VỪA XONG (23/8): Đi ăn tr.ộm, thaпh niêп bị mắc k.ẹt rồi bị điệп gi.ậ.t t.ử v.ong trên mái nhà

ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴛʜᴀɴʜ ɴɪᴇ̂ɴ ᴆᴜ̣ᴄ ᴍᴀ́ɪ ᴛᴏ̂ɴ ᴆᴇ̂̉ ᴀ̆ɴ ᴛʀᴏ̣̂ᴍ, ᴋʜɪ ᴄʜᴜɪ ǫᴜᴀ ᴛʜɪ̀ ʙɪ̣ ᴋᴇ̣ᴛ, ᴄʜᴜ̛́ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ʙɪ̣ ᴆɪᴇ̣̂ɴ ɢɪᴀ̣̂ᴛ ᴛᴜ̛̉ ᴠᴏɴɢ.

ɴɢᴀ̀ʏ 15/8, ʜɪ̀ɴʜ ᴀ̉ɴʜ ɴᴀᴍ ᴛʜᴀɴʜ ɴɪᴇ̂ɴ ʙɪ̣ ᴋᴇ̣ᴛ ɴᴜ̛̉ᴀ ᴛʜᴀ̂ɴ ᴍɪ̀ɴʜ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴍᴀ́ɪ ᴛᴏ̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ɴʜᴀ̀ ᴅᴀ̂ɴ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄᴏ̣̂ɴɢ ᴆᴏ̂̀ɴɢ ᴍᴀ̣ɴɢ ʟᴀɴ ᴛʀᴜʏᴇ̂̀ɴ ᴠᴏ̛́ɪ ᴛᴏ̂́ᴄ ᴆᴏ̣̂ ᴄʜᴏ́ɴɢ ᴍᴀ̣̆ᴛ ᴋᴇ̀ᴍ ɴᴏ̣̂ɪ ᴅᴜɴɢ “ᴀ̆ɴ ᴛʀᴏ̣̂ᴍ ᴆᴜ̣ᴄ ᴍᴀ́ɪ ᴛᴏ̂ɴ ʙɪ̣ ᴆɪᴇ̣̂ɴ ɢɪᴀ̣̂ᴛ ᴄʜᴇ̂́ᴛ…”, ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʜᴏᴀɴɢ ᴍᴀɴɢ.

ʜɪ̀ɴʜ ᴀ̉ɴʜ ɴᴀᴍ ᴛʜᴀɴʜ ɴɪᴇ̂ɴ ʙɪ̣ ᴋᴇ̣ᴛ ɴᴜ̛̉ᴀ ᴛʜᴀ̂ɴ ᴍɪ̀ɴʜ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴍᴀ́ɪ ᴛᴏ̂ɴ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄᴏ̣̂ɴɢ ᴆᴏ̂̀ɴɢ ᴍᴀ̣ɴɢ ʟᴀɴ ᴛʀᴜʏᴇ̂̀ɴ

ɴɢᴀʏ sᴀᴜ ʜɪ̀ɴʜ ᴀ̉ɴʜ ᴠᴀ̀ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴆᴀ̆ɴɢ ᴛᴀ̉ɪ, ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɴɢʜɪ ɴɢᴏ̛̀ ᴠᴇ̂̀ ᴛɪ́ɴʜ xᴀ́ᴄ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ᴄᴜ̉ᴀ sᴜ̛̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ. ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜɪ ᴆᴏ́, ᴄᴏ́ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʟᴀ̣ɪ ᴄʜᴏ ʀᴀ̆̀ɴɢ “ᴄʜᴀ̆́ᴄ ᴍᴀ̂́ʏ ɴᴀʏ ʟᴀ̣ɪ ᴛʜᴜᴀ ᴄᴀ́ ᴆᴏ̣̂ ᴍᴜ̀ᴀ ᴡᴏʀʟᴅ ᴄᴜ́ᴘ ɴᴇ̂ɴ ᴆɪ ʟᴀ̀ᴍ ʟɪᴇ̂̀ᴜ ᴆᴀ̂ʏ ᴍᴀ̀. ᴆɪ ᴀ̆ɴ ᴛʀᴏ̣̂ᴍ ᴠᴀ̀ ʙɪ̣ ᴆɪᴇ̣̂ɴ ɢɪᴀ̣̂ᴛ ᴄʜᴇ̂́ᴛ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴍᴀ́ɪ ɴʜᴀ̀ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴆᴀ́ɴɢ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ʟᴀ̆́ᴍ”.

