ᴄʜồɴɢ đɪ ʟàᴍ xᴀ, ᴠợ ở ɴʜà ” ᴋʜáᴛ ᴛìɴʜ” ᴄùɴɢ ᴀɴʜ ʜọ ᴠàᴏ ɴʜà ɴɢʜỉ ɴʜưɴɢ ᴠẫɴ ᴍộᴛ ᴍựᴄ ᴄãɪ ” áᴏ ʀáᴄʜ ɴêɴ ᴠàᴏ ᴛʜᴀʏ”

ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̆́ᴛ̼ ̼ᴏ̨̼ᴜ̼ᴀ̼̉ ̼ᴛ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴍ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴏ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̼̉ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̀ɴ̼ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̀ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴀ̼ ̼ᴋ̼ɪ̣̼ᴘ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼̆ᴄ̼ ̼ᴀ̼́ᴏ̼.̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴍ̼ᴜ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼̆̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴀ̼́ᴏ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼̉ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ʀ̼ᴀ̼́ᴄ̼ʜ̼,̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼́ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴋ̼ᴇ̼̉ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼́ ̼3̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɢ̼ᴀ̼̂̀ᴍ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼.̼̼s̼ᴀ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼12/10,̼ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼x̼ᴀ̼̃ ̼ʜ̼ᴏ̣̼̂ɪ̼ ̼x̼ᴏ̼̂ɴ̼ ̼x̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼s̼ᴇ̼̉ ̼ᴆ̼ᴏ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ᴄ̼ʟ̼ɪ̼ᴘ̼ ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼s̼ᴜ̛̣̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴄ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̆́ᴛ̼ ̼ᴏ̨̼ᴜ̼ᴀ̼̉ ̼ᴛ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴍ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̣̼̆ᴘ̼ ̼ᴋ̼ᴇ̼̀ ̼ᴄ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴏ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̼̉,̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴀ̼ ̼ᴋ̼ɪ̣̼ᴘ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼̆ᴄ̼ ̼ᴀ̼́ᴏ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̀ɴ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ ̼s̼ᴀ̼̂ᴜ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ɢ̼ᴀ̼̂̀ᴍ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼.̼

̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼ᴏ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̆ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ᴄ̼ʟ̼ɪ̼ᴘ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼,̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼́ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼ɴ̼ᴏ̼́ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴏ̼̂̃ ̼ʙ̼ᴏ̼̂́ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ʙ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼,̼ ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̛̼̀ ̼s̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼́ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ᴅ̼ɪ̼́ᴜ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ʙ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ʏ̼…̼

̼ɴ̼ᴏ̣̼̂ɪ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ᴄ̼ʟ̼ɪ̼ᴘ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̀ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̼ᴀ̼̀ɪ̼ ̼x̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼x̼ᴏ̣̼̂ᴄ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴏ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̼̉,̼ ̼1̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼ᴏ̼ ̼s̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴏ̨̼ᴜ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ᴄ̼ʟ̼ɪ̼ᴘ̼.̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̛̼̀ᴀ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̛̼̉ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼̉ᴀ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴛ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴍ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̣̼̂ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼̆ᴄ̼ ̼ᴀ̼́ᴏ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̀ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̆̉ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂ᴜ̼,̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼́ɪ̼ ̼x̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ɢ̼ᴀ̼̂̀ᴍ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̀ᴍ̼ ̼ᴋ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴍ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ̼ʜ̼ᴏ̼́ᴀ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ɢ̼ᴀ̼̃ ̼“̼ʙ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼”̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂ʏ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̀ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ᴏ̼.̼

̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̀ ̼ɢ̼ᴀ̼̂̀ᴍ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̂́ᴘ̼.̼ ̼s̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼́,̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴅ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼̆̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ᴏ̼̉ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̼ᴀ̼̀ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ᴇ̼́ᴏ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼̆ᴛ̼,̼ ̼ᴠ̼ᴜ̛̼̀ᴀ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̛̼̀ᴀ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̆́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼̉ɪ̼:̼ ̼“̼ᴍ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼ɴ̼ᴜ̛̼̃ᴀ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̉?̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̆́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼s̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂ʏ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ɢ̼ɪ̼̀?̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̛̼ɪ̼ ̼s̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ɴ̼ ̼ɢ̼ʜ̼ᴇ̼̂́ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̛̼ɪ̼,̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂ʏ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ɢ̼ɪ̼̀?̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼ᴀ̼̀?̼”̼.̼

̼ᴍ̼ᴀ̣̼̆ᴄ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̼̀ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̆́ᴛ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ɴ̼ʜ̼ ̼ᴏ̨̼ᴜ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ʜ̼ᴇ̣̼̂ ̼ʙ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̂̃ɴ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴍ̼ᴜ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̼̉ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼,̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼̆̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼̉ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴏ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ᴀ̼́ᴏ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼̀ ̼ᴀ̼́ᴏ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼́ᴄ̼ʜ̼.̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ᴍ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼́,̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̀ɴ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼́ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̃ʏ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼.̼

̼“̼ᴀ̼́ᴏ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼́ᴄ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼́ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ɢ̼ɪ̼̀ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂ᴜ̼.̼ ̼ᴏ̨̼ᴜ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ̼ᴏ̨̼ᴜ̼ᴀ̼ʏ̼,̼ ̼ᴍ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ɢ̼ɪ̼̀ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼“̼ ̼–̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼ɴ̼ᴏ̼́ɪ̼.̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼,̼ ̼ɢ̼ᴀ̼̃ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴘ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼́ɪ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ᴇ̼̂̀ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ɢ̼ɪ̼̀,̼ ̼ʏ̼ᴇ̼̂ᴜ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̼ᴀ̼̀ɪ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼́ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼.̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼ᴄ̼ʟ̼ɪ̼ᴘ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̂̃ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴀ̼ ̼ʀ̼ᴏ̼̃ ̼ᴋ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̣̼ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ɢ̼ʜ̼ᴇ̼ɴ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ʏ̼.̼

̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼s̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̆ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̉ɪ̼,̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ᴄ̼ʟ̼ɪ̼ᴘ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼s̼ᴜ̛̣̼ ̼ᴏ̨̼ᴜ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̂ᴍ̼ ̼ʟ̼ᴏ̛̼́ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̣̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼ɴ̼ɢ̼.̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ʙ̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ̼x̼ᴜ̼́ᴄ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼̉ ̼ᴛ̼ʀ̼ɪ̼́ᴄ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ɢ̼ᴀ̼̃ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼,̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̆̉ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̣̼̆ᴘ̼ ̼ᴋ̼ᴇ̼̀ ̼ʙ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̆ᴍ̼ ̼ʀ̼ᴏ̼̃ ̼ᴍ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ᴏ̼̀ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼.̼ ̼ʙ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̣̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼́,̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼s̼ᴜ̛̣̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ʙ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̃ɴ̼ʜ̼ ̼ʜ̼ᴏ̛̼ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼x̼ᴜ̛̼̉ ̼ʟ̼ʏ̼́ ̼s̼ᴜ̛̣̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴄ̼,̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ɢ̼ᴀ̼̂ʏ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴛ̼ ̼ʜ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ʙ̼ᴇ̼̂ɴ̼.̼

ɴɢᴜᴏ̂̀ɴ ʜᴛᴛᴘs://ɢɪᴀʟᴀɪɴᴇᴡs.ᴄᴏᴍ/ʙɪ-ᴄʜᴏɴɢ-ʙᴀᴛ-ᴏ̨ᴜᴀ-ᴛᴀɴɢ-ᴄʜᴜᴀ-ᴋɪᴘ-ᴍᴀᴄ-ᴀᴏ-ᴄᴏɴ-ʙᴀɴ-ᴛʜᴀɴ-ᴋʜᴀᴄ-ɢɪᴏɪ-ᴅᴀɴɢ-ᴛʀᴏɴ-ᴅᴜᴏɪ-ɢᴀᴍ-ɢɪᴜᴏɴɢ-ɴɢᴜᴏɪ-ᴠᴏ-ʟᴏɴ-ᴛɪᴇɴɢ-ᴀᴏ-ʀᴀᴄʜ-ᴠᴀᴏ-ᴛʜᴀʏ/

