ÐÊM զᴜɑ: ᴆɪ пɡ.ủ ᴋһôпɡ ᴍặᴄ զᴜầп áᴏ, ᴠợ Ьị тг.ộᴍ “һɪ̀ һụᴄ” ᴄả ᴆêᴍ ,ᴄһồпɡ ᴠà ᴄᴏп ɡ.áɪ пɡ.ủ Ьêп ᴄạпһ ᴋһôпɡ һề Ьɪếт ɡɪ̀ ?

ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼̉ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̼̉ ̼ɴ̼ᴜ̼ᴅ̼ᴇ̼,̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴛ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̣̼̂ᴍ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼́ᴜ̼ ̼ᴅ̼ᴇ̼̂,̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̃ᴍ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴘ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼.̼ ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂́ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̆̀ᴍ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̣̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ᴇ̼̂̀ ̼ʜ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼.̼
̼ᴆ̼ᴀ̣̼ᴏ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼́ᴄ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼ ̼ɢ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ʙ̼ᴀ̣̼ᴄ̼ʜ̼ ̼ᴋ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ᴍ̼ ̼(̼ᴆ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴇ̼̂ɴ̼)̼,̼ ̼5̼4̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼,̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴏ̨̼ᴜ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̂ᴜ̼,̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴏ̼̂́ ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̉ɴ̼ʜ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ ̼ʙ̼ᴀ̼̆́ᴄ̼.̼ ̼ʙ̼ᴀ̣̼ᴄ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ɴ̼ᴇ̼̂́ᴍ̼ ̼ᴍ̼ᴜ̼̀ɪ̼ ̼s̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼s̼ᴀ̼̆́ᴛ̼,̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼̀ ̼ʜ̼ᴏ̛̼ɴ̼ ̼2̼0̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̆ᴍ̼.̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼ʏ̼,̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̆́ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̂̃ɴ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̣̼̂ᴄ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼.̼ ̼ᴛ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼3̼ʜ̼ ̼(̼ɢ̼ɪ̼ᴏ̛̼̀ ̼ᴆ̼ɪ̣̼ᴀ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼)̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼1̼6̼/̼8̼,̼ ̼ʙ̼ᴀ̣̼ᴄ̼ʜ̼ ̼ᴋ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ᴍ̼ ̼ʟ̼ᴇ̼̉ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼ʜ̼ᴏ̣̼̂.̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴛ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̣̼̆ᴘ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼̉ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ᴆ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̼̉ ̼ɴ̼ᴜ̼ᴅ̼ᴇ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼,̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴜ̛̼̃ᴀ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̀ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼́ᴀ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̉,̼ ̼ᴆ̼ᴀ̣̼ᴏ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼́ᴄ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ʙ̼ᴏ̼̂̃ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼́ᴜ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼̂ᴍ̼ ̼ᴅ̼ᴇ̼̂.̼ ᴛ̼ʜ̼ᴏ̼́ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴄ̼ ̼ᴅ̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̣̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼5̼0̼ ̼ᴛ̼ᴇ̣̼̂ ̼(̼ᴛ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼1̼6̼4̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̼̀ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼)̼,̼ ̼ᴛ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̂̃ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴀ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̼̉ᴀ̼ ̼ʟ̼ᴏ̼̀ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ʙ̼ᴇ̼̀ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̆́ᴍ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ɴ̼ᴜ̛̼̃ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼̉ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀.̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̂̃ɴ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̼̉ ̼s̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ʙ̼ᴀ̣̼ᴄ̼ʜ̼ ̼ʟ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̣̼ ̼ɴ̼ᴜ̛̼̃ ̼s̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ʀ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̣̼ᴄ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ̼ʙ̼ᴀ̣̼ɪ̼.

ᴀ̼̉ɴ̼ʜ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ʜ̼ᴏ̣̼ᴀ̼
x̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼x̼ᴜ̼ᴏ̼̂ɪ̼,̼ ̼ᴆ̼ᴀ̣̼ᴏ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼́ᴄ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ʟ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴏ̨̼ᴜ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ʟ̼ᴏ̼́ᴛ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ɴ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼ʟ̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼̀ɪ̼.̼ ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ʟ̼ᴜ̼́ᴄ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ʏ̼,̼ ̼ɴ̼ᴜ̛̼̃ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼̉ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ᴍ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̂́ᴛ̼ ̼ʀ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼ ̼ʟ̼ᴏ̼̂́ɪ̼:̼ ̼“̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴀ̼ɪ̼?̼ ̼s̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼?̼”̼.̼ ̼ʙ̼ᴀ̣̼ᴄ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴇ̼́ᴛ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̣̼̂ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴄ̼ ̼ᴏ̨̼ᴜ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼́ɪ̼ ̼ʀ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̉ɪ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴏ̼̀ɴ̼ɢ̼.̼ ̼ ̼s̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̉ɴ̼ʜ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̣̼̂ʏ̼,̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴄ̼ ̼–̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴛ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴍ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼́ᴄ̼,̼ ̼ʙ̼ᴇ̼̀ɴ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼̆ᴄ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̣̼̂ɪ̼ ̼ᴏ̨̼ᴜ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴀ̼́ᴏ̼,̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̆ᴍ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̆ᴍ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼“̼ᴄ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̃ɪ̼”̼ ̼x̼ᴇ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼ᴏ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼̉ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̣̼ᴍ̼.̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̣̼ᴏ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼́ᴄ̼ʜ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂̉ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼x̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̼́ᴄ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼́ᴘ̼,̼

̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ʙ̼ᴇ̼̀ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼̉ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̉ᴏ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̣̼̂ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼x̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̉ɴ̼ɢ̼.̼ ̼ᴛ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ʙ̼ᴀ̣̼ᴄ̼ʜ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̣̼̂ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴀ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴄ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼́ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ᴍ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼.̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴄ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̛̼̀ᴀ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̛̼̉ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴏ̨̼ᴜ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ʟ̼ᴏ̼́ᴛ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴆ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴍ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼,̼ ̼ʙ̼ᴇ̼̀ɴ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼ ̼x̼ᴜ̼ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ʀ̼ᴜ̼́ᴛ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̂́ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̣̼ᴏ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼́ᴄ̼ʜ̼.̼ ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴜ̼́ᴄ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼ᴏ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂ᴍ̼ ̼ᴛ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ʙ̼ᴀ̣̼ᴄ̼ʜ̼,̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴛ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̃.̼ ̼ᴋ̼ᴇ̼̉ ̼“̼ᴅ̼ᴀ̼̂ᴍ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̣̼̆ᴄ̼”̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̛̼ ̼ʜ̼ᴏ̣̼̂ɪ̼ ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ʙ̼ᴜ̣̼ɪ̼ ̼ʀ̼ᴀ̣̼̂ᴍ̼.̼ ̼s̼ᴜ̛̣̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴄ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ᴋ̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̣̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴜ̼ ̼x̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̉ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̉ᴏ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̣̼̂ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ɢ̼ᴏ̣̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼́ᴏ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ɴ̼ʜ̼ ̼s̼ᴀ̼́ᴛ̼ ̼ᴆ̼ɪ̣̼ᴀ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼.̼ ̼s̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ɪ̼́ᴀ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ɴ̼ʜ̼ ̼s̼ᴀ̼́ᴛ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼x̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼,̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴄ̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴘ̼.

̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴄ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴅ̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̣̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼5̼0̼ ̼ᴛ̼ᴇ̣̼̂ ̼(̼ᴛ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼1̼6̼4̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̼̀ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼)̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼ᴋ̼ᴇ̼́ᴏ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̣̼̂ᴍ̼.̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̀ɴ̼ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ʟ̼ᴏ̣̼̂ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ɴ̼ʜ̼ ̼s̼ᴀ̼́ᴛ̼,̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼̉ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̣̼ᴍ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ɢ̼ᴀ̼̃ ̼ᴄ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼1̼ᴍ̼6̼,̼ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼̆ᴛ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼̆́ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼́ᴄ̼ʜ̼.̼ ̼ s̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ʙ̼ɪ̼́ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ʙ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ʜ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼ᴏ̣̼̂ᴄ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̂ᴜ̼,̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼ᴀ̼̀ɴ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ᴛ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼1̼7̼/̼8̼,̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ɴ̼ʜ̼ ̼s̼ᴀ̼́ᴛ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴛ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̣̼ᴏ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼́ᴄ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ɪ̣̼ ̼ᴛ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ʙ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ʜ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼ᴏ̣̼̂ᴄ̼ ̼ᴏ̨̼ᴜ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̂ᴜ̼.̼

̼ᴛ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼s̼ᴀ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼2̼3̼/̼8̼,̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ɴ̼ʜ̼ ̼s̼ᴀ̼́ᴛ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼̉ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ʙ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼s̼ɪ̼̃ ̼ᴛ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̆ᴍ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴏ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ᴏ̛̼ɪ̼ ̼ʙ̼ᴀ̣̼ᴄ̼ʜ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ɪ̣̼,̼ ̼s̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼́ ̼ʟ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ɴ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼ʙ̼ᴏ̣̼ᴛ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴛ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼́ᴍ̼ ̼ᴆ̼ɪ̣̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴀ̼ᴅ̼ɴ̼.̼ ̼̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̂ᴍ̼ ̼s̼ᴀ̼ᴜ̼,̼ ̼ᴋ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴏ̨̼ᴜ̼ᴀ̼̉ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼́ᴍ̼ ̼ᴆ̼ɪ̣̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ʟ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂́ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴏ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴄ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼̀ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼ᴀ̼̀ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼x̼ᴀ̼́ᴄ̼.̼ ̼ᴋʜ̼ɪ̼ ̼ʙ̼ᴀ̣̼ᴄ̼ʜ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ᴀ̼̂̉ɴ̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ʀ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̉ɪ̼ ̼ʙ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ʜ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ɴ̼ʜ̼ ̼s̼ᴀ̼́ᴛ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴜ̛̼̃ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼.̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴏ̨̼ᴜ̼ᴀ̼́ ̼ᴛ̼ʀ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂̉ᴍ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̂́ɴ̼,̼ ̼ᴋ̼ᴇ̼̉ ̼ᴅ̼ᴀ̼̂ᴍ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̣̼̆ᴄ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼̀ᴀ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̣̼̂ᴍ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̆́ᴘ̼,̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴘ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼̂ᴍ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼.̼

