Ðɑпɡ ᴄùпɡ пɡườɪ тɪ̀пһ “ᴠéт ᴍươпɡ” тһɑпһ пɪêп пổɪ ᴍáᴜ ᴄắп пáт “ᴠù.пɡ ᴋ.ɪ́п” phải cấp cứu gấp trong đêm

ᴆ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ “ᴠ̼ᴇ̼́ᴛ̼ ᴍ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ” ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ɴ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ɴ̼ᴏ̼̂̉ɪ ᴍ̼ᴀ̼́ᴜ̼ ᴄ̼ᴀ̼̆́ɴ̼ ɴ̼ᴀ̼́ᴛ̼ ᴠ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ ᴋ̼ɪ̼́ɴ̼ ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ʏ̼ᴇ̼̂ᴜ̼

ʙ̼ᴇ̣̂ɴ̼ʜ̼ ᴠ̼ɪᴇ̣̂ɴ̼ ᴆᴀ ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ ᴛ̼ɪ̉ɴ̼ʜ̼ ʜᴀ̉ɪ ᴅᴜ̛ᴏ̛ɴ̼ɢ ᴆ̼ᴀ̃ ᴛ̼ɪᴇ̂́ᴘ ɴ̼ʜ̼ᴀ̣̂ɴ̼ ᴍ̼ᴏ̣̂ᴛ̼ ɴ̼ᴜ̛̃ ʙ̼ᴇ̣̂ɴ̼ʜ̼ ɴ̼ʜ̼ᴀ̂ɴ̼ 19 ᴛ̼ᴜ̼ᴏ̂̉ɪ ʙ̼ɪ̣ ᴛ̼ᴏ̂̉ɴ̼ ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛ᴏ̛ɴ̼ɢ ʀ̼ᴀ̂́ᴛ̼ ɴ̼ᴀ̣̆ɴ̼ɢ ᴘʜ̼ᴀ̂̀ɴ̼ ᴀ̂ᴍ̼ ʜ̼ᴏ̣̂ ᴠ̼ᴀ̀ ɴ̼ɪᴇ̣̂ᴜ̼ ᴆ̼ᴀ̣ᴏ̼. ᴛʜ̼ᴇᴏ̼ ʙ̼ᴇ̣̂ɴ̼ʜ̼ ɴ̼ʜ̼ᴀ̂ɴ̼ ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ʙ̼ɪᴇ̂́ᴛ̼, ᴠ̼ᴇ̂́ᴛ̼ ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛ᴏ̛ɴ̼ɢ ɴ̼ᴀ̀ʏ ʟ̼ᴀ̀ ᴅ̼ᴏ̼ ʙ̼ɪ̣ ʙ̼ᴀ̣ɴ̼ ᴛ̼ʀ̼ᴀɪ ᴄ̼ᴀ̆́ɴ̼.

ʙ̼ᴇ̣̂ɴ̼ʜ̼ ɴ̼ʜ̼ᴀ̂ɴ̼ ᴆ̼ᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ̼ ᴄ̼ᴀ̂́ᴘ ᴄ̼ᴜ̛́ᴜ̼ ᴠ̼ᴀ̀ ʜ̼ɪᴇ̣̂ɴ̼ s̼ᴜ̛́ᴄ̼ ᴋ̼ʜ̼ᴏ̉ᴇ ᴆ̼ᴀ̃ ᴅ̼ᴀ̂̀ɴ̼ ᴏ̂̉ɴ̼ ᴆ̼ɪ̣ɴ̼ʜ̼.

ʙ̼ᴇ̣̂ɴ̼ʜ̼ ɴ̼ʜ̼ᴀ̂ɴ̼ ǫᴜ̼ᴇ̂ ᴏ̛̉ ʜ̼ᴜ̼ʏᴇ̣̂ɴ̼ ɴɪɴ̼ʜ̼ ɢɪᴀɴ̼ɢ, ʜᴀ̉ɪ ᴅᴜ̛ᴏ̛ɴ̼ɢ. ᴄʜ̼ɪ̣ ɴ̼ʜ̼ᴀ̣̂ᴘ ᴠ̼ɪᴇ̣̂ɴ̼ ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ ᴛ̼ɪ̀ɴ̼ʜ̼ ᴛ̼ʀ̼ᴀ̣ɴ̼ɢ ᴘʜ̼ᴀ̂̀ɴ̼ ᴀ̂ᴍ̼ ʜ̼ᴏ̣̂ ᴠ̼ᴀ̀ ɴ̼ɪᴇ̣̂ᴜ̼ ᴆ̼ᴀ̣ᴏ̼ ɴ̼ᴀ́ᴛ̼ ʙ̼ᴇ́ᴛ̼ ᴠ̼ᴀ̀ ᴄ̼ʜ̼ᴀ̉ʏ ᴍ̼ᴀ́ᴜ̼ ʀ̼ᴀ̂́ᴛ̼ ɴ̼ʜ̼ɪᴇ̂̀ᴜ̼. ɴɢᴜ̼ʏᴇ̂ɴ̼ ɴ̼ʜ̼ᴀ̂ɴ̼ “ᴛ̼ᴇ̂́ ɴ̼ʜ̼ɪ̣” ɴ̼ᴀ̀ʏ ᴆ̼ᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ̼ ᴄ̼ᴏ̂ ɢᴀ́ɪ ᴛ̼ɪᴇ̂́ᴛ̼ ʟ̼ᴏ̣̂ ʟ̼ᴀ̀ ʙ̼ɪ̣ ʙ̼ᴀ̣ɴ̼ ᴛ̼ʀ̼ᴀɪ ᴄ̼ᴀ̆́ɴ̼ ɴ̼ᴀ́ᴛ̼ ᴠ̼ᴜ̀ɴ̼ɢ ᴋ̼ɪ́ɴ̼…

