M̼ẹ̼ ̼V̼ừ̼a̼ ̼Q̼u̼.̼A̼ ̼Đ̼ờ̼.̼I̼,̼B̼ố̼ ̼C̼ù̼n̼g̼ ̼C̼o̼n̼ ̼T̼r̼a̼i̼ ̼T̼r̼ó̼.̼I̼ ̼T̼a̼.̼Y̼ ̼T̼h̼a̼y̼ ̼N̼h̼a̼u̼ ̼”̼X̼ế̼p̼ ̼H̼ì̼n̼h̼”̼ ̼C̼ô̼ ̼G̼á̼i̼ ̼H̼à̼n̼g̼ ̼X̼ó̼m̼ ̼Đ̼ơ̼n̼ ̼T̼h̼â̼n̼ ̼T̼h̼.̼Ả̼ ̼R̼ô̼.̼N̼g̼ ̼V̼ò̼n̼g̼ ̼1̼

M̼ẹ̼ ̼V̼ừ̼a̼ ̼Q̼u̼.̼A̼ ̼Đ̼ờ̼.̼I̼,̼B̼ố̼ ̼C̼ù̼n̼g̼ ̼C̼o̼n̼ ̼T̼r̼a̼i̼ ̼T̼r̼ó̼.̼I̼ ̼T̼a̼.̼Y̼ ̼T̼h̼a̼y̼ ̼N̼h̼a̼u̼ ̼”̼X̼ế̼p̼ ̼H̼ì̼n̼h̼”̼ ̼C̼ô̼ ̼G̼á̼i̼ ̼H̼à̼n̼g̼ ̼X̼ó̼m̼ ̼Đ̼ơ̼n̼ ̼T̼h̼â̼n̼ ̼T̼h̼.̼Ả̼ ̼R̼ô̼.̼N̼g̼ ̼V̼ò̼n̼g̼ ̼1̼

L̼ợ̼i̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼2̼ ̼c̼h̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ở̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼.̼
̼B̼ạ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼B̼ạ̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼3̼/̼3̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼H̼à̼m̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼N̼a̼m̼ ̼(̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼V̼K̼S̼N̼D̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼t̼ố̼ ̼2̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼â̼m̼ ̼(̼4̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼v̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼(̼1̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼â̼n̼ ̼L̼ậ̼p̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼H̼à̼m̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼N̼a̼m̼)̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼H̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼Đ̼i̼ể̼m̼ ̼d̼ ̼v̼à̼ ̼Đ̼i̼ể̼m̼ ̼g̼ ̼K̼h̼o̼ả̼n̼ ̼2̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼1̼4̼1̼ ̼B̼ộ̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼H̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼.̼

̼Nạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼à̼ ̼e̼m̼ ̼N̼.̼ ̼(̼1̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼2̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼)̼.̼ ̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼N̼.̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼T̼â̼m̼ ̼l̼à̼ ̼d̼ư̼ợ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼e̼m̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼2̼/̼5̼,̼ ̼b̼à̼ ̼N̼.̼T̼.̼L̼.̼ ̼(̼4̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼â̼n̼ ̼L̼ậ̼p̼)̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼b̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼2̼ ̼c̼h̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼â̼m̼ ̼x̼â̼m̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼6̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼.̼

N̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼

Thông tin mới vụ 2 cha con hãm hiếp cô gái hàng xóm đến có thai 1

̼V̼à̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼8̼,̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼e̼m̼ ̼N̼.̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼i̼ể̼u̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼t̼r̼í̼ ̼t̼u̼ệ̼,̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼3̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼ ̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼â̼m̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼e̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼.

Thông tin mới vụ 2 cha con hãm hiếp cô gái hàng xóm đến có thai 2

̼C̼u̼ố̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼5̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼e̼m̼ ̼N̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼2̼5̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼

̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼S̼Đ̼T̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼H̼à̼m̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼N̼a̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼y̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼1̼1̼/̼7̼,̼ ̼V̼i̼ệ̼n̼ ̼P̼h̼á̼p̼ ̼y̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼B̼i̼ê̼n̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼b̼a̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼:̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼N̼.̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼c̼h̼ậ̼m̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼n̼h̼ẹ̼.̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼N̼.̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼.̼

̼T̼h̼á̼n̼g̼ ̼8̼,̼ ̼e̼m̼ ̼N̼.̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼.̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼A̼D̼N̼ ̼v̼à̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼.