тһᴜ́ ᴠᴜɪ тгɑᴏ ᴆᴏ̂̉ɪ

ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̆́ᴍ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̼̉ᴀ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̃ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ̼x̼ᴜ̼ᴀ̼̂ɴ̼,̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ʏ̼́ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ ̼ʟ̼ᴀ̣̼̂ᴘ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴏ̼́ᴍ̼ ̼ʜ̼ᴏ̣̼̂ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼ ̼”̼ᴘ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼”̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴛ̼ɪ̼̀ᴍ̼ ̼s̼ᴜ̛̣̼ ̼ᴍ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼.̼ ̼“̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̣̼ᴀ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼”̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴜ̛̼̃ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̀ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼“̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ʙ̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼”̼ ̼ʙ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ɢ̼ᴀ̣̼ᴛ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̉ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼ᴏ̣̼̂ᴄ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̛̼ɪ̼.̼ʜᴏ̣̂ɪ ɴʜᴏ́ᴍ ᴍᴀ́ʏ ʙᴀʏ ʙᴀ̀ ɢɪᴀ̀ ᴛɪ̀ᴍ ᴛʀᴀɪ ᴛʀᴇ̉ 2018, ǫᴜʏ ʙᴀ ᴛɪᴍ ᴛʀᴀɪ ᴛʀᴇɴ ғᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴍ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴋ̼ᴇ̼̉ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼s̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̃ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̣̼ᴀ̼̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴜ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ʟ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼,̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼“̼ɢ̼ᴀ̼̃ɪ̼”̼ ̼(̼2̼3̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼,̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̣̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ʙ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼,̼ ̼ᴛ̼ᴘ̼.̼ʜ̼ᴄ̼ᴍ̼)̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼̆ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼̉ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂̀ ̼ᴋ̼ᴇ̼̂̉ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴄ̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼̀ ̼ᴠ̼ᴜ̛̼́ᴛ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̣̼ᴄ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼̆ᴛ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ɢ̼ᴀ̣̼ᴛ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̉ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼ᴏ̣̼̂ᴄ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̛̼ɪ̼.̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼,̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂ʏ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ʟ̼ᴜ̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̀ɴ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̛̼̀,̼ ̼ɢ̼ᴀ̼̃ ̼ᴄ̼ᴀ̣̼̆ᴘ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼“̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̛̼”̼ ̼x̼ᴀ̼̂́ᴘ̼ ̼x̼ɪ̼̉ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴇ̣̼ ̼ᴍ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼.̼̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̆́ᴛ̼ ̼ᴋ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴛ̼ ̼s̼ᴜ̛̼́ᴄ̼,̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̀ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ᴍ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̛̣̼ɪ̼,̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ʏ̼́ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴀ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼s̼ᴏ̼̂́ ̼“̼ᴘ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼”̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̛̼́ɪ̼,̼ ̼x̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ᴍ̼ᴏ̼́ɴ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ʙ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ʙ̼ᴇ̼̀…̼ ̼s̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̼̀ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̣̼ᴄ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̣̼ᴄ̼,̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̛̼ɪ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ᴋ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴛ̼ ̼s̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̆̀ᴍ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴍ̼ᴀ̼̆́ᴄ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼ʙ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ʜ̼ ̼ʏ̼ᴇ̼̂́ᴜ̼ ̼s̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ʟ̼ʏ̼́ ̼ᴠ̼ɪ̼̀ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼́ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ᴍ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ᴄ̼ ̼ᴋ̼ɪ̼́ᴄ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼́ᴄ̼ʜ̼…̼