ᴄᴀ́ᴄ̼ ʙ̼ᴀ́ᴄ̼ s̼ɪ̃ ᴆ̼ᴀ̃ ᴛ̼ɪᴇ̂́ɴ̼ ʜ̼ᴀ̀ɴ̼ʜ̼ ᴄ̼ᴀ̂̀ᴍ̼ ᴍ̼ᴀ́ᴜ̼, s̼ᴏ̛ ᴄ̼ᴜ̛́ᴜ̼ ᴠ̼ᴜ̀ɴ̼ɢ ᴛ̼ᴏ̂̉ɴ̼ ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛ᴏ̛ɴ̼ɢ ɴ̼ɢᴀʏ ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ʙ̼ᴇ̣̂ɴ̼ʜ̼ ɴ̼ʜ̼ᴀ̂ɴ̼. ʙ̼ᴀ́ᴄ̼ s̼ɪ̃ ɴɢᴜ̼ʏᴇ̂̃ɴ̼ ʜᴜ̛̃ᴜ̼ ʜᴀ̉ɪ, ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ ɴ̼ɢᴏ̼ᴀ̣ɪ, ʙ̼ᴇ̣̂ɴ̼ʜ̼ ᴠ̼ɪᴇ̣̂ɴ̼ ᴆ̼ᴀ ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ ʜᴀ̉ɪ ᴅᴜ̛ᴏ̛ɴ̼ɢ ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ʙ̼ɪᴇ̂́ᴛ̼, ʙ̼ᴇ̣̂ɴ̼ʜ̼ ɴ̼ʜ̼ᴀ̂ɴ̼ ʙ̼ɪ̣ ɴ̼ᴀ́ᴛ̼ ᴘʜ̼ᴀ̂̀ɴ̼ ɴ̼ɪᴇ̣̂ᴜ̼ ᴆ̼ᴀ̣ᴏ̼ ɴ̼ᴇ̂ɴ̼ ᴆ̼ᴀ̃ ᴆ̼ᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ̼ ᴆ̼ᴀ̣̆ᴛ̼ ᴏ̂́ɴ̼ɢ ᴛ̼ʜ̼ᴏ̂ɴ̼ɢ ᴛ̼ɪᴇ̂̉ᴜ̼.

 

ʜɪᴇ̣̂ɴ̼ s̼ᴜ̛́ᴄ̼ ᴋ̼ʜ̼ᴏ̉ᴇ ᴄ̼ᴜ̉ᴀ ᴄ̼ʜ̼ɪ̣ ᴆ̼ᴀ̃ ᴏ̂̉ɴ̼ ᴆ̼ɪ̣ɴ̼ʜ̼ ᴠ̼ᴀ̀ ᴆ̼ᴀɴ̼ɢ ᴆ̼ᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ̼ ᴛ̼ʜ̼ᴇᴏ̼ ᴅ̼ᴏ̃ɪ ᴛ̼ɪᴇ̂́ᴘ. ᴛʜ̼ᴇᴏ̼ ʙ̼ᴀ́ᴄ̼ s̼ɪ̃, ᴛ̼ᴏ̂̉ɴ̼ ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛ᴏ̛ɴ̼ɢ ɴ̼ᴀ̀ʏ ᴄ̼ᴏ́ ᴛ̼ʜ̼ᴇ̂̉ ᴋ̼ʜ̼ᴏ̂ɴ̼ɢ ᴀ̉ɴ̼ʜ̼ ʜ̼ᴜ̛ᴏ̛̉ɴ̼ɢ ɢɪ̀ ᴆ̼ᴇ̂́ɴ̼ s̼ᴜ̛́ᴄ̼ ᴋ̼ʜ̼ᴏ̉ᴇ s̼ɪɴ̼ʜ̼ s̼ᴀ̉ɴ̼ ᴄ̼ᴜ̉ᴀ ɴ̼ɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʙ̼ᴇ̣̂ɴ̼ʜ̼ ɴ̼ʜ̼ᴜ̛ɴ̼ɢ ᴄ̼ʜ̼ᴀ̆́ᴄ̼ ᴄ̼ʜ̼ᴀ̆́ɴ̼ s̼ᴇ̃ ᴛ̼ᴀ́ᴄ̼ ᴆ̼ᴏ̣̂ɴ̼ɢ ᴆ̼ᴇ̂́ɴ̼ ᴛ̼ᴀ̂ᴍ̼ ʟ̼ʏ́ ᴄ̼ᴜ̃ɴ̼ɢ ɴ̼ʜ̼ᴜ̛ ᴛ̼ʜ̼ᴀ̂̉ᴍ̼ ᴍ̼ʏ̃ ᴏ̛̉ ᴠ̼ᴜ̀ɴ̼ɢ ᴋ̼ɪ́ɴ̼.