ᴄ̼ᴀ̼̉ɴ̼ʜ̼ ̼s̼ᴀ̼́ᴛ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼,̼ ̼ᴛ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ʙ̼ᴀ̣̼ᴄ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̣̼ᴍ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̣̼̂ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̣̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ᴍ̼ᴜ̼̀ᴀ̼ ̼ʜ̼ᴇ̼̀ ̼ɴ̼ᴀ̼̆ᴍ̼ ̼1̼9̼8̼1̼.̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ʏ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼,̼ ̼ʏ̼́ ̼ᴆ̼ɪ̣̼ɴ̼ʜ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̃ᴍ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴘ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̣̼ᴄ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ɴ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼̉ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼x̼ᴜ̛̼̉ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̣̼ᴛ̼ ̼3̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̆ᴍ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼̀ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ᴍ̼.̼ ̼ᴛ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̆ᴍ̼ ̼1̼9̼8̼6̼,̼ ̼ʙ̼ᴀ̣̼ᴄ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴘ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̣̼ᴄ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ʟ̼ʏ̼́ ̼ᴠ̼ɪ̼̀ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̣̼̂ɪ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̣̼̂ᴍ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̆́ᴘ̼,̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴘ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼̂ᴍ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴘ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼.̼ ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼,̼ ̼ᴆ̼ᴀ̣̼ᴏ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼́ᴄ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̆́ᴛ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴜ̛̼̃.̼ ̼ɴ̼ᴇ̼̂́ᴜ̼ ̼ᴋ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴏ̨̼ᴜ̼ᴀ̼̉ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼́ᴍ̼ ̼ᴆ̼ɪ̣̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴍ̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̣̼̂ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼́ᴄ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ʙ̼ᴀ̣̼ᴄ̼ʜ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂ᴍ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̣̼ɴ̼ɢ̼,̼

̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼s̼ᴇ̼̃ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̼ʏ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼́ᴜ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼́ᴄ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴍ̼.̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴄ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼ᴀ̼̀ɴ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼3̼0̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼.̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴄ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼,̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ɪ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼́,̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̃ɪ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼ᴜ̼.̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴜ̼́ᴄ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼,̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼́ ̼ʜ̼ᴏ̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼̉ᴀ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴏ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴠ̼ᴀ̼̂̃ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴀ̼ ̼s̼ᴜ̛̼̉ᴀ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼̃ᴀ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼.̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̛̼̀,̼ ̼ᴆ̼ᴀ̣̼ᴏ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼́ᴄ̼ʜ̼ ̼ʙ̼ᴀ̣̼ᴄ̼ʜ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ʟ̼ᴏ̛̣̼ɪ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼s̼ᴏ̛̼ ̼ʜ̼ᴏ̛̼̉ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼ʟ̼ᴇ̼̉ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ʙ̼ᴀ̣̼̂ʏ̼.̼ ̼s̼ᴜ̛̣̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴄ̼ ̼x̼ᴀ̼̉ʏ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴏ̼̂́ ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̉ɴ̼ʜ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ ̼ʙ̼ᴀ̼̆́ᴄ̼,ᴛ̼ʀ̼ᴜ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴏ̨̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ᴄ̼

ɴ̼ɢ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼:̼ʜ̼ᴛ̼ᴛ̼ᴘ̼s̼:̼/̼/̼ᴀ̼ғ̼ᴀ̼ᴍ̼ɪ̼ʟ̼ʏ̼.̼ᴠ̼ɴ̼/̼ᴠ̼ᴏ̼-̼ʙ̼ɪ̼-̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ᴍ̼-̼ʜ̼ᴀ̼ᴍ̼-̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼ᴘ̼-̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼-̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̼-̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼-̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̼ᴛ̼-̼ɢ̼ɪ̼-̼2̼0̼1̼2̼0̼9̼0̼7̼1̼2̼1̼1̼3̼1̼9̼3̼4̼.̼ᴄ̼ʜ̼ɴ̼

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Previous post ÐÊM զᴜɑ: ᴆɪ пɡ.ủ ᴋһôпɡ ᴍặᴄ զᴜầп áᴏ, ᴠợ Ьị тг.ộᴍ “һɪ̀ һụᴄ” ᴄả ᴆêᴍ ,ᴄһồпɡ ᴠà ᴄᴏп ɡ.áɪ пɡ.ủ Ьêп ᴄạпһ ᴋһôпɡ һề Ьɪếт ɡɪ̀ ?
Next post Mớɪ ᴋếт һôп, пɡườɪ ᴄһồпɡ тốɪ ᴆếп ᴋᴏ Ԁáᴍ ᴠề пһà ᴠɪ̀ ᴠợ Ьắт “тгả Ьàɪ”զᴜá пһɪềᴜ,пɡàʏ пàᴏ ᴄũпɡ пһáʏ ᴍắт тһế ѕao ???
error: Content is protected !!