ʜᴏ̣̂ɪ ᴍᴀ́ʏ ʙᴀʏ ʙᴀ̀ ɢɪᴀ̀ ᴛɪ̀ᴍ ᴘʜɪ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛʀᴇ̉ – ɢᴀ́ɪ ɢɪᴀ̀ ʜᴏ̂̀ɪ xᴜᴀ̂ɴ ᴛɪ̀ᴍ ᴛʀᴀɪ ᴛʀᴇ̉

̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̀ɴ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̛̼̀ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼̉ᴀ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴀ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ʏ̼́ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̉ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼ᴜ̼.̼
̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̉ɪ̼,̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̼ ̼“̼ᴍ̼ᴜ̼”̼ ̼(̼2̼4̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼,̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̣̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼ ̼1̼,̼ ̼ᴛ̼ᴘ̼.̼ʜ̼ᴄ̼ᴍ̼)̼,̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ɢ̼ᴀ̼̆́ɴ̼ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼“̼ᴋ̼ᴇ̼̉ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ʙ̼ᴀ̣̼ɪ̼”̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼.̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̀ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼́ᴍ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼s̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼ɢ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼s̼ᴜ̼ʏ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɴ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼̉ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼s̼ᴏ̼̂́ ̼ᴍ̼ᴀ̼́ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̣̼ ̼ʟ̼ᴜ̛̼̀ᴀ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ᴍ̼ʏ̼̃ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼̆ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼̀ɴ̼.̼

̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼̀ɴ̼ ̼ʙ̼ᴇ̼̂̀ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̼ᴀ̼̀ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̼,̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼,̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̼́ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̛̼ɪ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼̆ᴛ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼́ ̼ᴆ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼ɪ̼,̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ʟ̼ʏ̼́ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴛ̼ᴀ̼̀ɪ̼ ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼́ɪ̼ ̼ʟ̼ᴇ̼́ᴍ̼ ̼ʟ̼ɪ̼̉ɴ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴍ̼ʏ̼̃ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴍ̼ᴇ̼̂ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴍ̼ᴇ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ɢ̼ᴀ̼̃ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴆ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴅ̼ᴇ̼̂̃ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ᴜ̼.̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̀ᴍ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ʀ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ʏ̼́ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ ̼ʟ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼ ̼1̼,̼ ̼ᴛ̼ᴘ̼.̼ʜ̼ᴄ̼ᴍ̼ ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴜ̼,̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̼ ̼ʟ̼ᴏ̣̼ᴛ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̆́ᴛ̼ ̼x̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼“̼ᴍ̼ᴀ̼́ʏ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼ʏ̼”̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼ᴏ̣̼̂ᴄ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴅ̼ᴏ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ɪ̼̃ɴ̼ʜ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̛̣̼ᴄ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴄ̼ʜ̼ ̼s̼ᴀ̣̼ɴ̼.̼

̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴛ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼̀ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̣̼ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ʙ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂ᴜ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼́ᴄ̼ʜ̼ ̼ᴋ̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴍ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̣̼ᴄ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̣̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴛ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɪ̼ ̼ʟ̼ᴏ̼̀ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼,̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̆ᴍ̼ ̼s̼ᴏ̼́ᴄ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼́.̼

̼ɢ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼4̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼̆ᴄ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̣̼ᴘ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴅ̼ɪ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼̀ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̣̼ᴄ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̣̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴜ̼́ᴄ̼,̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ᴋ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴛ̼ ̼s̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂́ᴘ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼́ᴜ̼.̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̆̀ᴍ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ʜ̼,̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼̀ɴ̼ ̼ᴍ̼ᴇ̣̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼̀ ̼ᴆ̼ᴜ̼́ᴛ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ᴀ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴏ̼,̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̉ɴ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̣̼̂,̼ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼̉ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴠ̼ᴀ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴍ̼ᴜ̼ᴀ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼ᴏ̣̼̂ᴄ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̛̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼́ᴍ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ʏ̼́ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂̉ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂́ɴ̼.̼