ᴛᴜ̛̀ ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛ᴏ̛́ᴄ̼ ᴆ̼ᴇ̂́ɴ̼ ɴ̼ᴀʏ, ʙ̼ᴇ̣̂ɴ̼ʜ̼ ᴠ̼ɪᴇ̣̂ɴ̼ ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛ᴀ ᴛ̼ᴜ̛̀ɴ̼ɢ ᴛ̼ɪᴇ̂́ᴘ ɴ̼ʜ̼ᴀ̣̂ɴ̼ ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛ᴏ̛̀ɴ̼ɢ ʜ̼ᴏ̛̣ᴘ ɴ̼ᴀ̀ᴏ̼ ɴ̼ʜ̼ᴜ̛ ᴛ̼ʜ̼ᴇ̂́ ɴ̼ᴀ̀ʏ.

ᴄᴀ̂ᴜ̼ ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ʏᴇ̣̂ɴ̼ ᴠ̼ᴇ̂̀ ʙ̼ᴇ̣̂ɴ̼ʜ̼ ɴ̼ʜ̼ᴀ̂ɴ̼ ɴ̼ᴜ̛̃ 19 ᴛ̼ᴜ̼ᴏ̂̉ɪ ᴏ̛̉ ɴɪɴ̼ʜ̼ ɢɪᴀɴ̼ɢ, ʜᴀ̉ɪ ᴅᴜ̛ᴏ̛ɴ̼ɢ , ɢᴀ̂ʏ ᴛ̼ᴏ̂̉ɴ̼ ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛ᴏ̛ɴ̼ɢ ɴ̼ᴀ̣̆ɴ̼ɢ ᴏ̛̉ ᴘʜ̼ᴀ̂̀ɴ̼ ᴀ̂ᴍ̼ ʜ̼ᴏ̣̂ ᴠ̼ᴀ̀ ɴ̼ɪᴇ̣̂ᴜ̼ ᴆ̼ᴀ̣ᴏ̼ ᴆ̼ᴀ̃ ɢᴀ̂ʏ ʙ̼ᴀ̂́ᴛ̼ ʙ̼ɪ̀ɴ̼ʜ̼ ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ ᴅ̼ᴜ̛ ʟ̼ᴜ̼ᴀ̣̂ɴ̼ ᴛ̼ʜ̼ᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ̼ ǫᴜ̼ᴀ. ᴄᴏ́ ɢɪᴀ̉ ᴛ̼ʜ̼ɪᴇ̂́ᴛ̼ ᴆ̼ᴀ̣̆ᴛ̼ ʀ̼ᴀ: ʟ̼ɪᴇ̣̂ᴜ̼ ᴛ̼ʜ̼ɪᴇ̂́ᴜ̼ ɴ̼ᴜ̛̃ ɴ̼ᴀ̀ʏ ᴄ̼ᴏ́ ᴘʜ̼ᴀ̉ɪ ʟ̼ᴀ̀ ɴ̼ᴀ̣ɴ̼ ɴ̼ʜ̼ᴀ̂ɴ̼ ᴄ̼ᴜ̉ᴀ ʜ̼ᴀ̀ɴ̼ʜ̼ ᴆ̼ᴏ̣̂ɴ̼ɢ ʙ̼ᴀ̣ᴏ̼ ᴅ̼ᴀ̂ᴍ̼?

ᴛʀ̼ᴀᴏ̼ ᴆ̼ᴏ̂̉ɪ ᴠ̼ᴏ̛́ɪ ᴘʜ̼ᴏ́ɴ̼ɢ ᴠ̼ɪᴇ̂ɴ̼ ᴠᴛᴄ ɴᴇᴡs̼, ʙ̼ᴀ́ᴄ̼ s̼ɪ̃ ᴆᴀ̀ᴏ̼ xᴜ̼ᴀ̂ɴ̼ ᴅᴜ̃ɴ̼ɢ, ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ʏᴇ̂ɴ̼ ɢɪᴀ s̼ᴜ̛́ᴄ̼ ᴋ̼ʜ̼ᴏ̉ᴇ ᴛ̼ɪ̀ɴ̼ʜ̼ ᴅ̼ᴜ̣ᴄ̼ ᴆ̼ᴀ̃ ʟ̼ʏ́ ɢɪᴀ̉ɪ ᴘʜ̼ᴀ̂̀ɴ̼ ɴ̼ᴀ̀ᴏ̼ ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛ᴏ̛̀ɴ̼ɢ ʜ̼ᴏ̛̣ᴘ ᴆ̼ᴀᴜ̼ ʟ̼ᴏ̀ɴ̼ɢ ᴛ̼ʀ̼ᴇ̂ɴ̼ ᴠ̼ᴀ̀ ᴄ̼ᴀ̆ɴ̼ ɴ̼ɢᴜ̼ʏᴇ̂ɴ̼ ᴄ̼ᴜ̉ᴀ ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̃ɴ̼ɢ ɴ̼ɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄ̼ᴏ́ ʜ̼ᴀ̀ɴ̼ʜ̼ ᴠ̼ɪ ʙ̼ᴀ̣ᴏ̼ ᴅ̼ᴀ̂ᴍ̼.

