Sáng nay: ᴅɪᴇ̂̃ɴ ᴠɪᴇ̂ɴ, ʜᴏᴛɢɪʀʟ ᴛᴜʏᴇ̂̀ɴ ᴍᴀ̣̂ᴘ ᴛᴜʏᴇ̂ɴ ʙᴏ̂́: “ɴʜᴜ̣ᴄ ɴʜᴀ̃ ᴋʜɪ ʟᴀ̂́ʏ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴠɪᴇ̣̂ᴛ ɴᴀᴍ, ᴛʜᴀ̀ ᴇ̂́ ʜᴇ̂́ᴛ ᴆᴏ̛̀ɪ ᴄᴏ̀ɴ ʜᴏ̛ɴ ʟᴀ̂́ʏ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴠɪᴇ̣̂ᴛ”

ᴘʜᴀ́ᴛ ɴɢᴏ̂ɴ ɢᴀ̂ʏ ʂᴏ̂́ƈ ᴄᴜ̉ᴀ ʜᴏᴛ ɢɪʀʟ ɴʜᴜ̣ᴄ ɴʜᴀ̃ ᴋʜɪ ʟᴀ̂́ʏ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴠɪᴇ̣̂ᴛ ɴᴀᴍ: ᴛʜᴀ̀ ᴇ̂́ ᴄʜᴜ̛́ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴇ̀ᴍ ʟᴀ̂́ʏ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴠɪᴇ̣̂ᴛ

ᴅɪᴇ̂̃ɴ ᴠɪᴇ̂ɴ, ʜᴏᴛɢɪʀʟ ᴛᴜʏᴇ̂̀ɴ ᴍᴀ̣̂ᴘ ᴛᴜʏᴇ̂ɴ ʙᴏ̂́: “ɴʜᴜ̣ᴄ ɴʜᴀ̃ ᴋʜɪ ʟᴀ̂́ʏ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴠɪᴇ̣̂ᴛ ɴᴀᴍ, ᴛʜᴀ̀ ᴇ̂́ ʜᴇ̂́ᴛ ᴆᴏ̛̀ɪ ᴄᴏ̀ɴ ʜᴏ̛ɴ ʟᴀ̂́ʏ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴠɪᴇ̣̂ᴛ”

ɢᴀ̂̀ɴ ᴆᴀ̂ʏ, ᴄᴀ́ᴄ ᴅɪᴇ̂̃ɴ ᴆᴀ̀ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ “ᴅᴀ̣̂ʏ sᴏ́ɴɢ” ʙᴏ̛̉ɪ ʙᴜ̛́ᴄ ᴛʜᴜ̛ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ʙᴀ̣ɴ ɢᴀ́ɪ ᴛᴇ̂ɴ ᴛʀᴀɴɢ ᴠᴏ̛́ɪ ᴛᴜʏᴇ̂ɴ ʙᴏ̂́ xᴀɴʜ ʀᴏ̛̀ɴ “ᴛʜᴀ̀ ᴇ̂́ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴄʜᴜ̛́ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʟᴀ̂́ʏ ᴆᴀ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ ᴠɪᴇ̣̂ᴛ”.

ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɪ́ᴛ ᴆᴀ̂́ɴɢ ᴍᴀ̀ʏ ʀᴀ̂ᴜ ʟᴀ̂̃ɴ ᴘʜᴜ̣ ɴᴜ̛̃ “ᴄʜᴏᴀ́ɴɢ ᴠᴀ́ɴɢ” ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ʟᴏ̛̀ɪ ᴄʜᴇ̂ ʙᴀɪ ᴆᴀ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ ᴠɪᴇ̣̂ᴛ ᴛʜᴇᴏ ᴋɪᴇ̂̉ᴜ ᴠᴏ̛ ᴆᴜ̃ᴀ ᴄᴀ̉ ɴᴀ̆́ᴍ ɴʜᴜ̛ ᴛʀᴏɴɢ ᴛʜᴜ̛.

ᴀ̉ɴʜ ɪɴᴛᴇᴛɴᴇᴛ

ʙᴜ̛́ᴄ ᴛʜᴜ̛ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴄᴏ́ ᴄᴀ̂ᴜ ᴋᴇ̂́ᴛ ᴋʜᴀ́ “ɢᴀɪ” ᴠᴀ̀ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɪ́ᴛ ᴆᴀ̂́ɴɢ ᴍᴀ̀ʏ ʀᴀ̂ᴜ ᴛᴜ̛̣ ᴀ́ɪ ᴆᴇ̂́ɴ… ᴛᴇ́ ɢʜᴇ̂́:

“ʟᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴏ̂ ɢᴀ́ɪ sɪɴʜ ʀᴀ ᴠᴀ̀ ʟᴏ̛́ɴ ʟᴇ̂ɴ ᴛᴀ̣ɪ ᴠɪᴇ̣̂ᴛ ɴᴀᴍ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴛᴏ̂ɪ ʀᴀ̂́ᴛ ᴄᴏ́ ᴀ́ᴄ ᴄᴀ̉ᴍ ᴠᴏ̛́ɪ ᴆᴀ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ ᴠɪᴇ̣̂ᴛ ɴᴀᴍ.  ᴠɪ̀ ᴄᴀ́ᴄ ᴀɴʜ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄʜɪ̉ ᴋᴇ́ᴍ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴍɪɴʜ, ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʟᴀ̃ɴɢ ᴍᴀ̣ɴ ᴍᴀ̀ ᴄᴏ̀ɴ ʀᴀ̂́ᴛ ɢɪᴀ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ… sᴀᴜ ɴᴀ̀ʏ ᴛʜᴀ̀ ᴇ̂́ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴄʜᴜ̛́ ɴʜᴀ̂́ᴛ ᴆɪ̣ɴʜ ᴛᴏ̂ɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʙᴀᴏ ɢɪᴏ̛̀ ʟᴀ̂́ʏ ᴆᴀ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ ᴠɪᴇ̣̂ᴛ”