ᴍᴀ́ʏ ʙᴀʏ ʙᴀ̀ ɢɪᴀ̀ ᴄᴀ̂̀ɴ ᴛɪ̀ᴍ ᴘʜɪ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛʀᴇ̉ – ᴘᴏsᴛs | ғᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ

̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼ᴏ̣̼̂ᴄ̼ ̼ʜ̼ᴇ̣̼ɴ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̀,̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴜ̛̼̃ᴀ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̣̼̆ᴘ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̼̃ᴀ̼ ̼ʟ̼ᴇ̣̼̂ᴄ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼̉ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̆̀ᴍ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̼̉ᴀ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̃ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ̼ᴛ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼,̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼.̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴄ̼ ̼x̼ᴀ̼̉ʏ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ʜ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂ʏ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ʜ̼ᴏ̛̼ɴ̼ ̼2̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼“̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̛̣̼ ̼s̼ᴀ̼̆ɴ̼”̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼s̼ᴀ̼̀ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̉ʏ̼ ̼s̼.̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼ ̼1̼0̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̂̃ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̀ɴ̼ ̼x̼ɪ̼̀ ̼x̼ᴀ̼̂̀ᴍ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼́ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̉ᴏ̼ ̼“̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼́ʏ̼”̼ ̼(̼2̼0̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼)̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴇ̼̂ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̼́ ̼ʏ̼ᴇ̼̂ɴ̼,̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼s̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̆ᴍ̼ ̼3̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ʜ̼ᴏ̣̼ᴄ̼ ̼ᴋ̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ᴇ̼̂́ ̼ᴛ̼ᴘ̼.̼ʜ̼ᴄ̼ᴍ̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼̀ ̼ᴆ̼ᴀ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ɢ̼ʜ̼ᴇ̼ɴ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼̃ ̼ᴍ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼s̼ᴀ̼̀ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̉ʏ̼.

̼ᴅ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼s̼ᴀ̼̀ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̉ʏ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ʏ̼,̼ ̼ɢ̼ᴀ̼̃ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̉ᴏ̼ ̼“̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼́ʏ̼”̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼̀ ̼ᴆ̼ᴀ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ɢ̼ʜ̼ᴇ̼ɴ̼,̼ ̼ʟ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼s̼ᴀ̣̼ᴄ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ᴜ̛̼̃ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴀ̼́ᴏ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴜ̼
̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼,̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̉ᴏ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ɪ̼́ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ ̼ᴛ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̉ᴏ̼ ̼(̼4̼3̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼,̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̣̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼ ̼1̼,̼ ̼ᴛ̼ᴘ̼.̼ʜ̼ᴄ̼ᴍ̼)̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼́ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴄ̼ ̼s̼ɪ̼ᴇ̼̂ᴜ̼ ̼x̼ᴇ̼ ̼ᴊ̼ᴀ̼ɢ̼ᴜ̼ᴀ̼ʀ̼ ̼x̼ᴊ̼ʟ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼s̼ᴀ̼̀ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̉ʏ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴏ̼́ᴛ̼.̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̀ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ʟ̼ᴏ̣̼ᴛ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̆́ᴛ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼̀ ̼ᴆ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼,̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̉ᴏ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂́ᴘ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ̼ʙ̼ᴀ̣̼ᴄ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂ᴜ̼ ̼x̼ᴀ̼̀ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̼̉ᴀ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼ᴇ̼̂.̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴄ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̼̉ ̼ᴅ̼ᴇ̼̂̃ ̼ᴅ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̉ᴏ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴘ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̣̼ᴄ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̣̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ᴍ̼ ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̛̼ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂ᴍ̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼ ̼5̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ʜ̼ᴇ̣̼ɴ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̀ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ʏ̼́ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴄ̼.̼

̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴛ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼“̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̣̼̂ᴄ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼”̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼s̼ᴀ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̃ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ᴋ̼ᴇ̼̉ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴄ̼,̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̉ᴏ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼ᴇ̼̂ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴍ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̉ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼ᴏ̼ ̼ᴅ̼ᴏ̼̃ɪ̼ ̼ʀ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼ ̼s̼ᴀ̼̀ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̉ʏ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼̆̀ɴ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼̆ᴛ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼̉ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼“̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ɪ̣̼”̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̉ ̼ʙ̼ᴀ̼̆̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼́ᴛ̼ ̼ʟ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̣̼ᴄ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼̆ᴛ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̉ᴏ̼.̼ ̼ᴅ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴀ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̀ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̛̼́ᴘ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼́ʏ̼,̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̼́ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂̀ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼s̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̆́ᴛ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̉ᴏ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼ᴏ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̉ᴏ̼ ̼ʟ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̀ɴ̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ʟ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼s̼ᴀ̣̼ᴄ̼ʜ̼,̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴄ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴊ̼ᴇ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴜ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̉ᴏ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼́ᴄ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ᴇ̼́ᴏ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̆́ᴛ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼ᴍ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴏ̛̼̉…̼

̼ᴍ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ᴇ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼,̼ ̼”̼ᴋ̼ᴇ̼́ᴘ̼”̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ʏ̼́ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼ᴀ̣̼ ̼ᴅ̼ᴏ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ʟ̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼,̼ ̼ʟ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼x̼ᴇ̼ ̼ʜ̼ᴏ̛̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̣̼ᴏ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼́ᴛ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ʙ̼ᴏ̛̼̃ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̛̼̃,̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼́ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂̃ɪ̼ ̼ʙ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼.̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ᴍ̼ ̼ʏ̼ᴇ̼̂́ᴜ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ʏ̼́ ̼ʙ̼ᴀ̼̀,̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼́ᴍ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̛̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴋ̼ɪ̣̼ᴄ̼ʜ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̉ɴ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴘ̼.̼

̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̀ɴ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̛̼̀,̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ɢ̼ᴀ̼̃ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̛̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼ʜ̼ᴏ̣̼ᴄ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̉ʏ̼,̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂ᴜ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̼̃…̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴍ̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ᴇ̼̂ᴜ̼ ̼ʟ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼.̼ ̼ʙ̼ᴏ̛̼̉ɪ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼̀ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̉ʏ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̣̼ᴘ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴠ̼ᴜ̼̃ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼́ ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̣̼ᴄ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼́ᴍ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ʏ̼́ ̼ʙ̼ᴀ̼̀.̼ ̼”̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼”̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ɢ̼ᴀ̼̃ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ʏ̼́ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ̼x̼ᴜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴋ̼ᴇ̼́ᴍ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼s̼ᴀ̼̆́ᴄ̼.̼

̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̀ɴ̼.̼.

̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʏ̼́ ̼“̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̣̼ɴ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼̆ᴛ̼ ̼ɢ̼ᴜ̛̼̉ɪ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼”̼,̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ʏ̼́ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂́ᴘ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼”̼ᴋ̼ᴇ̼́ᴘ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̉”̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂ᴜ̼ ̼x̼ᴀ̼̀ɪ̼.̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂̀ᴍ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ᴏ̼̀ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ᴏ̣̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̉ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴍ̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼ᴇ̼̂ ̼ᴏ̼̂ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂,̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ʟ̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼ ̼s̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴅ̼ᴇ̼̂̃ ̼ʙ̼ᴇ̼̂̀ ̼ʜ̼ᴇ̣̼ɴ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̀,̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̛̼ɪ̼ ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ᴄ̼.̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴛ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼,̼ ̼s̼ᴜ̛̣̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ᴛ̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴏ̛̼ɪ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ʏ̼,̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ʏ̼́ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ ̼ʀ̼ᴏ̛̼ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼́ɴ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼ʙ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼s̼ᴀ̼̉ɴ̼,̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ʜ̼ ̼ʟ̼ᴜ̣̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̀ɴ̼,̼ ̼ʟ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̂ᴍ̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ʜ̼ᴜ̼̉ʏ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̣̼ɪ̼,̼ ̼ʙ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ʙ̼ᴇ̼̀ ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼x̼ᴏ̼́ᴍ̼ ̼ᴅ̼ɪ̣̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴇ̼̂,̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̀ᴍ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼ʀ̼ᴜ̛̼̉ᴀ̼ ̼s̼ᴀ̣̼ᴄ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼.̼

̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼,̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼ᴋ̼ᴘ̼3̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼ᴏ̣̼̂ᴄ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ʙ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̛̼́ᴛ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼́ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴄ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ ̼ᴍ̼ʏ̼ ̼(̼5̼6̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼)̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼ᴏ̼ ̼ᴅ̼ᴏ̼̃ɪ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̆́ᴛ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼“̼ᴍ̼ᴀ̼̂ʏ̼ ̼ᴍ̼ᴜ̛̼ᴀ̼”̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̉ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ ̼ʙ̼ᴏ̼̉ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼ᴇ̼̂ ̼ʀ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ɢ̼ᴀ̼̃ ̼“̼ᴘ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼”̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ʏ̼.̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ ̼ᴍ̼ʏ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴜ̼,̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼3̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼́ᴀ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ɪ̣̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼ɴ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̼ᴀ̼̀ɪ̼,̼ ̼ᴍ̼ᴏ̼̂̃ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ɢ̼ᴜ̛̼̉ɪ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼ ̼ᴍ̼ᴇ̣̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼̀.̼

ᴛɪ̀ᴍ ᴍᴀ́ʏ ʙᴀʏ ʙᴀ̀ ɢɪᴀ̀ 890ᴍ ᴄᴏ́ ʜᴏ̂̃ ᴛʀᴏ̛̣ ᴋɪɴʜ ᴛᴇ̂́

̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ ̼ʀ̼ᴏ̼̂̃ɪ̼,̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ ̼ᴍ̼ʏ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̀ᴍ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼s̼ᴀ̼̀ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̉ʏ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴍ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ᴇ̼́ᴏ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼s̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̉.̼ ̼s̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂ᴍ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̉ʏ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴏ̼́ᴛ̼,̼ ̼s̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴛ̼ ̼ᴍ̼ᴇ̼ɴ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̃ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ɢ̼ᴀ̼̃ ̼“̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼ᴏ̼”̼ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼̆ᴛ̼ ̼ʙ̼ᴜ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼s̼ᴜ̛̼̃ᴀ̼.̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼́ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂́ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ̼ʙ̼ᴀ̣̼ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ɢ̼ᴜ̛̼̉ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ̼ᴄ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ̼ʟ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴜ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̼̂̃ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼́ɪ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼.̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̣̼̂ɪ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴘ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̆́ᴛ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼̉ ̼ᴛ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ ̼ᴍ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼́ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ᴛ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ᴏ̼̀ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼ʏ̼,̼ ̼ᴍ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ɴ̼ ̼ʙ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ʙ̼ᴇ̼̀ ̼ɢ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼2̼0̼0̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴜ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ᴜ̛̼̃ᴀ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼ɴ̼ᴜ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼.̼