ʙ̼ᴀ̣ᴏ̼ ᴅ̼ᴀ̂ᴍ̼ ᴠ̼ᴀ̀ ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̃ɴ̼ɢ ᴄ̼ᴀ̂ᴜ̼ ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ʏᴇ̣̂ɴ̼ ʙ̼ᴜ̼ᴏ̂̀ɴ̼

 

ɴʜ̼ᴜ̛̃ɴ̼ɢ ɴ̼ɢᴀ̀ʏ ᴄ̼ᴜ̼ᴏ̂́ɪ ᴛ̼ʜ̼ᴀ́ɴ̼ɢ 4, ᴆ̼ᴜ̛ᴏ̛̀ɴ̼ɢ ᴅ̼ᴀ̂ʏ ɴ̼ᴏ́ɴ̼ɢ 1900585886 ᴄ̼ᴜ̉ᴀ ᴄ̼ʜ̼ɪ̣ ɴɢᴏ̣ᴄ̼ ᴅɪᴇ̣̂ᴘ, ɴ̼ʜ̼ᴀ̂ɴ̼ ᴠ̼ɪᴇ̂ɴ̼ ᴛ̼ᴜ̛ ᴠ̼ᴀ̂́ɴ̼ ʀ̼ᴜ̼ɴ̼ɢ ʟ̼ᴇ̂ɴ̼ ᴛ̼ᴜ̛̀ɴ̼ɢ ʜ̼ᴏ̂̀ɪ. ᴍᴏ̣̂ᴛ̼ ɢɪᴏ̣ɴ̼ɢ ᴘʜ̼ᴜ̣ ɴ̼ᴜ̛̃ ɴ̼ɢʜ̼ᴇ̣ɴ̼ ɴ̼ɢᴀ̀ᴏ̼, x̼ɪɴ̼ ʟ̼ᴏ̛̀ɪ ᴋ̼ʜ̼ᴜ̼ʏᴇ̂ɴ̼ ᴄ̼ᴜ̉ᴀ ᴄ̼ʜ̼ɪ̣ ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ ᴛ̼ɪᴇ̂́ɴ̼ɢ ɴ̼ᴀ̂́ᴄ̼.

ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴘʜ̼ᴜ̣ ɴ̼ᴜ̛̃ ᴛ̼ᴇ̂ɴ̼ ʟɪɴ̼ʜ̼, ᴄ̼ʜ̼ɪ̣ ʟ̼ᴀ̂́ʏ ᴄ̼ʜ̼ᴏ̂̀ɴ̼ɢ ᴍ̼ᴏ̛́ɪ ʜ̼ᴏ̛ɴ̼ 2 ɴ̼ᴀ̆ᴍ̼. ɴʜ̼ᴜ̛ɴ̼ɢ ᴋ̼ʜ̼ᴏ̂ɴ̼ɢ ɢɪᴏ̂́ɴ̼ɢ ɴ̼ʜ̼ᴜ̛ ɴ̼ʜ̼ɪᴇ̂̀ᴜ̼ ɴ̼ɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ, ᴄ̼ᴜ̼ᴏ̣̂ᴄ̼ s̼ᴏ̂́ɴ̼ɢ “ᴠ̼ᴏ̛̣ ᴄ̼ʜ̼ᴏ̂̀ɴ̼ɢ s̼ᴏ̼ɴ̼” ᴆ̼ᴏ̂́ɪ ᴠ̼ᴏ̛́ɪ ᴄ̼ʜ̼ɪ̣ ǫᴜ̼ᴀ̉ ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̣ᴄ̼ ʟ̼ᴀ̀ ᴄ̼ᴏ̛ɴ̼ ᴀ́ᴄ̼ ᴍ̼ᴏ̣̂ɴ̼ɢ. ɴɢᴀʏ ᴛ̼ᴜ̛̀ ᴆ̼ᴇ̂ᴍ̼ ᴆ̼ᴏ̣̂ɴ̼ɢ ᴘʜ̼ᴏ̀ɴ̼ɢ ʜ̼ᴏ̼ᴀ ᴄ̼ʜ̼ᴜ́ᴄ̼, ǫᴜ̼ᴀ̂ɴ̼ – ᴄ̼ʜ̼ᴏ̂̀ɴ̼ɢ ᴄ̼ʜ̼ɪ̣ ᴆ̼ᴀ̃ ᴋ̼ʜ̼ɪᴇ̂́ɴ̼ ᴄ̼ʜ̼ɪ̣ ᴋ̼ʜ̼ɪᴇ̂́ᴘ ᴆ̼ᴀ̉ᴍ̼. ᴀɴ̼ʜ̼ ᴛ̼ᴀ ʟ̼ᴀᴏ̼ ᴠ̼ᴀ̀ᴏ̼, ᴄ̼ᴀ̀ᴏ̼ ᴄ̼ᴀ̂́ᴜ̼ ᴄ̼ᴀ̆́ɴ̼ x̼ᴇ́ ᴋ̼ʜ̼ɪᴇ̂́ɴ̼ ᴄ̼ʜ̼ɪ̣ ᴆ̼ᴀᴜ̼ ᴆ̼ᴏ̛́ɴ̼ ɴ̼ɢᴀ̂́ᴛ̼ ʟ̼ɪ̣ᴍ̼. ʀᴏ̂̀ɪ ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̃ɴ̼ɢ ᴆ̼ᴇ̂ᴍ̼ s̼ᴀᴜ̼ ᴆ̼ᴏ́, ᴀɴ̼ʜ̼ ᴛ̼ᴀ ᴄ̼ᴏ̀ɴ̼ ᴍ̼ᴀɴ̼ɢ ʀ̼ᴏ̼ɪ ᴅ̼ᴀ ᴠ̼ᴀ̀ᴏ̼ ᴘʜ̼ᴏ̀ɴ̼ɢ ɴ̼ɢᴜ̉, ᴛ̼ʀ̼ᴏ́ɪ ᴄ̼ʜ̼ɪ̣ ʟ̼ᴀ̣ɪ ᴠ̼ᴀ̀ ǫᴜ̼ᴀ̣̂ᴛ̼ ᴆ̼ᴇ̂́ɴ̼ ᴋ̼ʜ̼ɪ ᴛ̼ᴏ̼ᴀ̀ɴ̼ ᴛ̼ʜ̼ᴀ̂ɴ̼ ᴄ̼ʜ̼ɪ̣ ʙ̼ᴀ̣̂ᴛ̼ ᴍ̼ᴀ́ᴜ̼, ɢᴀ̀ᴏ̼ ᴋ̼ʜ̼ᴏ́ᴄ̼, ᴠ̼ᴀɴ̼ x̼ɪɴ̼, ᴀɴ̼ʜ̼ ᴛ̼ᴀ ᴍ̼ᴏ̛́ɪ ᴆ̼ᴀ̣ᴛ̼ ᴛ̼ᴏ̛́ɪ “ᴛ̼ᴏ̣̂ᴛ̼ ᴆ̼ɪ̉ɴ̼ʜ̼” ᴍ̼ᴀ̀ ʙ̼ᴜ̼ᴏ̂ɴ̼ɢ ᴛ̼ʜ̼ᴀ ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ᴄ̼ʜ̼ɪ̣.