̼Đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼4̼/̼1̼,̼ ̼C̼Q̼Đ̼T̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼H̼à̼m̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼N̼a̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼â̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼.̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼m̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼T̼â̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼,̼ ̼c̼ấ̼m̼ ̼đ̼i̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼c̼ư̼ ̼t̼r̼ú̼.

Nguồn https://tinmoi.vn/thong-tin-moi-vu-2-cha-con-ham-hiep-co-gai-hang-xom-den-co-thai-011541838.html

M̼ẹ̼ ̼c̼h̼ă̼n̼ ̼d̼ắ̼t̼ ̼5̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼Ă̼n̼ ̼X̼i̼.̼n̼,̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼o̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼”̼L̼o̼ạ̼.̼n̼ ̼L̼u̼â̼.̼n̼’̼’̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼2̼ ̼C̼o̼n̼ ̼G̼á̼i̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼M̼a̼n̼g̼ ̼T̼h̼a̼.̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼e̼m̼ ̼Đ̼i̼ ̼B̼á̼n̼

K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ă̼n̼ ̼d̼ắ̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼ă̼n̼ ̼x̼i̼n̼,̼ ̼Đ̼à̼o̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼B̼é̼ ̼(̼c̼ậ̼u̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼.̼T̼.̼M̼.̼D̼)̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼ ̼l̼u̼â̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼2̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼2̼ ̼l̼ầ̼n̼;̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼D̼.̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼Đ̼.̼T̼.̼H̼ ̼(̼c̼h̼ị̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼D̼.̼)̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼m̼ợ̼.̼

̼X̼ử̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼5̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼B̼a̼n̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ ̼H̼o̼d̼e̼c̼o̼ ̼P̼l̼a̼z̼a̼ ̼ở̼ ̼T̼P̼ ̼V̼ũ̼n̼g̼ ̼T̼à̼u̼
̼N̼g̼à̼y̼ ̼6̼/̼9̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼X̼u̼y̼ê̼n̼ ̼M̼ộ̼c̼ ̼(̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼à̼ ̼R̼ị̼a̼-̼V̼ũ̼n̼g̼ ̼T̼à̼u̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼,̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼,̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼ạ̼m̼ ̼4̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼Đ̼à̼o̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼B̼é̼ ̼(̼2̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼)̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼”̼G̼i̼a̼o̼ ̼c̼ấ̼u̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ủ̼ ̼1̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼1̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼”̼ ̼v̼à̼ ̼”̼N̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ã̼i̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼ ̼c̼h̼á̼u̼”̼.̼

̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼,̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼Đ̼à̼o̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼G̼á̼i̼ ̼(̼3̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼)̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼”̼N̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ã̼i̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼”̼.̼

Gái và Bé bị khởi tố, bắt giam vì ngược đãi, chăn dắt ăn xin chính con, cháu ruột mình.

̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼à̼i̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼Đ̼à̼o̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼G̼á̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼6̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼ồ̼m̼:̼ ̼Đ̼.̼T̼.̼H̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼0̼0̼4̼)̼,̼ ̼N̼.̼T̼.̼M̼.̼D̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼0̼1̼0̼)̼,̼ ̼Đ̼.̼N̼.̼T̼.̼T̼r̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼0̼1̼2̼)̼,̼ ̼Đ̼.̼N̼.̼T̼.̼T̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼0̼1̼4̼)̼,̼ ̼Đ̼.̼N̼.̼T̼.̼H̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼0̼1̼6̼)̼ ̼v̼à̼ ̼N̼.̼T̼.̼N̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼0̼1̼7̼)̼.̼

̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼8̼,̼ ̼Đ̼à̼o̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼G̼á̼i̼ ̼v̼à̼ ̼Đ̼à̼o̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼B̼é̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼à̼n̼ ̼b̼ạ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼D̼.̼ ̼v̼à̼ ̼T̼r̼.̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼i̼n̼ ̼ở̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼c̼h̼ợ̼ ̼B̼à̼ ̼T̼ô̼,̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼B̼ử̼u̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼X̼u̼y̼ê̼n̼ ̼M̼ộ̼c̼.̼

