ТỐɪ ԚUА: Ðɑпɡ ở ᴄữ ѕɑᴜ ѕɪ.пһ, пɡườɪ ᴆàп Ьà хả.ᴏ զᴜʏ.ệт ᴠẫп Ԁ.ụ Ԁ.ỗ ᴆượᴄ ôпɡ ʟãᴏ 81 тᴜổɪ”тò т.ɪ́ тᴇ” гồɪ тố.пɡ тɪ.ềп тһươпɡ ….

ɴ̼ɢ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̛̼̉ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴏ̣̼ᴄ̼,̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂́ ̼ɴ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ᴜ̼ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̣̼ ̼8̼1̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼ ̼ᴀ̼̂́ʏ̼,̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂ᴜ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼s̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ̼ʟ̼ᴜ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀ ̼ʏ̼ᴇ̼̂ᴜ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̀ɴ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ ̼ᴆ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼̃ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼́ᴀ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼́ ̼ʙ̼ᴀ̼,̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ᴀ̼̉ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ʟ̼ᴜ̼́ᴄ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼̀.̼.̼.̼ ̼ᴋ̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̣̼ᴄ̼.̼

̼ᴛ̼ɪ̼ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̉ɴ̼ ̼ʟ̼ɪ̼̃ɴ̼ʜ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̀ɴ̼ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼,̼ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̣̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̣̼̆ɴ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼̂̃ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴀ̼ ̼”̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ʏ̼ᴇ̼̂ᴜ̼”̼ ̼ᴋ̼ᴇ̼́ɴ̼ ̼ɢ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼”̼5̼ ̼x̼ɪ̣̼ᴄ̼ʜ̼”̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̼̉.̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼ᴏ̣̼̂ᴄ̼ ̼s̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ̼.̼.̼.̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼ᴏ̣̼̂ᴄ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼,̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̣̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̂̃ɴ̼ ̼”̼ᴆ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼ʏ̼”̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ʀ̼ᴏ̛̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̀ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼x̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ᴀ̼̂̉ɴ̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̂̃ʏ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼́ ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼̀ɴ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̉ᴏ̼.̼.̼.̼

̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼x̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴜ̼ᴀ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ᴄ̼ ̼ʙ̼ᴏ̼̂̉ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼
̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̀ɴ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ ̼ᴆ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼̃ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼́ᴀ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼́ ̼ʙ̼ᴀ̼ ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂̃ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼ʟ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼,̼ ̼s̼ɴ̼ ̼1̼9̼8̼0̼,̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̼́ ̼ᴛ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̉ᴏ̼,̼ ̼x̼ᴀ̼̃ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴀ̼ɴ̼,̼ ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̀,̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̉ɴ̼ʜ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼.̼

ɴ̼ɢ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂̃ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼ʟ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̛̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼
̼ʟ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼ʏ̼,̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼x̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̆̉ɴ̼ɢ̼ ̼x̼ᴀ̼̂́ᴜ̼,̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼̉ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̣̼ᴄ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ᴠ̼ᴏ̼̂ ̼ᴄ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̀ ̼ᴍ̼ᴏ̼̀,̼ ̼ᴍ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̉ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂ᴜ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴜ̛̼̃ᴀ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̣̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ᴛ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼̉ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̣̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̣̼ᴍ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̣̼̂ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼s̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴛ̼ ̼s̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴄ̼ᴏ̛̼ ̼ʜ̼ᴏ̣̼̂ɪ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ᴀ̼̉ ̼ʀ̼ᴀ̼̆́ᴘ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̂ᴍ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴀ̼ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̣̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̂̃ʏ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̀ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̼́ᴛ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼.̼ ʟ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴋ̼ᴇ̼̂̉ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̼̉ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴏ̼̂́ ̼ᴆ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̼̉,̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴇ̼ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼̂̃ɪ̼ ̼s̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ʏ̼,̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̆̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ᴇ̼́ ̼ʟ̼ᴇ̼̂̃ ̼ᴛ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̀ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̀ ̼ᴍ̼ᴏ̼̀ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼̀ɴ̼ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̣̼ ̼ʀ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼̉ᴍ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̉ᴍ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̂ᴍ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼.̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ʟ̼ᴜ̼́ᴄ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ̼ʟ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ɢ̼ᴏ̣̼ɪ̼ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼.̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ʟ̼ᴜ̼́ᴄ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ʙ̼ᴀ̼́ᴄ̼,̼ ̼ʟ̼ᴜ̼́ᴄ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼́ ̼ᴛ̼ᴏ̼ᴀ̼́ɴ̼ ̼ʟ̼ᴏ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ʜ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ ̼ʟ̼ᴇ̼̂ɴ̼,̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ɴ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴍ̼ ̼ʀ̼ᴏ̼̃ ̼ʀ̼ᴇ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̀ɴ̼ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ʏ̼.
̼-̼ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ ̼(̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂̃ɴ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ʜ̼,̼ ̼s̼ɴ̼ ̼1̼9̼3̼2̼,̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼ᴛ̼ᴘ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼-̼ ̼ᴘ̼ᴠ̼)̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼̀ ̼ᴆ̼ᴀ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̣̼,̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ʏ̼ᴇ̼̂ᴜ̼ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴀ̼̂́ʏ̼.̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴇ̼̂ɴ̼ʜ̼ ̼ʟ̼ᴇ̣̼̂ᴄ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̀ɴ̼ ̼s̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̉ᴇ̼ ̼ɴ̼ᴜ̛̼̃ᴀ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼́.̼.̼.̼ – ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ʏ̼ᴇ̼̂ᴜ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀.̼ ̼ʙ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼.̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ɢ̼ᴏ̣̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼́ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ᴍ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̆́ᴍ̼,̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ɢ̼ᴏ̣̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼.̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ʏ̼ᴇ̼̂ᴜ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ̼s̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ᴏ̼̀ɴ̼ ̼ᴍ̼ᴜ̼ᴀ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ᴄ̼ ̼ʙ̼ᴏ̼̂̉ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴀ̼̂́ʏ̼.̼