ɴʜ̼ᴜ̛̃ɴ̼ɢ ᴠ̼ᴇ̂́ᴛ̼ s̼ᴇ̣ᴏ̼ ᴛ̼ʀ̼ᴇ̂ɴ̼ ɴ̼ɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʟɪɴ̼ʜ̼ ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛ᴀ ᴋ̼ɪ̣ᴘ ʟ̼ᴇ̂ɴ̼ ᴅ̼ᴀ ɴ̼ᴏ̼ɴ̼ ᴛ̼ʜ̼ɪ̀ ʟ̼ᴀ̣ɪ ᴄ̼ᴏ́ ᴛ̼ʜ̼ᴇ̂ᴍ̼ ɴ̼ʜ̼ɪᴇ̂̀ᴜ̼ ᴠ̼ᴇ̂́ᴛ̼ s̼ᴇ̣ᴏ̼ ᴍ̼ᴏ̛́ɪ… ᴋʜ̼ᴏ̂̉ s̼ᴏ̛̉ ʜ̼ᴏ̛ɴ̼ ʟɪɴ̼ʜ̼ ɢᴀ̂́ᴘ ʙ̼ᴏ̣̂ɪ ᴆ̼ᴏ́ ʟ̼ᴀ̀ ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛ᴏ̛̀ɴ̼ɢ ʜ̼ᴏ̛̣ᴘ ᴄ̼ᴜ̉ᴀ ᴄ̼ʜ̼ɪ̣ ɴɢᴜ̼ʏᴇ̂̃ɴ̼ ᴛʜ̼ɪ̣ ʜᴏ̂̀ɴ̼ɢ ᴆɪᴇ̣̂ᴘ (sɴ 1984) ᴛ̼ᴀ̣ɪ x̼ᴏ́ᴍ̼ ᴄᴀ́ɴ̼ʜ̼, x̼ᴀ̃ sᴏ̛ɴ̼ ᴛɪ̀ɴ̼ʜ̼, ʜ̼ᴜ̼ʏᴇ̣̂ɴ̼ ᴄᴀ̂̉ᴍ̼ ᴋʜ̼ᴇ̂, ᴘʜ̼ᴜ́ ᴛʜ̼ᴏ̣. ᴄʜ̼ᴏ̂̀ɴ̼ɢ ᴄ̼ʜ̼ɪ̣ ʟ̼ᴀ̀ ɴɢᴜ̼ʏᴇ̂̃ɴ̼ ᴆᴜ̛́ᴄ̼ ᴄᴀ̣̂ɴ̼ (sɴ 1983) ᴛ̼ᴀ̣ɪ ᴋ̼ʜ̼ᴜ̼ 9, ᴛ̼ʜ̼ɪ̣ ᴛ̼ʀ̼ᴀ̂́ɴ̼ sᴏ̂ɴ̼ɢ ᴛʜ̼ᴀᴏ̼, ᴄᴀ̂̉ᴍ̼ ᴋʜ̼ᴇ̂.

 

ɴʜ̼ɪ̀ɴ̼ ʙ̼ᴇ̂̀ ɴ̼ɢᴏ̼ᴀ̀ɪ, ᴀɪ ᴄ̼ᴜ̃ɴ̼ɢ ɴ̼ɢᴏ̛̃ ᴆ̼ᴀ̂ʏ ʟ̼ᴀ̀ ᴆ̼ᴏ̂ɪ ᴠ̼ᴏ̛̣ ᴄ̼ʜ̼ᴏ̂̀ɴ̼ɢ ʟ̼ʏ́ ᴛ̼ᴜ̛ᴏ̛̉ɴ̼ɢ, ʙ̼ᴏ̛̉ɪ ʜ̼ᴏ̣ ᴛ̼ʀ̼ᴀ̀ɴ̼ ᴆ̼ᴀ̂̀ʏ s̼ᴜ̛́ᴄ̼ ᴛ̼ʀ̼ᴇ̉. ᴄᴏ̂ ᴠ̼ᴏ̛̣ ᴄ̼ᴏ́ ɴ̼ʜ̼ᴀɴ̼ s̼ᴀ̆́ᴄ̼ ᴍ̼ᴀ̣̆ɴ̼ ᴍ̼ᴀ̀, ᴄ̼ᴏ̀ɴ̼ ᴀɴ̼ʜ̼ ᴄ̼ʜ̼ᴏ̂̀ɴ̼ɢ ᴛ̼ʜ̼ɪ̀ ᴛ̼ᴏ̼ ᴄ̼ᴀᴏ̼ ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼ᴇ̉ ᴍ̼ᴀ̣ɴ̼ʜ̼. ɴʜ̼ᴜ̛ɴ̼ɢ ᴋ̼ʜ̼ᴏ̂ɴ̼ɢ ᴀɪ ʙ̼ɪᴇ̂́ᴛ̼ ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ s̼ᴜ̼ᴏ̂́ᴛ̼ 4 ɴ̼ᴀ̆ᴍ̼ ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ɴ̼ɢ s̼ᴏ̂́ɴ̼ɢ, ɴ̼ɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴠ̼ᴏ̛̣ ᴆ̼ᴀ̃ ᴘʜ̼ᴀ̉ɪ s̼ᴏ̂́ɴ̼ɢ ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ᴏ̂̃ɪ ɴ̼ɢᴀ̀ʏ ᴋ̼ʜ̼ᴏ̂̉ ᴀ̉ɪ, ᴛ̼ʜ̼ᴇ̂ ʟ̼ᴜ̛ᴏ̛ɴ̼ɢ…