ᴛʀᴇ̂ɴ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴅɪᴇ̂̃ɴ ᴆᴀ̀ɴ ɪɴᴛᴇʀɴᴇᴛ, ʙᴇ̂ɴ ᴄᴀ̣ɴʜ ᴍᴏ̣̂ᴛ sᴏ̂́ ᴘʜᴜ̣ ɴᴜ̛̃ ᴛᴏ̉ ʀᴀ ᴆᴏ̂̀ɴɢ ᴄᴀ̉ᴍ ᴠᴏ̛́ɪ ʙᴜ̛́ᴄ ᴛʜᴜ̛ “ɴᴏ̂̉ɪ ʟᴏᴀ̣ɴ” ɴᴀ̀ʏ ᴛʜɪ̀ ᴄᴏ́ ᴋʜᴀ́ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪᴇ̂ɴ ᴘʜᴀ̉ɴ ᴘʜᴀ́ᴏ ᴅᴜ̛̃ ᴅᴏ̣̂ɪ.

ᴀ̉ɴʜ ᴍɪɴʜ ʜᴏ̣ᴀ

ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪᴇ̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴅɪᴇ̂̃ɴ ᴆᴀ̀ɴ ᴠɪᴇᴛᴄᴀʀᴀᴠᴀɴ ʙɪ̀ɴʜ ʟᴜᴀ̣̂ɴ: “ᴏ̛̉ ᴆᴀ̂ᴜ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴄᴏ́ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɴᴀ̀ʏ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴋɪᴀ. ᴄᴜ̛̣ᴄ ᴆᴏᴀɴ ǫᴜᴀ́ ɴʜᴜ̛ ᴛᴀ́ᴄ ɢɪᴀ̉ ʙᴀ̀ɪ ᴠɪᴇ̂́ᴛ ɴᴀ̀ʏ ᴄʜɪ̉ ᴍᴀɴɢ ʙᴜ̛̣ᴄ ᴍɪ̀ɴʜ ᴠᴀ̀ᴏ ᴛʜᴀ̂ɴ ᴍᴀ̀ ᴛʜᴏ̂ɪ!”.

ᴄᴀ́ᴄ ᴀɴʜ ᴆᴀ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ ᴠɪᴇ̣̂ᴛ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄʜɪ̉ ᴋᴇ́ᴍ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴍɪɴʜ, ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʟᴀ̃ɴɢ ᴍᴀ̣ɴ ᴍᴀ̀ ᴄᴏ̀ɴ ʀᴀ̂́ᴛ ɢɪᴀ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ… sᴀᴜ ɴᴀ̀ʏ ᴛʜᴀ̀ ᴇ̂́ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴄʜᴜ̛́ ɴʜᴀ̂́ᴛ ᴆɪ̣ɴʜ ᴛᴏ̂ɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʙᴀᴏ ɢɪᴏ̛̀ ʟᴀ̂́ʏ ᴆᴀ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ ᴠɪᴇ̣̂ᴛ ɴᴀᴍ

ᴛᴀ́ᴄ ɢɪᴀ̉ ʙᴜ̛́ᴄ ᴛʜᴜ̛ ɢᴀ̂ʏ ʂᴏ̂́ƈ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪᴇ̂ɴ ɴᴜ̛̃ ᴋʜᴀ́ᴄ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴅɪᴇ̂̃ɴ ᴆᴀ̀ɴ ᴛʜɪ̀ ᴄʜᴏ ʀᴀ̆̀ɴɢ ᴆᴏ́ ᴄʜɪ̉ ʟᴀ̀ sᴜʏ ɴɢʜɪ̃ ᴛʜɪᴇ̂̉ɴ ᴄᴀ̣̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴏ̂ ɢᴀ́ɪ ᴛɪᴇ̂́ᴘ xᴜ́ᴄ ǫᴜᴀ́ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴠᴏ̛́ɪ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ, ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴆɪ ᴆᴀ̂ᴜ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴍᴀ̀ ᴄʜɪ̉ ǫᴜᴀ̂̉ɴ ǫᴜᴀɴʜ ᴏ̛̉ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴘʜᴏ̂́ ʟᴏ̛́ɴ. ᴏ̛̉ ʙᴀ̂́ᴛ ᴄᴜ̛́ xᴀ̃ ʜᴏ̣̂ɪ ɴᴀ̀ᴏ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴄᴏ́ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴍᴀ̣̆ᴛ ᴛᴏ̂́ᴛ xᴀ̂́ᴜ, ᴆᴀ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴠᴀ̣̂ʏ…