ᴛʜᴇᴏ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄʜɪᴀ sᴇ̉, sᴜ̛̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ xᴀ̉ʏ ʀᴀ ᴛᴀ̣ɪ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴɢᴀ̂ɴ ʜᴀ̀ɴɢ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴆɪ̣ᴀ ʙᴀ̀ɴ ǫᴜᴀ̣̂ɴ ɢᴏ̀ ᴠᴀ̂́ᴘ, ᴛᴘ.ʜᴄᴍ.

ᴛᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ, ᴛʜᴇᴏ xᴀ́ᴄ ᴍɪɴʜ ᴄᴜ̉ᴀ ᴠɪᴇᴛɴᴀᴍɴᴇᴛ, ᴠᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ xᴀ̉ʏ ʀᴀ sᴀ́ɴɢ 14/6 ᴛᴀ̣ɪ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴜ̛̉ᴀ ʜᴀ̀ɴɢ ᴋɪɴʜ ᴅᴏᴀɴʜ ᴆɪᴇ̣̂ɴ ᴛʜᴏᴀ̣ɪ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴆᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ɴɢᴜʏᴇ̂̃ɴ ᴠᴀ̆ɴ ɴɢʜɪ̣, ᴘ.7, ǫ.ɢᴏ̀ ᴠᴀ̂́ᴘ, ᴛᴘ.ʜᴄᴍ.

ᴛʀᴀᴏ ᴆᴏ̂̉ɪ ᴠᴇ̂̀ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ᴛʀᴇ̂ɴ, ᴆᴀ̣ɪ ᴅɪᴇ̣̂ɴ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ 7, ǫᴜᴀ̣̂ɴ ɢᴏ̀ ᴠᴀ̂́ᴘ xᴀ́ᴄ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴄᴏ́ sᴜ̛̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴛʜᴀɴʜ ɴɪᴇ̂ɴ ᴆᴜ̣ᴄ ᴍᴀ́ɪ ᴛᴏ̂ɴ ᴆᴇ̂̉ ᴀ̆ɴ ᴛʀᴏ̣̂ᴍ, ᴋʜɪ ᴄʜᴜɪ ǫᴜᴀ ᴍᴀ́ɪ ᴛᴏ̂ɴ ᴛʜɪ̀ ʙɪ̣ ᴋᴇ̣ᴛ ʟᴀ̣ɪ, ᴄʜᴜ̛́ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ʙɪ̣ ᴆɪᴇ̣̂ɴ ɢɪᴀ̣̂ᴛ ᴛᴜ̛̉ ᴠᴏɴɢ.

