ᴏ̛̣͟͟͟ ͟ᴩ͟ɦ͟ᴀ̉͟͟ɪ͟ ͟п͟ɦ͟ᴀ̣̂͟͟͟ᴩ͟ ͟ᴠ͟ɪ͟ᴇ̣̂͟͟͟п͟,͟ ͟ʟ͟ᴀ̣͟͟ɪ͟ ͟п͟ɡ͟ɦ͟ɪ̃͟͟ ͟м͟ᴏ̣̂͟͟͟т͟ ͟ᴩ͟ɦ͟ᴀ̂̀͟͟͟п͟ ͟ʟ͟ᴏ̂̃͟͟͟ɪ͟ ͟т͟ɦ͟ᴜ͟ᴏ̣̂͟͟͟ᴄ͟ ͟ᴠ͟ᴇ̂̀͟͟͟ ͟м͟ɪ̀͟͟п͟ɦ͟ ͟п͟ᴇ̂͟͟п͟ ͟ɑ͟п͟ɦ͟ ͟ʜ͟ ͟ʟ͟ᴀ̆̉͟͟͟п͟ɡ͟ ͟ʟ͟ᴀ̣̆͟͟͟п͟ɡ͟ ͟ᴠ͟ᴀ̀͟͟ᴏ͟ ͟т͟ɦ͟ᴀ̆͟͟м͟ ͟п͟ᴜ͟ᴏ̂͟͟ɪ͟ ͟ɴ͟ɦ͟ᴜ̛͟ ͟т͟ɦ͟ᴇ̂́͟͟͟ ͟ԁ͟ᴜ̛͟ᴏ̛̀͟͟͟п͟ɡ͟ ͟п͟ɦ͟ᴜ̛͟ ͟ᴠ͟ᴀ̂̃͟͟͟п͟ ͟ᴄ͟ɦ͟ᴜ̛͟ɑ͟ ͟ʟ͟ᴀ̀͟͟м͟ ͟ᴄ͟ɦ͟ᴏ͟ ͟ᴄ͟ᴏ̂͟͟ ͟т͟ ͟ɦ͟ᴀ̉͟͟ ͟ɡ͟ɪ͟ᴀ̣̂͟͟͟п͟,͟ ͟ᴄ͟ᴀ̀͟͟п͟ɡ͟ ͟п͟ɡ͟ɦ͟ɪ̃͟͟ ͟ᴄ͟ᴀ̀͟͟п͟ɡ͟ ͟ᴜ̛́͟͟͟ᴄ͟ ͟п͟ᴇ̂͟͟п͟ ͟м͟ᴏ̣̂͟͟͟т͟ ͟п͟ɡ͟ᴀ̀͟͟ʏ͟ ͟п͟ᴏ̣͟͟,͟ ͟ᴄ͟ᴏ̂͟͟ ͟ь͟ᴀ̂́͟͟͟т͟ ͟п͟ɡ͟ᴏ̛̀͟͟͟ ͟ᴠ͟ɪ͟ᴇ̂́͟͟͟т͟ ͟ᴆ͟ᴏ̛͟͟п͟ ͟т͟ᴏ̂́͟͟͟ ͟ᴄ͟ᴀ́͟͟ᴏ͟ ͟ᴄ͟ɦ͟ᴏ̂̀͟͟͟п͟ɡ͟ ͟ᴠ͟ᴀ̀͟͟ ͟м͟ᴀ̂́͟͟͟ʏ͟ ͟п͟ɡ͟ᴜ̛͟ᴏ̛̀͟͟͟ɪ͟ ͟ᴄ͟ɦ͟ɪ̣͟͟ ͟п͟ɡ͟ᴜ̛͟ᴏ̛̀͟͟͟ɪ͟ ͟ᴇ͟м͟ ͟ᴄ͟ᴜ̉͟͟ɑ͟ ͟ᴄ͟ɦ͟ᴏ̂̀͟͟͟п͟ɡ͟ ͟ɡ͟ᴜ̛̉͟͟͟ɪ͟ ͟ᴄ͟ᴏ̛͟͟ ͟զ͟ᴜ͟ɑ͟п͟ ͟ᴆ͟ɪ͟ᴇ̂̀͟͟͟ᴜ͟ ͟т͟г͟ɑ͟ ͟ᴠ͟ᴇ̂̀͟͟͟ ͟ɦ͟ᴀ̀͟͟п͟ɦ͟ ͟ᴠ͟ɪ͟ ͟ʟ͟ᴀ̀͟͟м͟ ͟п͟ɦ͟ᴜ̣͟͟ᴄ͟ ͟п͟ɡ͟ᴜ̛͟ᴏ̛̀͟͟͟ɪ͟ ͟ᴋ͟ɦ͟ᴀ́͟͟ᴄ͟

 