ᴛʀᴏɴɢ ʙᴜ̛́ᴄ ᴛʜᴜ̛ ᴛʀᴇ̂ɴ, ᴛᴀ́ᴄ ɢɪᴀ̉ ᴄᴏ̀ɴ sᴏ sᴀ́ɴʜ ᴆᴀ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ ᴠɪᴇ̣̂ᴛ ᴠᴏ̛́ɪ ᴆᴀ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ “ᴛᴀ̂ʏ” ʙᴀ̆̀ɴɢ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴄᴀ̂ᴜ ɢᴀ̂ʏ “ᴄʜᴏᴀ́ɴɢ” ɴʜᴜ̛: “…ᴆᴀ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ ᴛᴀ̂ʏ ʜᴏ̣ ᴆᴀ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ ʀᴀ ᴆᴀ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ, ᴄᴏ̀ɴ ᴆᴀ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ ᴛᴀ ᴛʜɪ̀ ᴏ̂ɴɢ ᴄʜᴀ̉ ʀᴀ ᴏ̂ɴɢ, ᴍᴀ̀ ʙᴀ̀ ᴄʜᴀ̆̉ɴɢ ʀᴀ ʙᴀ̀…

ᴄᴀ́ᴄ ᴀɴʜ ʟᴀ̀ᴍ sᴀᴏ ᴍᴀ̀ sᴏ ʙɪ̀ ᴠᴏ̛́ɪ ᴆᴀ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ ᴛᴀ̂ʏ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ”.

ᴆᴇ̂̉ ᴄʜᴜ̛́ɴɢ ᴍɪɴʜ ǫᴜᴀɴ ᴆɪᴇ̂̉ᴍ ɴᴀ̀ʏ, ᴛᴀ́ᴄ ɢɪᴀ̉ ᴆᴜ̛ᴀ ʀᴀ ᴅᴀ̂̃ɴ ᴄʜᴜ̛́ɴɢ: “ᴏ̛̉ ʙᴇ̂ɴ ᴆᴜ̛́ᴄ, ɴᴏ̛ɪ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ̣̂ɴɢ ɴʜᴜ̛ ᴛᴀ̀ᴜ xᴇ, ᴘʜᴜ̣ ɴᴜ̛̃ ʟᴀ̀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴜ̛ᴜ ᴛɪᴇ̂ɴ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴʜᴀ̂́ᴛ, ᴋᴇ̂́ ᴆᴇ̂́ɴ ʟᴀ̀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀ̀, ᴛʀᴇ̉ ᴇᴍ, ʀᴏ̂̀ɪ ᴆᴇ̂́ɴ ᴄᴏɴ ᴄʜᴏ́, sᴀᴜ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴍᴏ̛́ɪ ᴆᴇ̂́ɴ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴆᴀ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ.

ɢᴀ̣̆ᴘ ʙᴀ̂́ᴛ ᴄᴜ̛́ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴘʜᴜ̣ ɴᴜ̛̃ ɴᴀ̀ᴏ xᴀ́ᴄʜ ᴆᴏ̂̀ ᴆᴀ̣ᴄ ɴᴀ̣̆ɴɢ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴘʜᴏ̂́ ʟᴀ̀ ᴄᴀ́ɴʜ ᴆᴀ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ ᴆᴜ̛́ᴄ xᴀ́ᴄʜ ɢɪᴜ́ᴘ. ᴛʀᴇ̂ɴ xᴇ ʙᴜʏ́ᴛ, ᴆᴀ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ ᴄᴜ̃ɴɢ ʟᴜᴏ̂ɴ ɴʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴄʜᴏ̂̃ ɴɢᴏ̂̀ɪ ᴄʜᴏ ᴘʜᴜ̣ ɴᴜ̛̃ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴀ́ᴄʜ ᴛᴜ̛̣ ɴɢᴜʏᴇ̣̂ɴ. ᴄᴏ̀ɴ ᴏ̛̉ ɴʜᴀ̀, ᴆᴀ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ ᴆᴜ̛́ᴄ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɴɢᴀ̣ɪ ɴɢᴀ̂̀ɴ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ʀᴜ̛̉ᴀ ᴄʜᴇ́ɴ ʙᴀ́ᴛ ᴠᴀ̀ ʟᴀ̀ᴍ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ɴʜᴀ̀, ᴛʜᴀ̣̂ᴍ ᴄʜɪ́ ᴄᴀ̉ ɢɪᴀ̣̆ᴛ ᴆᴏ̂̀ ʟᴏ́ᴛ ᴄʜᴏ ᴠᴏ̛̣”.

ᴛʀᴏɴɢ ʙᴜ̛́ᴄ ᴛʜᴜ̛ ᴛʀᴇ̂ɴ, ᴛᴀ́ᴄ ɢɪᴀ̉ ᴄᴏ̀ɴ sᴏ sᴀ́ɴʜ ᴆᴀ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ ᴠɪᴇ̣̂ᴛ ᴠᴏ̛́ɪ ᴆᴀ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ “ᴛᴀ̂ʏ” ʙᴀ̆̀ɴɢ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴄᴀ̂ᴜ ɢᴀ̂ʏ “ᴄʜᴏᴀ́ɴɢ” ɴʜᴜ̛: “…ᴆᴀ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ ᴛᴀ̂ʏ ʜᴏ̣ ᴆᴀ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ ʀᴀ ᴆᴀ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ, ᴄᴏ̀ɴ ᴆᴀ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ ᴛᴀ ᴛʜɪ̀ ᴏ̂ɴɢ ᴄʜᴀ̉ ʀᴀ ᴏ̂ɴɢ, ᴍᴀ̀ ʙᴀ̀ ᴄʜᴀ̆̉ɴɢ ʀᴀ ʙᴀ̀…