ᴛʀᴀᴏ ᴆᴏ̂̉ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ᴅᴀ̂ɴ ᴠɪᴇ̣̂ᴛ, ᴍᴏ̣̂ᴛ ʙᴀ̉ᴏ ᴠᴇ̣̂ ɴɢᴀ̂ɴ ʜᴀ̀ɴɢ ᴄᴏ́ ᴛʀᴜ̣ sᴏ̛̉ ᴄᴀ̣ɴʜ ᴄᴜ̛̉ᴀ ʜᴀ̀ɴɢ ᴆɪᴇ̣̂ɴ ᴛʜᴏᴀ̣ɪ xᴀ̉ʏ ʀᴀ sᴜ̛̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ: “sᴀ́ɴɢ nay, ᴆᴀɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ᴄᴀ ᴛʀᴜ̛̣ᴄ, ᴛᴏ̂ɪ ᴠᴀ̀ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɴɢʜᴇ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ ʜᴏ̂ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ 1 ᴛʜᴀɴʜ ɴɪᴇ̂ɴ ʙɪ̣ ᴋᴇ̣ᴛ ᴛʀᴏɴɢ ᴍᴀ́ɪ ᴛᴏ̂ɴ ᴋʜᴏ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴜ̛̉ᴀ ʜᴀ̀ɴɢ ʙᴀ́ɴ ᴆɪᴇ̣̂ɴ ᴛʜᴏᴀ̣ɪ ᴅɪ ᴆᴏ̣̂ɴɢ ʙᴇ̂ɴ ᴄᴀ̣ɴʜ. sᴀᴜ ᴆᴏ́, ᴛᴏ̂ɪ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴄᴀ́ᴄ ʙᴀ̉ᴏ ᴠᴇ̣̂ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴜ̛̉ᴀ ʜᴀ̀ɴɢ ᴛʀᴇ̂ɴ ʙᴀ́ᴏ ᴄʜᴏ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴆɪ̣ᴀ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴆᴇ̂́ɴ ᴜ̛́ɴɢ ᴄᴜ̛́ᴜ. ᴛʀᴏɴɢ ǫᴜᴀ́ ᴛʀɪ̀ɴʜ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ɢɪᴀ̉ɪ ᴄᴜ̛́ᴜ, ɴᴀᴍ ᴛʜᴀɴʜ ɴɪᴇ̂ɴ ᴋʜᴀɪ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴆᴀ̃ ᴆᴜ̣ᴄ ᴍᴀ́ɪ ᴛᴏ̂ɴ ᴠᴀ̀ᴏ ʙᴇ̂ɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴆᴇ̂̉ ᴛʀᴏ̣̂ᴍ ᴆɪᴇ̣̂ɴ ᴛʜᴏᴀ̣ɪ ᴠᴀ̀ᴏ ᴋʜᴜʏᴀ ʜᴏ̂ᴍ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ, ɴʜᴜ̛ɴɢ ʟᴜ́ᴄ ʟᴇᴏ ʀᴀ ɴɢᴏᴀ̀ɪ ᴛʜɪ̀ ʙɪ̣ ᴋᴇ̣ᴛ ʟᴀ̣ɪ”.

ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʙɪᴇ̂́ᴛ, ɴɢᴀʏ ᴋʜɪ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴛɪɴ ʙᴀ́ᴏ, ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ɴᴀ̆ɴɢ ǫᴜᴀ̣̂ɴ ɢᴏ̀ ᴠᴀ̂́ᴘ ᴆᴀ̃ ɢɪᴀ̉ɪ ᴄᴜ̛́ᴜ ᴆᴜ̛ᴀ ᴛʜᴀɴʜ ɴɪᴇ̂ɴ ɴᴀ̀ʏ xᴜᴏ̂́ɴɢ ᴆᴀ̂́ᴛ ᴀɴ ᴛᴏᴀ̀ɴ ᴠᴀ̀ ᴆᴜ̛ᴀ ᴠᴇ̂̀ ᴛʀᴜ̣ sᴏ̛̉ ᴆᴇ̂̉ ʟᴀ̂́ʏ ʟᴏ̛̀ɪ ᴋʜᴀɪ.

Bị bắt quả tang khi đang trộm máy điều hòa, nam thanh niên ở Đà Nẵng đã giả danh là chủ nhà, mời công an vào… uống nước.

Ngày 26/7, Công an quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) đang tạm giữ hình sự nghi phạm Lê Tấn Việt (31 tuổi, ngụ tổ 49, P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.
Trước đó, chiều 24/7, Công an P. Khuê Mỹ (quận Ngũ Hành Sơn) tuần tra phòng chống Covid-19 trên đường Võ Nguyên Giáp thì bắt quả tang Việt đang dùng thang trèo lên gỡ cục nóng của máy điều hòa nhà lô 16.

Nghi trộm, Cảnh sát đã mời làm việc thì người này giải thích cục nóng điều hòa bị hỏng nên sửa chữa, đồng thời khẳng định đây là nhà của mình và mời công an vào uống nước vì đã tuần tra vất vả. Vừa nói, thanh niên này còn rút chìa khóa trong túi ra và mở ổ khóa cổng trơn tru.