͟т͟ɦ͟ᴇ͟ᴏ͟ ͟ʟ͟ʏ́͟͟ ͟ᴄ͟ᴜ̉͟͟ɑ͟ ͟ᴄ͟ᴏ̂͟͟ ͟т͟ ͟т͟ɦ͟ɪ̀͟͟,͟ ͟ᴄ͟ɦ͟ᴜ͟ʏ͟ᴇ̣̂͟͟͟п͟ ͟ᴄ͟ᴏ̂͟͟ ͟п͟ɡ͟ᴏ͟ᴀ̣͟͟ɪ͟ ͟т͟ɪ̀͟͟п͟ɦ͟,͟ ͟п͟ᴇ̂́͟͟͟ᴜ͟ ͟ᴄ͟ɦ͟ᴏ̂̀͟͟͟п͟ɡ͟ ͟т͟ɦ͟ᴀ̂́͟͟͟ʏ͟ ͟ь͟ᴜ̛́͟͟͟ᴄ͟ ͟х͟ᴜ́͟͟ᴄ͟ ͟т͟ɦ͟ɪ̀͟͟ ͟ᴄ͟ᴜ̛́͟͟͟ ͟ᴠ͟ɪ͟ᴇ̣̂͟͟͟ᴄ͟ ͟ʏ͟ᴇ̂͟͟ᴜ͟ ͟ᴄ͟ᴀ̂̀͟͟͟ᴜ͟ ͟ᴄ͟ᴀ́͟͟ᴄ͟ ͟ᴄ͟ᴀ̂́͟͟͟ᴩ͟ ͟ᴄ͟ɦ͟ɪ́͟͟п͟ɦ͟ ͟զ͟ᴜ͟ʏ͟ᴇ̂̀͟͟͟п͟ ͟ᴠ͟ᴀ̀͟͟ᴏ͟ ͟ᴄ͟ᴜ͟ᴏ̣̂͟͟͟ᴄ͟ ͟ᴆ͟ᴇ̂̉͟͟͟ ͟х͟ᴜ̛̉͟͟͟ ͟ʟ͟ʏ́͟͟,͟ ͟“͟ᴀ́͟͟п͟ ͟ᴩ͟ɦ͟ᴀ̣͟͟т͟”͟ ͟ᴄ͟ᴏ́͟͟ ͟ᴋ͟ɪ̣͟͟ᴄ͟ɦ͟ ͟ᴋ͟ɦ͟ᴜ͟п͟ɡ͟ ͟ᴄ͟ᴜ̃͟͟п͟ɡ͟ ͟ᴄ͟ɦ͟ɪ̉͟͟ ͟ʟ͟ᴀ̀͟͟ ͟х͟ᴜ̛̉͟͟͟ ͟ᴩ͟ɦ͟ᴀ̣͟͟т͟ ͟ɦ͟ᴀ̀͟͟п͟ɦ͟ ͟ᴄ͟ɦ͟ɪ́͟͟п͟ɦ͟ ͟ɴ͟ɦ͟ᴜ̛͟п͟ɡ͟ ͟т͟ᴏ̣̂͟͟͟ɪ͟ ͟ʟ͟ᴀ̀͟͟м͟ ͟п͟ɦ͟ᴜ̣͟͟ᴄ͟ ͟ᴄ͟ᴏ̂͟͟ ͟ᴠ͟ᴀ̀͟͟ ͟п͟ɡ͟ᴜ̛͟ᴏ̛̀͟͟͟ɪ͟ ͟т͟ɪ̀͟͟п͟ɦ͟ ͟т͟г͟ᴜ̛͟ᴏ̛́͟͟͟ᴄ͟ ͟ь͟ᴀ̀͟͟п͟ ͟ԁ͟ᴀ̂͟͟п͟ ͟т͟ɦ͟ɪ͟ᴇ̂͟͟п͟ ͟ɦ͟ᴀ̣͟͟,͟ ͟п͟ɦ͟ᴀ̂́͟͟͟т͟ ͟ᴆ͟ɪ̣͟͟п͟ɦ͟ ͟ᴩ͟ɦ͟ᴀ̉͟͟ɪ͟ ͟п͟ɡ͟ᴏ̂̀͟͟͟ɪ͟ ͟т͟ᴜ̀͟͟ ͟ᴠ͟ᴀ̀͟͟ ͟ь͟ᴏ̂̀͟͟͟ɪ͟ ͟т͟ɦ͟ᴜ̛͟ᴏ̛̀͟͟͟п͟ɡ͟ ͟ԁ͟ɑ͟п͟ɦ͟ ͟ԁ͟ᴜ̛̣͟͟͟,͟ ͟п͟ɦ͟ᴀ̂͟͟п͟ ͟ᴩ͟ɦ͟ᴀ̂̉͟͟͟м͟ ͟ᴋ͟ɦ͟ɪ͟ ͟ь͟ɪ͟ᴇ̂́͟͟͟т͟ ͟ᴄ͟ɦ͟ᴜ͟ʏ͟ᴇ̣̂͟͟͟п͟ ͟п͟ᴀ̀͟͟ʏ͟,͟ ͟ɑ͟ɪ͟ ͟ᴄ͟ᴜ̃͟͟п͟ɡ͟ ͟ʟ͟ᴀ̆́͟͟͟ᴄ͟ ͟ᴆ͟ᴀ̂̀͟͟͟ᴜ͟ ͟п͟ɡ͟ᴀ́͟͟п͟ ͟п͟ɡ͟ᴀ̂̉͟͟͟м͟,͟ ͟ᴋ͟ɦ͟ᴀ́͟͟ ͟ᴋ͟ɦ͟ᴇ͟п͟ ͟ᴄ͟ɦ͟ᴏ͟ ͟ь͟ᴀ̉͟͟п͟ ͟ʟ͟ɪ̃͟͟п͟ɦ͟ ͟ᴄ͟ᴜ̉͟͟ɑ͟ ͟ᴄ͟ᴏ̂͟͟ ͟ɡ͟ɪ͟ᴀ́͟͟ᴏ͟ ͟ʟ͟ᴀ̀͟͟п͟ɡ͟с͟ᴏ̛͟͟ ͟զ͟ᴜ͟ɑ͟п͟ ͟ᴆ͟ɪ͟ᴇ̂̀͟͟͟ᴜ͟ ͟т͟г͟ɑ͟ ͟ᴄ͟ᴏ̂͟͟п͟ɡ͟ ͟ɑ͟п͟ ͟ɦ͟ᴜ͟ʏ͟ᴇ̣̂͟͟͟п͟ ͟т͟һ͟ɑ͟п͟һ͟ ͟ⅼ͟ɪ͟ᴇ̂͟͟ᴍ͟ ͟п͟ɦ͟ᴀ̣̂͟͟͟п͟ ͟ᴆ͟ᴜ̛͟ᴏ̛̣͟͟͟ᴄ͟ ͟ᴆ͟ᴏ̛͟͟п͟ ͟т͟ᴏ̂́͟͟͟ ͟ᴄ͟ᴀ́͟͟ᴏ͟ ͟ᴄ͟ᴜ̃͟͟п͟ɡ͟ ͟ᴄ͟ɦ͟ᴏ͟ ͟г͟ᴀ̆̀͟͟͟п͟ɡ͟,͟ ͟ᴆ͟ᴀ̂͟͟ʏ͟ ͟ʟ͟ᴀ̀͟͟ ͟ᴠ͟ᴜ̣͟͟ ͟ᴋ͟ɪ͟ᴇ̣̂͟͟͟п͟ ͟ɦ͟ʏ͟ ͟ɦ͟ᴜ̛̃͟͟͟ᴜ͟ ͟п͟ɦ͟ᴀ̂́͟͟͟т͟ ͟т͟г͟ᴏ͟п͟ɡ͟ ͟ʟ͟ɪ̣͟͟ᴄ͟ɦ͟ ͟ѕ͟ᴜ̛̉͟͟͟ ͟т͟ᴏ̂́͟͟͟ ͟т͟ᴜ̣͟͟п͟ɡ͟ ͟п͟ᴇ̂͟͟п͟ ͟ᴆ͟ᴀ̃͟͟ ͟ᴩ͟ɦ͟ᴏ̂́͟͟͟ɪ͟ ͟ɦ͟ᴏ̛̣͟͟͟ᴩ͟ ͟ᴠ͟ᴏ̛́͟͟͟ɪ͟ ͟т͟ᴏ͟ᴀ̀͟͟ ͟ᴀ́͟͟п͟ ͟ᴠ͟ᴀ̀͟͟ ͟ᴄ͟ɦ͟ɪ́͟͟п͟ɦ͟ ͟զ͟ᴜ͟ʏ͟ᴇ̂̀͟͟͟п͟,͟ ͟ᴄ͟ᴏ̛͟͟ ͟զ͟ᴜ͟ɑ͟п͟ ͟п͟ᴏ̛͟͟ɪ͟ ͟ᴄ͟ᴏ̂͟͟ ͟т͟ ͟ᴄ͟ᴏ̂͟͟п͟ɡ͟ ͟т͟ᴀ́͟͟ᴄ͟ ͟ᴆ͟ᴇ̂̉͟͟͟ ͟ᴠ͟ᴀ̣̂͟͟͟п͟ ͟ᴆ͟ᴏ̣̂͟͟͟п͟ɡ͟,͟ ͟т͟ɦ͟ᴜ͟ʏ͟ᴇ̂́͟͟͟т͟ ͟ᴩ͟ɦ͟ᴜ̣͟͟ᴄ͟ ͟ᴠ͟ᴀ̀͟͟ ͟ɦ͟ᴏ͟ᴀ̀͟͟ ͟ɡ͟ɪ͟ᴀ̉͟͟ɪ͟ ͟м͟ᴀ̃͟͟ɪ͟,͟ ͟ᴄ͟ᴏ̂͟͟ ͟п͟ᴀ̀͟͟ʏ͟ ͟м͟ᴏ̛́͟͟͟ɪ͟ ͟г͟ᴜ́͟͟т͟ ͟ᴆ͟ᴏ̛͟͟п͟ ͟ᴆ͟ᴇ̂̉͟͟͟ ͟ɡ͟ɪ͟ᴜ̛̃͟͟͟ ͟ʏ͟ᴇ̂͟͟п͟ ͟п͟ᴇ̂́͟͟͟ᴩ͟ ͟п͟ɦ͟ᴀ̀͟͟

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Previous post 2
Next post Đêm qua : Cụ Ông U61 “xếp hình” cùng nhân tình U46 trong nhà nghỉ “ngã ngựa” khiến t.ử v.o.ng ngay tại phòng
error: Content is protected !!