ᴄᴀ́ᴄ ᴀɴʜ ʟᴀ̀ᴍ sᴀᴏ ᴍᴀ̀ sᴏ ʙɪ̀ ᴠᴏ̛́ɪ ᴆᴀ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ ᴛᴀ̂ʏ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ”. ᴆᴇ̂̉ ᴄʜᴜ̛́ɴɢ ᴍɪɴʜ ǫᴜᴀɴ ᴆɪᴇ̂̉ᴍ ɴᴀ̀ʏ, ᴛᴀ́ᴄ ɢɪᴀ̉ ᴆᴜ̛ᴀ ʀᴀ ᴅᴀ̂̃ɴ ᴄʜᴜ̛́ɴɢ: “ᴏ̛̉ ʙᴇ̂ɴ ᴆᴜ̛́ᴄ, ɴᴏ̛ɪ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ̣̂ɴɢ ɴʜᴜ̛ ᴛᴀ̀ᴜ xᴇ, ᴘʜᴜ̣ ɴᴜ̛̃ ʟᴀ̀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴜ̛ᴜ ᴛɪᴇ̂ɴ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴʜᴀ̂́ᴛ, ᴋᴇ̂́ ᴆᴇ̂́ɴ ʟᴀ̀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀ̀, ᴛʀᴇ̉ ᴇᴍ, ʀᴏ̂̀ɪ ᴆᴇ̂́ɴ ᴄᴏɴ ᴄʜᴏ́, sᴀᴜ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴍᴏ̛́ɪ ᴆᴇ̂́ɴ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴆᴀ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ.

ɢᴀ̣̆ᴘ ʙᴀ̂́ᴛ ᴄᴜ̛́ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴘʜᴜ̣ ɴᴜ̛̃ ɴᴀ̀ᴏ xᴀ́ᴄʜ ᴆᴏ̂̀ ᴆᴀ̣ᴄ ɴᴀ̣̆ɴɢ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴘʜᴏ̂́ ʟᴀ̀ ᴄᴀ́ɴʜ ᴆᴀ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ ᴆᴜ̛́ᴄ xᴀ́ᴄʜ ɢɪᴜ́ᴘ. ᴛʀᴇ̂ɴ xᴇ ʙᴜʏ́ᴛ, ᴆᴀ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ ᴄᴜ̃ɴɢ ʟᴜᴏ̂ɴ ɴʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴄʜᴏ̂̃ ɴɢᴏ̂̀ɪ ᴄʜᴏ ᴘʜᴜ̣ ɴᴜ̛̃ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴀ́ᴄʜ ᴛᴜ̛̣ ɴɢᴜʏᴇ̣̂ɴ. ᴄᴏ̀ɴ ᴏ̛̉ ɴʜᴀ̀, ᴆᴀ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ ᴆᴜ̛́ᴄ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɴɢᴀ̣ɪ ɴɢᴀ̂̀ɴ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ʀᴜ̛̉ᴀ ᴄʜᴇ́ɴ ʙᴀ́ᴛ ᴠᴀ̀ ʟᴀ̀ᴍ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ɴʜᴀ̀, ᴛʜᴀ̣̂ᴍ ᴄʜɪ́ ᴄᴀ̉ ɢɪᴀ̣̆ᴛ ᴆᴏ̂̀ ʟᴏ́ᴛ ᴄʜᴏ ᴠᴏ̛̣”.

ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪᴇ̂ɴ ᴛᴇ̂ɴ ɴ. ᴛʀᴇ̂ɴ ᴅɪᴇ̂̃ɴ ᴆᴀ̀ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ʜᴏ̣̂ɪ 7x ᴆᴀ̃ ᴠɪᴇ̂́ᴛ ʜᴀ̆̉ɴ ᴍᴏ̣̂ᴛ ʙᴀ̀ɪ ᴅᴀ̀ɪ ᴆᴇ̂̉ ʙᴀ̀ʏ ᴛᴏ̉ sᴜ̛̣ ᴄᴀ̉ᴍ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴠᴏ̛́ɪ ᴛᴀ́ᴄ ɢɪᴀ̉ ʙᴜ̛́ᴄ ᴛʜᴜ̛ ᴠᴀ̀ ᴋʜᴜʏᴇ̂ɴ ᴄᴀ́ɴʜ ᴆᴀ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ ɴᴇ̂ɴ ʙɪ̀ɴʜ ᴛɪ̃ɴʜ ɴʜɪ̀ɴ ʟᴀ̣ɪ ᴍɪ̀ɴʜ.

ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪᴇ̂ɴ ᴛᴇ̂ɴ ɴ. ᴠɪᴇ̂́ᴛ: “ᴛᴏ̂ɪ ɴɢʜɪ̃ ᴄᴀ́ᴄ ʙᴀ̣ɴ ɴᴀᴍ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴆᴜ̛̀ɴɢ ɴᴇ̂ɴ ᴛᴜ̛̣ ᴀ́ɪ ᴍᴀ̀ ʟᴇ̂ɴ ᴀ́ɴ ʙᴀ̣ɴ ᴛʀᴀɴɢ. ᴛʜᴇᴏ ᴛᴏ̂ɪ, ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ʙᴀ̣ɴ ᴀ̂́ʏ ᴆᴀ̃ ɢᴀ̣̆ᴘ ᴛᴏᴀ̀ɴ ᴆᴀ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʀᴀ ɢɪ̀. ᴛᴏ̂ɪ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴆᴀ̃ ʟᴀ̂́ʏ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴛᴀ̂ʏ sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴛᴜ̛̀ɴɢ ᴋᴇ̂́ᴛ ʜᴏ̂ɴ ᴠᴏ̛́ɪ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴠɪᴇ̣̂ᴛ.