Lê Tấn Việt bị tạm giữ hình sự

Tuy nhiên, trong tổ công tác có 1 cán bộ công an P. Khuê Mỹ đã nhận ra đây chính là Lê Tấn Việt, đối tượng vừa ra tù về tội hủy hoại tài sản và trộm cắp tài sản, đang thuộc diện quản lý của địa phương nên đã đưa đối tượng này về trụ sở.

Tại cơ quan Công an, Việt khai nhận chuẩn bị dụng cụ đồ nghề gồm thang rút, máy khoan, máy cắt… để đi trộm cục nóng điều hoà đem bán kiếm tiền tiêu xài. Việt khai nhận đã trộm được 2 cục nóng điều hòa và chuẩn bị kỹ càng để đóng kịch, đối phó công an. Việt mặc đồ thể thao, mang theo thang rút, máy khoan, máy cắt… để trộm cục nóng máy điều hòa lắp lộ thiên.

Việt bị bắt quả tang khi đang mở trộm điều hòa

Nghi phạm chọn nhà vắng chủ, Việt phá ổ khóa bên ngoài, thay ổ khóa mang theo để chứng minh cho màn kịch “nhà của mình” nếu bị bắt quả tang.

Ngoài ra, qua thử test, Việt dương tính với ma tuý tổng hợp dạng đá.

Hiện, Công an phường Khuê Mỹ đã lập biên bản, thu giữ hai cục nóng điều hoà nhãn hiệu Daikin mà Việt trộm trót lọt trước đó.

Xúc động bữa cơm của 2 bé làm sơn: Làm bao nhiêu lương đều gửi về nhà, nhỏ mà hiểu chuyện

Có nhiều trẻ sinh ra trong hoàn cảnh nghèo khó nên từ nhỏ các em đã chịu nhiều thiệt thòi. Lớn hơn một chút thì do điều kiện gia đình khó khăn, bố mẹ không thể bao bọc mà phải tự ra ngoài bươn chải, mưu sinh, không chỉ nuôi bản thân mà còn đỡ đần gia đình.

Có những đứa trẻ đã sớm phải đi mưu sinh vì hoàn cảnh. (Ảnh: tinmoi)

Các em phải tạm gác công việc học tập vì cuộc sống. (Ảnh: VTV)

Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ hình ảnh bữa trưa của hai cậu bé đi làm nghề sơn, tuy ít tuổi nhưng vô cùng hiểu chuyện. Cụ thể, vì cuộc sống khó khăn, bố mẹ không đủ kinh tế để cho các em đến trường nên cả hai phải dừng việc học tập để đi làm.

Hai cậu bé phải tạm dừng việc học đi làm sơn tường . (Ảnh: Chụp màn hình TikTok T.A)

Theo chia sẻ của người chủ nhà thuê hai cậu bé, các em nhận làm khoán với anh. Công việc hàng ngày là làm sơn, cả hai chẳng ngủ trưa và ngày nào cũng làm đến tối muộn. Đi làm về khuya nhưng các em vẫn cố gắng đi chợ nấu cơm. Hôm sau đi làm sẽ đem theo một cái bếp gas du lịch, đồ ăn thì cho vào túi. Khi nào đến giờ nghỉ trưa thì một cậu bé xuống trước hâm lại đồ ăn cho nóng, sau đó gọi người bạn của mình nghỉ tay cùng ăn.

Bưa cơm của các em rất đơn giản, chỉ có trứng và một ít rau luộc nhưng cả hai ăn vô cùng ngon lành. Ăn xong cũng chẳng chợp mắt mà lại nhanh chóng dọn dẹp rồi tiếp tục công việc.

Cả hai chuẩn bị đồ ăn sẵn ở nhà rồi mang đi làm. (Ảnh: Chụp màn hình TikTok T.A)

Bữa trưa của cả hai chỉ có ít trứng và rau luộc. (Ảnh: Chụp màn hình TikTok T.A)

Không những vậy, 2 chàng trai nhỏ còn không bao giờ ngại ngần về công việc mình đang làm. Bao giờ cũng vậy, bộ quần áo lao động dính đầy sơn và đất cát được các em mặc trên người sẵn ở nhà rồi mới đến nơi làm việc, chứ không phải mặc quần áo sạch đi đường rồi sau đó thay ra.