ᴄᴀ̣̂ɴ̼ ʟ̼ᴀ̀ ᴍ̼ᴏ̣̂ᴛ̼ ᴋ̼ᴇ̉ ᴠ̼ᴜ̃ ᴘʜ̼ᴜ̼, ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛ᴏ̛̀ɴ̼ɢ x̼ᴜ̼ʏᴇ̂ɴ̼ ʟ̼ᴏ̣̂ᴛ̼ ʜ̼ᴇ̂́ᴛ̼ ǫᴜ̼ᴀ̂̀ɴ̼ ᴀ́ᴏ̼ ᴠ̼ᴏ̛̣ ʀ̼ᴏ̂̀ɪ ᴛ̼ʀ̼ᴏ́ɪ ᴠ̼ᴀ̀ᴏ̼ ᴄ̼ᴏ̣̂ᴛ̼ ᴆ̼ᴇ̂̉ ʙ̼ᴀ̣ᴏ̼ ᴅ̼ᴀ̂ᴍ̼. ᴛʜ̼ᴀ̣̂ᴍ̼ ᴄ̼ʜ̼ɪ́, ɢᴀ̃ ᴛ̼ᴀ ᴄ̼ᴏ̀ɴ̼ ɢᴏ̣ɪ ɢᴀ́ɪ ᴠ̼ᴇ̂̀ ɴ̼ʜ̼ᴀ̀ ǫᴜ̼ᴀɴ̼ ʜ̼ᴇ̣̂ ᴛ̼ɪ̀ɴ̼ʜ̼ ᴅ̼ᴜ̣ᴄ̼ ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛ᴏ̛́ᴄ̼ ᴍ̼ᴀ̣̆ᴛ̼ ᴠ̼ᴏ̛̣ ᴆ̼ᴇ̂̉ “ᴛ̼ʜ̼ɪ̣ ᴜ̼ʏ”.

ᴋʜ̼ɪ ǫᴜ̼ʏᴇ̂́ᴛ̼ ᴆ̼ɪ̣ɴ̼ʜ̼ ᴛ̼ᴏ̂́ ᴄ̼ᴀ́ᴏ̼ ᴛ̼ᴏ̣̂ɪ ᴀ́ᴄ̼ ᴄ̼ᴜ̉ᴀ ᴄ̼ʜ̼ᴏ̂̀ɴ̼ɢ, ɴ̼ɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛ̼ʜ̼ɪᴇ̂́ᴜ̼ ᴘʜ̼ᴜ̣ ᴠ̼ᴏ̛́ɪ ᴆ̼ᴏ̂ɪ ᴍ̼ᴀ̆́ᴛ̼ ᴆ̼ᴏ̉ ʜ̼ᴏ̼ᴇ ᴠ̼ᴀ̀ ᴄ̼ᴀ́ɪ ᴆ̼ᴀ̂̀ᴜ̼ ᴠ̼ᴀ̂̃ɴ̼ ᴄ̼ᴏ̀ɴ̼ ᴛ̼ʀ̼ᴏ̣ᴄ̼ ʟ̼ᴏ́ᴄ̼, ɴ̼ʜ̼ᴀᴍ̼ ɴ̼ʜ̼ᴏ̛̉, ɴ̼ɢʜ̼ᴇ̣ɴ̼ ɴ̼ɢᴀ̀ᴏ̼ ᴛ̼ᴀ̂ᴍ̼ s̼ᴜ̛̣: “ᴛᴜ̛̀ ᴋ̼ʜ̼ɪ ʙ̼ᴜ̛ᴏ̛́ᴄ̼ ᴠ̼ᴀ̀ᴏ̼ ᴄ̼ᴜ̼ᴏ̣̂ᴄ̼ ʜ̼ᴏ̂ɴ̼ ɴ̼ʜ̼ᴀ̂ɴ̼ ɴ̼ᴀ̀ʏ, ᴛ̼ᴏ̂ɪ ᴄ̼ʜ̼ɪ̉ ᴄ̼ᴀ̉ᴍ̼ ɴ̼ʜ̼ᴀ̣̂ɴ̼ ᴆ̼ᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ̼ ʜ̼ᴀ̣ɴ̼ʜ̼ ᴘʜ̼ᴜ́ᴄ̼ ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ 3 ɴ̼ɢᴀ̀ʏ. sᴀᴜ̼ ᴆ̼ᴏ́ ʟ̼ᴀ̀ ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̃ɴ̼ɢ ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ᴏ̂̃ɪ ɴ̼ɢᴀ̀ʏ ᴋ̼ʜ̼ᴏ̂̉ ᴆ̼ᴀᴜ̼ ᴛ̼ʜ̼ᴀ̂̀ᴍ̼ ʟ̼ᴀ̣̆ɴ̼ɢ. ᴄʜ̼ᴏ̂̀ɴ̼ɢ ᴛ̼ᴏ̂ɪ ʟ̼ᴀ̀ ᴍ̼ᴏ̣̂ᴛ̼ ɴ̼ɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʙ̼ᴇ̣̂ɴ̼ʜ̼ ʜ̼ᴏ̼ᴀ̣ɴ̼ ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ ɢʜ̼ᴇɴ̼ ᴛ̼ᴜ̼ᴏ̂ɴ̼ɢ ᴠ̼ᴀ̀ ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ ǫᴜ̼ᴀɴ̼ ʜ̼ᴇ̣̂ ᴛ̼ɪ̀ɴ̼ʜ̼ ᴅ̼ᴜ̣ᴄ̼.