̼B̼é̼ ̼v̼à̼ ̼G̼á̼i̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼x̼i̼n̼ ̼đ̼ủ̼ ̼9̼0̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼ộ̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼G̼á̼i̼ ̼v̼à̼ ̼B̼é̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼B̼é̼ ̼v̼à̼ ̼G̼á̼i̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼r̼o̼i̼ ̼c̼â̼y̼,̼ ̼d̼â̼y̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼á̼n̼h̼,̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼t̼ ̼m̼u̼ỗ̼i̼ ̼c̼h̼í̼c̼h̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ỏ̼ ̼đ̼ó̼i̼.̼

be-gai-10-tuoi-tron-thoat-ngoan-muc-khoi-me-va-cau-ruot-chan-dat-an-xin-15991251377911888849512_ytrv-Copy-Copy

̼M̼ẹ̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼ă̼n̼ ̼d̼ắ̼t̼ ̼5̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼x̼i̼n̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼ ̼l̼u̼â̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼2̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼.̼
̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼T̼.̼T̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼3̼-̼4̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼,̼ ̼B̼é̼ ̼v̼à̼ ̼G̼á̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼v̼à̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼.̼ ̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼Đ̼à̼o̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼G̼á̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼H̼.̼ ̼(̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼G̼á̼i̼)̼ ̼ở̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼B̼é̼ ̼v̼à̼ ̼B̼é̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼H̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼ở̼ ̼X̼u̼y̼ê̼n̼ ̼M̼ộ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼3̼-̼4̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼,̼ ̼B̼é̼ ̼v̼à̼ ̼G̼á̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼T̼P̼ ̼V̼ũ̼n̼g̼ ̼T̼à̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼.̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼r̼.̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼i̼n̼.̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼B̼é̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼H̼.̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼H̼.̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ề̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼5̼/̼0̼1̼/̼2̼0̼2̼0̼.

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼4̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼B̼é̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼G̼á̼i̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ế̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼i̼n̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ơ̼i̼,̼ ̼d̼o̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼B̼é̼ ̼v̼à̼ ̼G̼á̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼c̼h̼ế̼t̼.̼

̼T̼i̼ế̼p̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼B̼é̼ ̼v̼à̼ ̼G̼á̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼T̼P̼ ̼V̼ũ̼n̼g̼ ̼T̼à̼u̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼.̼ ̼v̼à̼ ̼T̼r̼.̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼i̼n̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼x̼i̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼ở̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼X̼u̼y̼ê̼n̼ ̼M̼ộ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼B̼é̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼H̼.̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼3̼,̼ ̼4̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼X̼u̼y̼ê̼n̼ ̼M̼ộ̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼.

̼V̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼X̼u̼y̼ê̼n̼ ̼M̼ộ̼c̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼L̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼-̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼b̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼X̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼X̼u̼y̼ê̼n̼ ̼M̼ộ̼c̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼,̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼.

Nguồn https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-plus/cau-ruot-loan-luan-voi-2-chau-gai-den-sinh-con-roi-cung-chi-chan-dat-con-chau-di-an-xin-d134392.html

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Previous post Pһάт һіе̣̂ո ϲһᴏ̂̀ոց ոցᴏα̣і ті̀ոһ, νᴏ̛̣ սα̂́т ս̛́ϲ ӏα̂́у ԁ.αᴏ ᵭ.α̂ᴍ ϲһᴏ̂̀ոց гᴏ̂̀і ƅ.ᴏ́р ոάт “ϲս̉α ԛսу́” ϲս̉α ϲһᴏ̂̀ոց тгᴏոց ᵭе̑ᴍ
Next post M̼ẹ̼ ̼V̼ừ̼a̼ ̼Q̼u̼.̼A̼ ̼Đ̼ờ̼.̼I̼,̼B̼ố̼ ̼C̼ù̼n̼g̼ ̼C̼o̼n̼ ̼T̼r̼a̼i̼ ̼T̼r̼ó̼.̼I̼ ̼T̼a̼.̼Y̼ ̼T̼h̼a̼y̼ ̼N̼h̼a̼u̼ ̼”̼X̼ế̼p̼ ̼H̼ì̼n̼h̼”̼ ̼C̼ô̼ ̼G̼á̼i̼ ̼H̼à̼n̼g̼ ̼X̼ó̼m̼ ̼Đ̼ơ̼n̼ ̼T̼h̼â̼n̼ ̼T̼h̼.̼Ả̼ ̼R̼ô̼.̼N̼g̼ ̼V̼ò̼n̼g̼ ̼1̼
error: Content is protected !!