ᴍᴀ́ʏ ʙᴀʏ ʙᴀ̀ ɢɪᴀ̀ ǫᴜᴀ̣̂ɴ 9 – ʏᴇᴜ16.ᴄᴏᴍ

̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼̉ ̼ʀ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ ̼ᴍ̼ʏ̼,̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼s̼ᴜ̛̣̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴏ̛̼ɪ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ʏ̼,̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ʏ̼́ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ᴛ̼ɪ̼̀ᴍ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼ʀ̼ᴜ̛̼̉ᴀ̼ ̼s̼ᴀ̣̼ᴄ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼.̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂̃ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼́ᴄ̼ ̼(̼5̼8̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼)̼,̼ ̼s̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̣̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ɢ̼ʜ̼ᴇ̼ ̼ɢ̼ᴏ̼̂̃ ̼ɢ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼ ̼ʙ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ʟ̼ᴏ̛̣̼ɪ̼ ̼1̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼́ᴜ̼,̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ᴛ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼̆ᴍ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̉ʏ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̣̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̉,̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼́ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ɪ̼́ᴛ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̣̼ ̼ɴ̼ᴜ̛̼̃ ̼ʟ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼.̼

̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼5̼ ̼ᴠ̼ᴜ̛̼̀ᴀ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼,̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴜ̼́ᴄ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼̆ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀,̼ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ᴇ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼ᴍ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼ ̼ʙ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ʟ̼ᴏ̛̣̼ɪ̼ ̼1̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̼ʏ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̂:̼ ̼“̼ᴄ̼ᴜ̛̼́ᴜ̼…̼ᴄ̼ᴜ̛̼́ᴜ̼…̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̉ʏ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̣̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̉”̼,̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼̂ᴘ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ɢ̼ʜ̼ᴇ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼́ʏ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ᴛ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̣̼ ̼ɴ̼ᴜ̛̼̃ ̼ᴆ̼ᴏ̣̼̂ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̼ᴀ̼̀ɪ̼ ̼4̼0̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼.̼ ̼s̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ ̼ʜ̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼(̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼́ᴄ̼)̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴀ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴀ̼́ᴏ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼̆ᴄ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̣̼ᴍ̼,̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̣̼ ̼ɴ̼ᴜ̛̼̃ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ʀ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʀ̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴏ̼̂ᴍ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼̆ᴛ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼́ᴄ̼,̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ ̼s̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼ ̼3̼,̼ ̼ᴛ̼ᴘ̼.̼ʜ̼ᴄ̼ᴍ̼,̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ ̼ᴠ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ ̼ᴋ̼ɪ̼̃ ̼s̼ᴜ̛̼ ̼x̼ᴀ̼̂ʏ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̛̣̼ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴜ̼́ᴄ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼̉ᴏ̼ ̼s̼ᴀ̼́ᴛ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ᴛ̼ᴇ̼́ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼s̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼̂̃ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ʟ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼.̼ ̼ᴅ̼ᴏ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴜ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ᴍ̼ ̼ɴ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ᴀ̣̼̆ᴘ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̣̼̂ᴜ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼x̼ᴏ̼́ᴍ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴏ̼̉ ̼ʜ̼ᴏ̛̼ɴ̼ ̼1̼0̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼.̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴛ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ɢ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼3̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼,̼ ̼ᴅ̼ɪ̣̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴇ̼̂ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̀ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼x̼ᴏ̼́ᴍ̼,̼ ̼ʙ̼ᴇ̼̂́ ̼ᴛ̼ᴀ̼̆́ᴄ̼ ̼ɴ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ ̼ᴛ̼ɪ̼̀ᴍ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼ʀ̼ᴜ̛̼̉ᴀ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̣̼ᴄ̼.̼

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Previous post Ɗụ Ɗỗ Được Cô Nàng Có Chồng Lên Giường, Sáng Ra Lật Chăn Tôi Đờ Đẫn Khi Nhìn Ga Giường
Next post ᴄʜồɴɢ đɪ ʟàᴍ xᴀ, ᴠợ ở ɴʜà ” ᴋʜáᴛ ᴛìɴʜ” ᴄùɴɢ ᴀɴʜ ʜọ ᴠàᴏ ɴʜà ɴɢʜỉ ɴʜưɴɢ ᴠẫɴ ᴍộᴛ ᴍựᴄ ᴄãɪ ” áᴏ ʀáᴄʜ ɴêɴ ᴠàᴏ ᴛʜᴀʏ”
error: Content is protected !!