ᴅᴏ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴇ̂̉ ᴄʜɪ̣ᴜ ɴᴏ̂̉ɪ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴛʜᴀ́ɪ ᴆᴏ̣̂ ᴠᴀ̀ sᴜʏ ɴɢʜɪ̃ ᴄᴜ̉ᴀ ᴀɴʜ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴠɪᴇ̣̂ᴛ ɴᴇ̂ɴ ᴛᴏ̂ɪ ᴆᴀ̃ ǫᴜʏᴇ̂́ᴛ ᴆɪ̣ɴʜ ᴄʜɪᴀ ᴛᴀʏ ᴛʀᴏɴɢ ᴠᴜɪ ᴠᴇ̉”. ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɪ́ᴛ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪᴇ̂ɴ ᴛʀᴏɴɢ ʜᴏ̣̂ɪ 7x ɴᴏ́ɪ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴆᴀ̣̆ᴛ ᴄᴀ̂ᴜ ʜᴏ̉ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʟᴀ̣ɪ ᴄʜᴏ ᴛᴀ́ᴄ ɢɪᴀ̉ ʙᴜ̛́ᴄ ᴛʜᴜ̛: ɴᴏ́ɪ ɴʜᴜ̛ ᴠᴀ̣̂ʏ ᴄᴏ́ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴛʀᴀɴɢ ᴆᴀ̃ ᴘʜᴜ̉ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴄᴀ̉ ɴɢᴜᴏ̂̀ɴ ɢᴏ̂́ᴄ ᴠɪᴇ̣̂ᴛ ɴᴀᴍ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ ᴄʜᴀ̆ɴɢ?

ɴᴏ̣̂ɪ ᴅᴜɴɢ ʙᴜ̛́ᴄ ᴛʜᴜ̛ ɢᴀ̂ʏ ʂᴏ̂́ƈ ɢᴜ̛̉ɪ ᴄᴀ́ᴄ ᴀɴʜ ᴆᴀ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ! ʟᴀ̂ᴜ ʟᴀ̂ᴜ ʟᴀ̣ɪ ᴆᴏ̣ᴄ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴆᴇ̂̀ ɴɢʜɪ̣ ɴᴇ̂ɴ ᴄᴏ́ ɴɢᴀ̀ʏ ᴛᴏ̂ɴ ᴠɪɴʜ ᴆᴀ̂́ɴɢ ᴍᴀ̀ʏ ʀᴀ̂ᴜ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴛʀᴀɴɢ ʙᴀ́ᴏ ᴍᴀ̣ɴɢ, ᴛᴏ̂ɪ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴛʜᴜ́ ᴠɪ̣ ǫᴜᴀ́.

ᴛʜᴜ́ ᴠɪ̣ ʜᴏ̛ɴ ɴᴜ̛̃ᴀ ʟᴀ̀ ʟᴀ̣ɪ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴍᴏ̣̂ᴛ sᴏ̂́ ᴆᴀ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ sᴏ sᴀ́ɴʜ ʀᴀ̆̀ɴɢ, ᴆᴀ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ ᴛᴀ̂ʏ ᴄᴏ̀ɴ ᴄᴏ́ ɴɢᴀ̀ʏ ᴄᴜ̉ᴀ ʙᴏ̂́, ᴄᴏ̀ɴ ᴆᴀ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ ᴛᴀ ᴛʜɪ̀ ᴄʜᴀ̆̉ɴɢ ᴄᴏ́ ɴɢᴀ̀ʏ ɢɪ̀ ᴆᴇ̂̉ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴛᴏ̂ɴ ᴠɪɴʜ.

ᴜʜ, ᴄᴜ̃ɴɢ ᴆᴜ́ɴɢ ᴛʜᴏ̂ɪ, ᴠɪ̀ ᴆᴀ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ ᴛᴀ̂ʏ ʜᴏ̣ ᴆᴀ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ ʀᴀ ᴆᴀ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ, ᴄᴏ̀ɴ ᴆᴀ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ ᴛᴀ ᴛʜɪ̀ ᴏ̂ɴɢ ᴄʜᴀ̉ ʀᴀ ᴏ̂ɴɢ, ᴍᴀ̀ ʙᴀ̀ ᴄʜᴀ̆̉ɴɢ ʀᴀ ʙᴀ̀ ᴛʜɪ̀ ᴛᴏ̂ɴ ᴠɪɴʜ ᴄᴀ́ɪ ɢɪ̀?ɢɪᴀ́ ɴʜᴜ̛ ᴄᴀ́ᴄ ᴀɴʜ ᴆᴇ̂̀ ɴɢʜɪ̣ ᴄʜᴜ́ɴɢ ᴛᴏ̂ɪ ᴛᴏ̂ɴ ᴠɪɴʜ ᴄᴀ́ɪ ᴄᴏ̛̃ “xᴀ̆ɴɢ ᴘʜᴀ ɴʜᴏ̛́ᴛ” ᴛʜɪ̀ ᴏᴋ ɴɢᴀʏ, ᴄᴏ̀ɴ ᴛᴏ̂ɴ ᴠɪɴʜ ᴆᴀ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ ᴛʜɪ̀ ʜᴏ̛ɪ ᴋʜᴏ́, ᴠɪ̀ ᴄᴀ́ᴄ ᴀɴʜ ᴄᴏ́ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴆᴀ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ ᴆᴀ̂ᴜ ᴍᴀ̀ ᴛᴏ̂ɴ ᴠɪɴʜ.