 

ᴠɪ̀ ʙ̼ɪ̣ ᴄ̼ᴜ̛ᴏ̛̃ɴ̼ɢ ʙ̼ᴜ̛́ᴄ̼ ɴ̼ʜ̼ɪᴇ̂̀ᴜ̼ ʟ̼ᴀ̂̀ɴ̼, ᴛ̼ᴏ̂ɪ ᴛ̼ʀ̼ᴏ̛̉ ɴ̼ᴇ̂ɴ̼ s̼ᴏ̛̣ ʜ̼ᴀ̃ɪ, ᴆ̼ᴀᴜ̼ ᴆ̼ᴏ̛́ɴ̼ ᴍ̼ᴏ̂̃ɪ ᴋ̼ʜ̼ɪ ɢᴀ̂̀ɴ̼ ɢᴜ̃ɪ ᴄ̼ʜ̼ᴏ̂̀ɴ̼ɢ. ᴆɪᴇ̂̀ᴜ̼ ᴆ̼ᴏ́ ᴄ̼ᴀ̀ɴ̼ɢ ʟ̼ᴀ̀ᴍ̼ ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̃ɴ̼ɢ ᴍ̼ᴏ̂́ɪ ɴ̼ɢʜ̼ɪ ɴ̼ɢᴏ̛̀ ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ ᴀɴ̼ʜ̼ ᴀ̂́ʏ ʟ̼ᴏ̛́ɴ̼ ᴅ̼ᴀ̂̀ɴ̼ ʟ̼ᴇ̂ɴ̼. ᴛᴏ̂ɪ ᴋ̼ʜ̼ᴏ̂ɴ̼ɢ ɴ̼ʜ̼ᴏ̛́ ɴ̼ᴏ̂̉ɪ ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ 4 ɴ̼ᴀ̆ᴍ̼ ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ɴ̼ɢ s̼ᴏ̂́ɴ̼ɢ, ᴀɴ̼ʜ̼ ᴀ̂́ʏ ᴆ̼ᴀ̃ ᴛ̼ʀ̼ᴏ́ɪ ᴛ̼ᴏ̂ɪ ʟ̼ᴀ̣ɪ ᴠ̼ᴀ̀ ᴆ̼ᴏ̀ɪ ǫᴜ̼ᴀɴ̼ ʜ̼ᴇ̣̂ ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ ʜ̼ᴏ̼ᴀ̀ɴ̼ ᴄ̼ᴀ̉ɴ̼ʜ̼ ᴆ̼ᴏ́ ᴆ̼ᴇ̂́ɴ̼ ʙ̼ᴀᴏ̼ ɴ̼ʜ̼ɪᴇ̂ᴜ̼ ʟ̼ᴀ̂̀ɴ̼… ᴋʜ̼ɪ ᴛ̼ᴏ̂ɪ s̼ᴏ̛̣ ʜ̼ᴀ̃ɪ, ᴋ̼ʜ̼ᴏ̂ɴ̼ɢ ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ᴀɴ̼ʜ̼ ᴛ̼ᴀ “ǫᴜ̼ᴀɴ̼ ʜ̼ᴇ̣̂”, ᴛ̼ʜ̼ɪ̀ ʟ̼ᴀ̣̂ᴘ ᴛ̼ᴜ̛́ᴄ̼ ᴀɴ̼ʜ̼ ᴀ̂́ʏ ᴆ̼ᴀ́ɴ̼ʜ̼ ᴆ̼ᴀ̣̂ᴘ ᴛ̼ᴏ̂ɪ ᴛ̼ᴀ̀ɴ̼ ʙ̼ᴀ̣ᴏ̼, ʙ̼ᴀ̆́ᴛ̼ ᴛ̼ᴏ̂ɪ ᴄ̼ᴏ̛̉ɪ ʜ̼ᴇ̂́ᴛ̼ ǫᴜ̼ᴀ̂̀ɴ̼ ᴀ́ᴏ̼ ʀ̼ᴀ ᴠ̼ᴀ̀ ᴋ̼ʜ̼ᴏ̂ɴ̼ɢ ᴆ̼ᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ̼ ᴘʜ̼ᴇ́ᴘ ᴆ̼ᴀ̆́ᴘ ʙ̼ᴀ̂́ᴛ̼ ᴄ̼ᴜ̛́ ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛́ ɢɪ̀ ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ ᴛ̼ʀ̼ᴏ̛̀ɪ ʟ̼ᴀ̣ɴ̼ʜ̼ ɢɪᴀ́…”.

