TIN BUỒN CHIỀU 17/7: Trấn Thành cùng anh em nghệ sĩ ” Gào Khóc” khi nhận tin tang sự từ Nhã Phương, danh hài Trường Giang t.a.i n.ạ.n giao thông c.H.ế.t tại chỗ

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼N̼h̼ã̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼u̼i̼ ̼v̼ẻ̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼d̼u̼ ̼l̼ị̼c̼h̼,̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼ổ̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼,̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼ồ̼n̼ ̼à̼o̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼g̼á̼i̼.̼ ̼V̼À̼ ̼C̼H̼I̼Ề̼U̼ ̼N̼A̼Y̼ ̼S̼H̼O̼W̼B̼I̼Z̼ ̼C̼Ự̼C̼ ̼s̼ố̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼a̼y̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼

̼V̼i̼d̼e̼o̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼9̼1̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼S̼á̼n̼g̼ ̼23/̼5̼ ̼,̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼u̼ ̼h̼ú̼t̼ ̼k̼h̼á̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼i̼ ̼â̼n̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼S̼i̼ê̼u̼ ̼s̼a̼o̼ ̼s̼i̼ê̼u̼ ̼n̼g̼ố̼ ̼d̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼.̼ ̼G̼i̼ữ̼a̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼t̼ ̼ồ̼n̼ ̼à̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼t̼ư̼,̼ ̼c̼h̼à̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼x̼ứ̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼m̼ũ̼,̼ ̼đ̼e̼o̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼e̼ ̼k̼í̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼M̼ã̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼ở̼i̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼,̼ ̼n̼ở̼ ̼n̼ụ̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼o̼à̼n̼.̼

̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼N̼h̼ã̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼–̼ ̼1̼

̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼h̼i̼ế̼m̼ ̼h̼o̼i̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼i̼ệ̼c̼ ̼m̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼S̼i̼ê̼u̼ ̼s̼a̼o̼ ̼s̼i̼ê̼u̼ ̼n̼g̼ố̼.̼

̼N̼a̼m̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼q̼u̼a̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼o̼ẻ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼b̼i̼ể̼n̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼ ̼c̼ạ̼o̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼v̼ì̼ ̼m̼ệ̼t̼ ̼m̼ỏ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼,̼ ̼M̼ư̼ờ̼i̼ ̼K̼h̼ó̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼:̼ ̼“̼T̼ô̼i̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼t̼ó̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼m̼ớ̼i̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ạ̼o̼ ̼t̼r̼ọ̼c̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼đ̼ồ̼n̼”̼.̼

̼2̼7̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼N̼h̼ã̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼N̼a̼m̼ ̼E̼m̼,̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼ố̼i̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼đ̼ộ̼ ̼i̼m̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼ể̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ú̼c̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼i̼ệ̼c̼ ̼m̼ừ̼n̼g̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼đ̼o̼ạ̼t̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼u̼ ̼k̼h̼ủ̼n̼g̼,̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼t̼a̼x̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼u̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼.̼

̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼–̼ ̼N̼h̼ã̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼M̼ư̼ờ̼i̼ ̼K̼h̼ó̼ ̼v̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼ồ̼n̼ ̼à̼o̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼N̼a̼m̼ ̼E̼m̼.̼

̼T̼r̼á̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼b̼ã̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼n̼é̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼N̼h̼ã̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼u̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼v̼u̼i̼ ̼v̼ẻ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼d̼u̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼.̼ ̼V̼à̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼,̼ ̼N̼h̼ã̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼v̼ẻ̼ ̼t̼ư̼ơ̼i̼ ̼t̼ắ̼n̼,̼ ̼x̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼b̼ê̼ ̼b̼ố̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼.̼

̼S̼a̼o̼ ̼n̼ữ̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼ô̼m̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼T̼o̼p̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ặ̼t̼,̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼,̼ ̼B̼ă̼n̼g̼ ̼D̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ú̼t̼.̼.̼

M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼N̼h̼ã̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼m̼ậ̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼C̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼s̼o̼i̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼i̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼á̼m̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼”̼M̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ó̼”̼ ̼k̼e̼o̼ ̼k̼i̼ệ̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼.̼ ̼

̼C̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼x̼é̼t̼:̼ ̼”̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼k̼i̼a̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼x̼í̼u̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼h̼a̼y̼ ̼ă̼n̼ ̼a̼i̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼h̼ả̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼?̼”̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼l̼ầ̼m̼,̼ ̼N̼h̼ã̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼x̼ã̼:̼ ̼”̼X̼í̼u̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼ă̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼ă̼n̼ ̼k̼é̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼k̼i̼ể̼u̼ ̼m̼ú̼c̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼ă̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ô̼,̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ô̼m̼ ̼1̼ ̼t̼ô̼.̼ ̼A̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼m̼ú̼c̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼đ̼ó̼”̼.̼ ̼

̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼N̼h̼ã̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ộ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼đ̼í̼c̼h̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ế̼p̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼ấ̼u̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼.̼ ̼N̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼k̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼l̼ầ̼m̼ ̼n̼h̼o̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼m̼à̼ ̼t̼h̼ô̼i̼.̼ ̼T̼h̼ê̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼b̼à̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼g̼ũ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼a̼m̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼h̼à̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼í̼c̼h̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼m̼à̼n̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼”̼k̼é̼m̼ ̼s̼a̼n̼g̼”̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼s̼ó̼n̼g̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼,̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ư̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼s̼o̼i̼ ̼m̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼S̼a̼m̼.̼

̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼s̼c̼a̼n̼d̼a̼l̼ ̼p̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ạ̼p̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼.̼ ̼M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼ ̼r̼ạ̼n̼ ̼n̼ứ̼t̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼N̼h̼ã̼ ̼T̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼h̼à̼i̼ ̼h̼ẹ̼n̼ ̼h̼ò̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼S̼a̼m̼ ̼s̼a̼u̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼m̼ớ̼i̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼ô̼m̼ ̼ấ̼p̼,̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼g̼ũ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼S̼a̼m̼ ̼v̼à̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼Ơ̼n̼ ̼G̼i̼ờ̼i̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼ỏ̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼h̼ọ̼ ̼n̼ả̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼l̼à̼ ̼s̼a̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼N̼h̼ã̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼

̼N̼g̼h̼i̼ ̼á̼n̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼h̼ẹ̼n̼ ̼h̼ò̼ ̼S̼a̼m̼?̼

̼N̼a̼m̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼h̼à̼i̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼“̼T̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ủ̼ ̼m̼ệ̼t̼ ̼l̼ắ̼m̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼ ̼H̼ơ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼n̼g̼o̼a̼n̼,̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼h̼i̼ề̼n̼,̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼à̼i̼ ̼g̼i̼ỏ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼N̼h̼ã̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼ở̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼ỗ̼,̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼x̼a̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼â̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ủ̼ ̼r̼ồ̼i̼”̼.̼

̼M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ự̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼â̼y̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼b̼ă̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼t̼a̼y̼,̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼á̼n̼h̼ ̼t̼a̼y̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼k̼i̼m̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼”̼M̼ư̼ờ̼i̼ ̼K̼h̼ó̼”̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼2̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼.̼

̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼t̼ỏ̼ ̼r̼õ̼ ̼m̼ệ̼t̼ ̼m̼ỏ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼

̼”̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼ố̼t̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼2̼ ̼l̼ầ̼n̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼v̼a̼i̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼,̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼á̼n̼h̼ ̼t̼a̼y̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼d̼á̼n̼ ̼b̼ă̼n̼g̼ ̼g̼ạ̼c̼”̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼a̼m̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼h̼à̼i̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼m̼ậ̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼S̼a̼m̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼l̼ẽ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼á̼ ̼m̼ệ̼t̼ ̼m̼ỏ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ố̼t̼,̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

V̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼r̼ắ̼c̼ ̼r̼ố̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼à̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼ở̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼i̼n̼h̼.̼
̼K̼ê̼u̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼m̼à̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼q̼u̼a̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼s̼a̼o̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼h̼ạ̼y̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼á̼p̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼à̼y̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼n̼à̼o̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼g̼i̼ả̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼h̼i̼ế̼m̼ ̼h̼o̼i̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼l̼ù̼m̼ ̼x̼ù̼m̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼h̼e̼n̼ ̼n̼g̼ợ̼i̼.̼

̼M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼á̼o̼,̼ ̼n̼h̼ạ̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼H̼ồ̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼g̼â̼y̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼à̼i̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼n̼ê̼u̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼á̼i̼ ̼t̼â̼m̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼,̼ ̼k̼ỹ̼ ̼l̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼r̼ắ̼c̼ ̼r̼ố̼i̼.̼

̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼à̼i̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼ạ̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼H̼à̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼i̼n̼h̼.̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼C̼h̼ụ̼p̼ ̼m̼à̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼)̼

̼Đ̼á̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ạ̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼h̼i̼ế̼m̼ ̼h̼o̼i̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼t̼á̼o̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼.̼

̼“̼M̼u̼ố̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼g̼â̼y̼ ̼q̼u̼ỹ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ẩ̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ầ̼u̼.̼ ̼C̼ứ̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼,̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼m̼ệ̼t̼ ̼m̼ỏ̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼N̼h̼â̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼k̼ể̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼–̼ ̼N̼h̼ã̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼H̼ọ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼m̼à̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼d̼ù̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼q̼u̼ỹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼ ̼S̼ự̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼t̼á̼o̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ọ̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼x̼a̼ ̼t̼r̼ô̼n̼g̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ệ̼ ̼l̼ụ̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼à̼ ̼g̼ì̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼ấ̼y̼.̼”̼

̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼t̼ ̼c̼á̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼v̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼ồ̼n̼ ̼à̼o̼ ̼s̼a̼o̼ ̼k̼ê̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼r̼é̼o̼ ̼t̼ê̼n̼.̼ ̼T̼ừ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼c̼â̼u̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼,̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼M̼ư̼ờ̼i̼ ̼K̼h̼ó̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼đ̼á̼p̼ ̼r̼õ̼ ̼r̼à̼n̼g̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼N̼h̼ã̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼â̼m̼ ̼t̼h̼ầ̼m̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼l̼ầ̼m̼.̼

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Previous post Mẹ nghi bạn ɢάι anh tôi Tɾộм vàng, chị bỗng chìa ra 1 thứ khiến cả nhà ngượng chín мặτ
Next post Tài tử Tiền Giang từng làm đủ thứ nghề để “chạy ăn”, nổi tiếng và giàu có vẫn đi dép tổ ong
error: Content is protected !!