ᴄᴀ́ᴄ ᴀɴʜ ᴄᴜ̃ɴɢ ʟᴀ̀ᴍ sᴀᴏ ᴍᴀ̀ sᴏ ʙɪ̀ ᴠᴏ̛́ɪ ᴆᴀ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ ᴛᴀ̂ʏ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ? ʜᴏ̂̀ɪ ʟᴀ̀ᴍ sɪɴʜ ᴠɪᴇ̂ɴ, ᴛᴏ̂ɪ ɴʜᴏ̛́ ᴄᴏ́ ʟᴀ̂̀ɴ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴏ̂ ɢɪᴀ́ᴏ ᴄᴜ̉ᴀ ᴛᴏ̂ɪ ᴄᴏ́ ᴋᴇ̂̉, ᴏ̛̉ ʙᴇ̂ɴ ᴆᴜ̛́ᴄ, ᴆᴀ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ ᴘʜᴀ̉ɪ xᴇ̂́ᴘ sᴀᴜ ᴄᴀ̉ ᴄᴏɴ ᴄʜᴏ́ ᴋʜɪ ᴆᴇ̂́ɴ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɴᴏ̛ɪ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ̣̂ɴɢ ɴʜᴜ̛ ʟᴇ̂ɴ ᴛᴀ̀ᴜ xᴇ.

ᴄᴏ́ ɴɢʜɪ̃ᴀ ʟᴀ̀, ᴋʜɪ ᴆɪ ᴆᴇ̂́ɴ ɴᴏ̛ɪ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ̣̂ɴɢ ᴠɪ́ ᴅᴜ̣ ɴʜᴜ̛ ʟᴇ̂ɴ ᴛᴀ̀ᴜ xᴇ, ᴘʜᴜ̣ ɴᴜ̛̃ ʟᴀ̀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴜ̛ᴜ ᴛɪᴇ̂ɴ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴʜᴀ̂́ᴛ, ᴋᴇ̂́ ᴆᴇ̂́ɴ ʟᴀ̀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀ̀ ᴛʀᴇ̉ ᴇᴍ, ʀᴏ̂̀ɪ ᴆᴇ̂́ɴ ᴄᴏɴ ᴄʜᴏ́, sᴀᴜ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴍᴏ̛́ɪ ᴆᴇ̂́ɴ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴆᴀ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ.

ᴏ̛̉ ʙᴇ̂ɴ ᴆᴏ́, ᴘʜᴜ̣ ɴᴜ̛̃ ᴄᴜ̃ɴɢ ʀᴀ̂́ᴛ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʏᴇ̂ᴜ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴠᴀ̀ ᴄʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴄʜᴜᴏ̣̂ɴɢ, ᴠɪ́ ᴅᴜ̣, ɢᴀ̣̆ᴘ ʙᴀ̂́ᴛ ᴄᴜ̛́ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴘʜᴜ̣ ɴᴜ̛̃ ɴᴀ̀ᴏ xᴀ́ᴄʜ ᴆᴏ̂̀ ᴆᴀ̣ᴄ ɴᴀ̣̆ɴɢ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴘʜᴏ̂́ ʟᴀ̀ ᴄᴀ́ɴʜ ᴆᴀ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴇ̂̉ ʜɪᴇ̣̂ɴ ɴɢᴀʏ sᴜ̛̣ ǫᴜᴀɴ ᴛᴀ̂ᴍ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ ʙᴀ̆̀ɴɢ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ xᴀ́ᴄʜ ɢɪᴜ́ᴘ ᴆᴏ̂̀ ᴆᴀ̣ᴄ.

ᴛʀᴇ̂ɴ xᴇ ʙᴜʏ́ᴛ, ᴆᴀ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ ᴄᴜ̃ɴɢ ʟᴜᴏ̂ɴ ɴʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴄʜᴏ̂̃ ɴɢᴏ̂̀ɪ ᴄʜᴏ ᴘʜᴜ̣ ɴᴜ̛̃ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴀ́ᴄʜ ᴛᴜ̛̣ ɴɢᴜʏᴇ̣̂ɴ. ᴄᴏ̀ɴ ᴏ̛̉ ɴʜᴀ̀, ᴆᴀ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ ᴆᴜ̛́ᴄ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɴɢᴀ̣ɪ ɴɢᴀ̂̀ɴ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ʀᴜ̛̉ᴀ ᴄʜᴇ́ɴ ʙᴀ́ᴛ ᴠᴀ̀ ʟᴀ̀ᴍ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ɴʜᴀ̀, ᴛʜᴀ̣̂ᴍ ᴄʜɪ́ ᴄᴀ̉ ɢɪᴀ̣̆ᴛ ᴆᴏ̂̀ ʟᴏ́ᴛ ᴄʜᴏ ᴠᴏ̛̣.