Các em cũng chẳng ngại bộ quần áo của mình dính đầy sơn tường. (Ảnh: Chụp màn hình TikTok T.A)

Thêm nữa, hai cậu bé cũng khiến người lớn phải ngỡ ngàng vì chưa bao giờ xin ứng lương trước. Chủ nhà nhiều khi thương cho hoàn cảnh của các em nên hỏi nếu cần tiền gấp thì anh đưa cho. Thế nhưng, hai em đều từ chối: “Thôi anh cứ để đấy. Xong việc thì tính toán bọn em xin để còn có khoản dư gửi về nhà. Ứng xong tiêu linh tinh lại không có tiền gửi về cho bố mẹ, bọn em ngại lắm”.

Nhìn vào cách các em làm việc, sinh hoạt đủ thấy dù phải nghỉ học từ sớm để đi làm nhưng thái độ vô cùng lễ phép, nghiêm túc trong công việc, là những đứa con có hiếu với bố mẹ. Thực sự đôi khi trình độ trong công việc chỉ là một phần còn thái độ của bạn sẽ quyết định được sự thành công.

Những cậu bé hiểu chuyện này còn vô cùng hiếu thảo với bố mẹ. (Ảnh: Chụp màn hình TikTok T.A)

Tuy nhiên, chúng ta cũng phải đánh giá và tiếp cận dưới góc độ pháp luật. Vì hiện tại vẫn chưa có thông tin về độ tuổi của 2 cậu bé trên. Mà Pháp luật Việt Nam đã quy định rõ về độ tuổi sử dụng lao động là từ 15-60 tuổi. Nếu người chủ sử dụng lao động dưới 15 tuổi, cụ thể là từ 13-15 tuổi thì buộc phải tuân theo khoản 3 Điều 143 Bộ luật Lao động năm 2019 quy định về độ tuổi lao động ghi rõ trẻ em dưới 15 tuổi chỉ được làm công việc nhẹ theo danh mục do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành.

Công việc làm sơn của hai cậu bé trên lại không thuộc nhóm các việc nhẹ được đề cập trong danh mục do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành. Vì vậy, nếu không có thoả thuận giữ hai bên, người chủ sẽ bị phạt tiền từ 50 triệu đồng – 75 triệu đồng.

Câu chuyện trên sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội đã nhận được sự quan tâm của mọi người. Ai cũng cảm thấy khâm phục nghị lực của hai cậu bé, điều mà đôi khi đến người lớn cũng không thể làm được.

Rất nhiều người đã an ủi, động viên cả hai em. (Ảnh: Chụp màn hình TikTok T.A)

– Thương quá. Thế mà ngoài kia biết bao đứa trẻ được yêu thương, cưng chiều thì có biết quý trọng bố mẹ đâu.

– Nhiều người lớn không không bằng 2 cậu nhóc này đâu. Tuổi còn nhỏ, đường đi phía trước còn dài, sau này các em chắc chắn tương lai rộng mở. Đừng bỏ cuộc, cứ tiếp tục cố gắng nhé!

– Còn nhỏ mà đã hiểu chuyện quá rồi. Lại còn có hiếu với bố mẹ nữa. Đẻ được đứa con mát lòng mát dạ.

Dù chỉ là thợ sơn tường thôi nhưng chắc chắn sau này nếu tiếp tục nghiêm túc và chăm chỉ, cầu tiến như thế các em sẽ rất thành công. Bạn có cảm nhận thế nào về câu chuyện trên, hãy để lại bình luận nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Previous post Vợ cũ tới thăm con, mở hộp bánh trung thu cô ấy đưa tôi quỳ khóc xin tái hôn
Next post Mẹ Đơn Τʜâɴ U50 Giàu Có Đi Hẹn Hò “Chê” Anh Tài Xế Còn Đang Bươn Chải Cυộc Sống:”Lấy Anh Về Tôi Lại Ρʜảι Nuôi Thêm Một Miệng Ăn Nữa À?”
error: Content is protected !!