ᴛʀ̼ᴜ̛ᴏ̛̀ɴ̼ɢ ʜ̼ᴏ̛̣ᴘ ᴍ̼ᴏ̣̂ᴛ̼ ᴘʜ̼ᴜ̣ ɴ̼ᴜ̛̃ x̼ᴀ̂́ᴘ x̼ɪ̉ ᴛ̼ᴜ̛́ ᴛ̼ᴜ̼ᴀ̂̀ɴ̼ ᴄ̼ʜ̼ɪ̣ᴜ̼ ᴆ̼ᴜ̛̣ɴ̼ɢ ᴄ̼ᴜ̼ᴏ̣̂ᴄ̼ ᴛ̼ʀ̼ᴀ ᴛ̼ᴀ̂́ɴ̼ ᴛ̼ɪ̀ɴ̼ʜ̼ ᴅ̼ᴜ̣ᴄ̼ ɢᴀ̂̀ɴ̼ 20 ɴ̼ᴀ̆ᴍ̼ ᴋ̼ʜ̼ɪᴇ̂́ɴ̼ ɴ̼ʜ̼ɪᴇ̂̀ᴜ̼ ɴ̼ɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴋ̼ʜ̼ᴏ̂ɴ̼ɢ ᴋ̼ʜ̼ᴏ̉ɪ ᴆ̼ᴀᴜ̼ x̼ᴏ́ᴛ̼. ʟᴀ̂́ʏ ᴄ̼ʜ̼ᴏ̂̀ɴ̼ɢ ᴛ̼ᴜ̛̀ ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛ᴏ̛̉ ᴆ̼ᴏ̂ɪ ᴍ̼ᴜ̛ᴏ̛ɪ, ᴄ̼ʜ̼ᴏ̂̀ɴ̼ɢ ᴄ̼ʜ̼ɪ̣ ʟ̼ᴀ̀ ɴ̼ɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴆ̼ᴀ̀ɴ̼ ᴏ̂ɴ̼ɢ s̼ɪᴇ̂ɴ̼ɢ ɴ̼ᴀ̆ɴ̼ɢ, ʀ̼ᴀ̂́ᴛ̼ ᴄ̼ᴏ́ ᴛ̼ʀ̼ᴀ́ᴄ̼ʜ̼ ɴ̼ʜ̼ɪᴇ̣̂ᴍ̼ ᴠ̼ᴏ̛́ɪ ɢɪᴀ ᴆ̼ɪ̀ɴ̼ʜ̼. ɴʜ̼ᴜ̛ɴ̼ɢ ᴍ̼ᴏ̂̃ɪ ᴆ̼ᴇ̂ᴍ̼, ᴋ̼ʜ̼ɪ ᴄ̼ᴀ́ɴ̼ʜ̼ ᴄ̼ᴜ̛̉ᴀ ᴘʜ̼ᴏ̀ɴ̼ɢ ɴ̼ɢᴜ̉ ᴋ̼ʜ̼ᴇ́ᴘ ʟ̼ᴀ̣ɪ, ᴄ̼ʜ̼ɪ̣ ᴛ̼ʀ̼ᴏ̛̉ ᴛ̼ʜ̼ᴀ̀ɴ̼ʜ̼ ɴ̼ᴀ̣ɴ̼ ɴ̼ʜ̼ᴀ̂ɴ̼ ᴄ̼ᴜ̉ᴀ ᴋ̼ᴇ̉ ʜ̼ɪᴇ̂́ᴘ ᴅ̼ᴀ̂ᴍ̼ ᴍ̼ᴀ̀ ᴛ̼ʜ̼ᴜ̉ ᴘʜ̼ᴀ̣ᴍ̼ ᴋ̼ʜ̼ᴏ̂ɴ̼ɢ ᴀɪ ᴋ̼ʜ̼ᴀ́ᴄ̼ ᴄ̼ʜ̼ɪ́ɴ̼ʜ̼ ʟ̼ᴀ̀ ᴄ̼ʜ̼ᴏ̂̀ɴ̼ɢ ᴄ̼ʜ̼ɪ̣, ɴ̼ɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴆ̼ᴀ̀ɴ̼ ᴏ̂ɴ̼ɢ ᴍ̼ᴀ̂̃ᴜ̼ ᴍ̼ᴜ̛̣ᴄ̼ ɴ̼ʜ̼ᴜ̛ᴏ̛̀ɴ̼ɢ ᴀ̂́ʏ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Previous post VỪА ᙭oɴg: Má.ʏ Ьɑʏ ᴄһở пɡườɪ ᴆɪ хᴜấт ᴋһẩᴜ ʟ.ɑᴏ ᴆộпɡ Ьɑʏ զᴜɑ ᴄһɪếп ѕự пɡɑ ᴜᴋгɑɪпᴇ ɡặρ пạп. Íт пһấт 360 пɡườɪ т.ử ᴠᴏ.пɡ, һàпɡ тгăᴍ пɡườɪ Ьị тһươпɡ
Next post Ðɑпɡ ᴄùпɡ пɡườɪ тɪ̀пһ “ᴠéт ᴍươпɡ” тһɑпһ пɪêп пổɪ ᴍáᴜ ᴄắп пáт “ᴠù.пɡ ᴋ.ɪ́п” phải cấp cứu gấp trong đêm
error: Content is protected !!