ᴄᴏ̀ɴ ᴆᴀ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ ᴠɪᴇ̣̂ᴛ ɴᴀᴍ ᴛʜɪ̀ sᴀᴏ, ᴛʜᴜ ɴʜᴀ̣̂ᴘ ᴛʜɪ̀ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴄʜᴀ̆̉ɴɢ ᴋʜᴀ́ ᴋʜᴀ̂̉ᴍ ʜᴏ̛ɴ ᴠᴏ̛̣ ʟᴀ̀ ʙᴀᴏ ɴʜɪᴇ̂ᴜ, ɴʜᴜ̛ɴɢ ʟᴀ̣ɪ ᴛᴜ̛̣ ᴄʜᴏ ᴍɪ̀ɴʜ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ “ǫᴜʏᴇ̂̀ɴ” ǫᴜᴀ́. ɴᴇ̂ɴ ᴆɪ ʟᴀ̀ᴍ ᴠᴇ̂̀ ʟᴀ̀ ᴄᴏ́ ǫᴜʏᴇ̂̀ɴ ᴆɪ ʙɪᴀ ʀᴜ̛ᴏ̛̣ᴜ ʙᴜ̀ ᴋʜᴜ́ ᴠᴏ̛́ɪ ʙᴀ̣ɴ ʙᴇ̀, ᴠᴇ̂̀ ᴆᴇ̂́ɴ ɴʜᴀ̀ ʟᴀ̀ ᴄᴏ́ ǫᴜʏᴇ̂̀ɴ ɴɢᴏ̂̀ɪ ᴠᴀ̆́ᴛ ᴄʜᴀ̂ɴ ᴄʜᴜ̛̃ ɴɢᴜ̃ xᴇᴍ ᴛɪᴠɪ, ᴆᴏ̣ᴄ ʙᴀ́ᴏ ᴠᴀ̀ ᴆᴏ̛̣ɪ ᴠᴏ̛̣ ʙᴇ̂ ᴄᴏ̛ᴍ ᴆᴇ̂́ɴ ᴀ̆ɴ.

ʟᴇ̂ɴ xᴇ ʙᴜʏ́ᴛ ᴛʜɪ̀ ᴛʀᴀɴʜ ɴʜᴀᴜ ᴄʜᴏ̂̃ ɴɢᴏ̂̀ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ᴛʀᴇ̉ ᴇᴍ, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀ̀ ᴠᴀ̀ ᴘʜᴜ̣ ɴᴜ̛̃ ᴄᴏ́ ᴛʜᴀɪ. ᴛᴏ̂ɪ ᴆᴀ̃ ᴛᴜ̛̀ɴɢ ᴄʜᴜ̛́ɴɢ ᴋɪᴇ̂́ɴ ʀᴀ̂́ᴛ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴᴀᴍ ᴛʜᴀɴʜ ɴɪᴇ̂ɴ ᴛᴏ ᴋʜᴏ̉ᴇ ʟᴜ̛̣ᴄ ʟᴜ̛ᴏ̛̃ɴɢ ɴʜᴜ̛ɴɢ ʟᴀ̣ɪ ʙɪ̣ “ᴍᴜ̀”.

ᴛᴀ̣ɪ sᴀᴏ ᴛᴏ̂ɪ ɴᴏ́ɪ ᴠᴀ̣̂ʏ, ʙᴏ̛̉ɪ ᴠɪ̀ ᴛʀᴇ̂ɴ xᴇ ʙᴜʏ́ᴛ ʙᴀᴏ ɢɪᴏ̛̀ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴄᴏ́ ɢʜɪ ʟᴀ̀ ɴʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ɢʜᴇ̂́ ᴄʜᴏ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀ̀, ᴛʀᴇ̉ ᴇᴍ, ᴘʜᴜ̣ ɴᴜ̛̃ ᴄᴏ́ ᴛʜᴀɪ, ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴄᴀ́ᴄ ᴀɴʜ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʜɪᴇ̂̉ᴜ sᴀᴏ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ʜɪᴇ̣̂ɴ, ɴᴇ̂ɴ ᴛᴏ̂ɪ ʙᴀ̉ᴏ ᴄʜᴀ̆́ᴄ ᴄʜɪ̉ ᴄᴏ́ ʙɪ̣ ᴍᴜ̀ ᴍᴏ̛́ɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɴʜɪ̀ɴ ᴛʜᴀ̂́ʏ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴅᴏ̀ɴɢ ᴄʜᴜ̛̃ ɴʜᴜ̛ ᴛʜᴇ̂́.

ᴛʜᴀ̣̂ᴍ ᴄʜɪ́, ᴆᴇ̂́ɴ ᴋʜɪ ᴀɴʜ ᴘʜᴜ̣ xᴇ ʙᴜʏ́ᴛ ʀᴀ ɴʜᴀ̆́ᴄ ɴʜᴏ̛̉ ᴛʜɪ̀ ᴄᴏ̀ɴ ᴄʜᴜ̛̉ɪ ʟᴀ̣ɪ, ᴠᴀ̣̂ʏ ᴛʜᴜ̛̉ ʜᴏ̉ɪ ᴄᴀ́ᴄ ᴀɴʜ ᴠᴀ̆ɴ ᴍɪɴʜ ᴏ̛̉ ᴆᴀ̂ᴜ, ᴍᴀ̀ ᴅᴀ́ᴍ ᴆᴏ̀ɪ ʜᴏ̉ɪ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴛᴏ̂ɴ ᴠɪɴʜ ᴠᴀ̀ ʏᴇ̂ᴜ ᴄᴀ̂̀ᴜ ᴄᴏ́ ɴɢᴀ̀ʏ ᴛᴏ̂ɴ ᴠɪɴʜ ᴄʜᴏ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴆᴀ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ ᴠɪᴇ̣̂ᴛ ɴᴀᴍ?

ᴄʜᴀ̆̉ɴɢ ɴᴏ́ɪ ʀᴀ ᴄʜᴀ̉ sᴀᴏ. ɴᴏ́ɪ ʀᴀ ᴆᴀ̂ᴍ ᴛʜᴇ̂ᴍ ᴄᴏɪ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴆᴀ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ ᴠɪᴇ̣̂ᴛ ɴᴀᴍ, ᴄʜᴜ̛ᴀ ʟᴀ̀ᴍ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ɢɪ̀ ᴆᴀ̃ ᴍᴜᴏ̂́ɴ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴛᴏ̂ɴ ᴠɪɴʜ. ᴍᴀ̀ ᴛᴏ̂ɴ ᴠɪɴʜ ᴄᴀ́ɪ ɢɪ̀, ᴛᴏ̂ɪ ʀᴀ̂́ᴛ ᴛʜɪ́ᴄʜ ᴄᴏᴍᴍᴇɴᴛ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴆᴏ̣̂ƈ ɢɪᴀ̉ ɴᴀ̀ᴏ ᴆᴏ́ ɴᴏ́ɪ, ᴄʜᴀ̆̉ɴɢ ʟᴇ̃ ᴛᴏ̂ɴ ᴠɪɴʜ ᴄᴀ́ɪ sᴜ̛̣: ʜᴏ̂ᴍ ɴᴀʏ 8.3, ᴛᴏ̂ɪ ɢɪᴀ̣̆ᴛ ᴄʜᴏ ʙᴀ̀ ᴄᴀ́ɪ ᴀ́ᴏ ᴄᴜ̉ᴀ ᴛᴏ̂ɪ ᴀ̀?

ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɴᴇ̂ɴ ᴄᴏ́ ɴɢᴀ̀ʏ ᴛᴏ̂ɴ ᴠɪɴʜ ᴄʜᴏ ᴆᴀ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ ᴠɪᴇ̣̂ᴛ ɴᴀᴍ ᴠɪ̀ ᴄᴀ́ᴄ ᴀɴʜ ᴋʜᴏ̂ɴɢ xᴜ̛́ɴɢ ᴆᴀ́ɴɢ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴛᴏ̂ɴ ᴠɪɴʜ.

ᴄᴜ̃ɴɢ xɪɴ ɴᴏ́ɪ ᴛʜᴀ̣̂ᴛ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄᴀ́ᴄ ᴀɴʜ, ʟᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴏ̂ ɢᴀ́ɪ sɪɴʜ ʀᴀ ᴠᴀ̀ ʟᴏ̛́ɴ ʟᴇ̂ɴ ᴛᴀ̣ɪ ᴠɪᴇ̣̂ᴛ ɴᴀᴍ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴛᴏ̂ɪ ʀᴀ̂́ᴛ ᴄᴏ́ ᴀ́ᴄ ᴄᴀ̉ᴍ ᴠᴏ̛́ɪ ᴆᴀ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ ᴠɪᴇ̣̂ᴛ ɴᴀᴍ. ᴠɪ̀ ᴄᴀ́ᴄ ᴀɴʜ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄʜɪ̉ ᴋᴇ́ᴍ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴍɪɴʜ, ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʟᴀ̃ɴɢ ᴍᴀ̣ɴ ᴍᴀ̀ ᴄᴏ̀ɴ ʀᴀ̂́ᴛ ɢɪᴀ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ ᴠᴀ̀ ᴛɪɴʜ ᴠɪ. ᴛᴏ̂ɪ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴛᴜʏᴇ̂ɴ ʙᴏ̂́ ʟᴜᴏ̂ɴ, sᴀᴜ ɴᴀ̀ʏ ᴛʜᴀ̀ ᴇ̂́ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴄʜᴜ̛́ ɴʜᴀ̂́ᴛ ᴆɪ̣ɴʜ ᴛᴏ̂ɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʙᴀᴏ ɢɪᴏ̛̀ ʟᴀ̂́ʏ ᴆᴀ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ ᴠɪᴇ̣̂ᴛ ɴᴀᴍ ʟᴀ̀ᴍ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ.

ᴍᴀ̀ ᴄʜᴀ̉ ʀɪᴇ̂ɴɢ ɢɪ̀ ᴛᴏ̂ɪ, ʀᴀ̂́ᴛ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴄᴏ̂ ɢᴀ́ɪ ᴠɪᴇ̣̂ᴛ ɴᴀᴍ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴆᴀ̣ᴛ ᴄᴜ̃ɴɢ ʟᴀ̂́ʏ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴛᴀ̂ʏ ᴆᴏ́ ᴛʜᴏ̂ɪ, ᴠᴀ̀ xᴜ ᴛʜᴇ̂́ ɴᴀ̀ʏ sᴇ̃ ᴄᴏ̀ɴ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴛᴜ̣ᴄ, ᴛᴏ̂ɪ ᴛɪɴ ʟᴀ̀ ɴʜᴜ̛ ᴛʜᴇ̂́.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Previous post Sáng nay: ᴅɪᴇ̂̃ɴ ᴠɪᴇ̂ɴ, ʜᴏᴛɢɪʀʟ ᴛᴜʏᴇ̂̀ɴ ᴍᴀ̣̂ᴘ ᴛᴜʏᴇ̂ɴ ʙᴏ̂́: “ɴʜᴜ̣ᴄ ɴʜᴀ̃ ᴋʜɪ ʟᴀ̂́ʏ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴠɪᴇ̣̂ᴛ ɴᴀᴍ, ᴛʜᴀ̀ ᴇ̂́ ʜᴇ̂́ᴛ ᴆᴏ̛̀ɪ ᴄᴏ̀ɴ ʜᴏ̛ɴ ʟᴀ̂́ʏ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴠɪᴇ̣̂ᴛ”
Next post Đêm qua : хôn хao ‘тнánн cнửι’ dương мιnн тυyền вị gιang нồ đánн тrọng тнương, nнập vιện тrong đêм ở вắc nιnн
error: Content is protected !!