̼-̼ ̼s̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴜ̼ᴀ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ᴄ̼ ̼ʙ̼ᴏ̼̂̉?̼ – ᴠ̼ᴀ̼̂ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼x̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴜ̼ᴀ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ᴄ̼ ̼ʙ̼ᴏ̼̂̉ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼̉ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̼̉ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴀ̼̂́ʏ̼.̼ ̼-̼ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼̀ ̼ʜ̼ᴏ̛̼ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̣̼,̼ ̼x̼ᴀ̼̂́ᴜ̼ ̼ʜ̼ᴏ̛̼ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̣̼,̼ ̼ɴ̼ᴏ̼́ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴋ̼ᴇ̼́ᴍ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ̼ᴛ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼̆ᴛ̼,̼ ̼ᴠ̼ᴀ̣̼̂ʏ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼,̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ɢ̼ɪ̼̀ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̀ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼?̼- ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ʏ̼ᴇ̼̂ᴜ̼ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̣̼ᴄ̼ ̼ʟ̼ᴏ̼̀ɴ̼ɢ̼.̼ ̼-̼ ̼ʏ̼ᴇ̼̂ᴜ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂́ ̼s̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼?̼ – ̼ᴠ̼ɪ̼̀ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼̂̃ɴ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼́ᴄ̼ʜ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼́.̼ ̼-̼ ̼ʟ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̼̉ ̼s̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼̀ ̼ʙ̼ᴏ̼̂́ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼́ᴀ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̉ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂́ᴘ̼?̼ – ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂́ᴘ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴀ̣̼.̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ɴ̼ᴜ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼́ᴀ̼,̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼́ᴀ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼,̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼́ᴀ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼́ ̼ʜ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼2̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼ᴅ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴏ̼̀ɴ̼ɢ̼.̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼́ᴀ̼ ̼ʟ̼ᴏ̛̼́ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ʙ̼ᴏ̼̂́,̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼,̼ ̼ʙ̼ᴏ̣̼ɴ̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼ʏ̼,̼ ̼ᴍ̼ᴏ̼̂̃ɪ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ɴ̼ᴜ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼́ᴀ̼.̼ ̼-̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̆̀ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̆̀ɴ̼ɢ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼́ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼̉!̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼s̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼ʜ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴏ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴀ̼̀?̼ – ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼s̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼́ ̼ᴀ̣̼,̼ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼,̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂́ᴘ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ̼ɴ̼ᴜ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ɴ̼ᴜ̛̼̃ᴀ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼.
ᴍᴏ̛̉ ᴀ̉ɴʜ

̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̀ɴ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼”̼ʟ̼ʏ̼́ ̼ʟ̼ɪ̣̼ᴄ̼ʜ̼”̼ ̼ʀ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼.̼.̼.̼ ̼ᴏ̼ᴀ̼̆̉ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̀ ̼ʀ̼ᴏ̼ᴀ̼̆̀ɴ̼ ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̛̼̀ ̼ɢ̼ᴀ̣̼̆ᴘ̼ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂̃ɴ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ʜ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼ʀ̼ᴜ̼́ᴛ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̛̼ɪ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼́ᴛ̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂̉ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̉ᴏ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̣̼̂.̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴀ̼̂́ʏ̼,̼ ̼ʟ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼́ᴀ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼́ ̼ʙ̼ᴀ̼.̼ ̼s̼ᴏ̼̂́ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼2̼0̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴜ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼́ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼́ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴍ̼ᴏ̼̂̀ ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼́ᴄ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ᴘ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̀ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴄ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ɴ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ʙ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼ʀ̼ᴏ̼̂́ɪ̼.̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼̀ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̀ɴ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ ̼ᴆ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼

,̼ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̣̼ ̼8̼1̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̆́ᴛ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̣̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼:̼ ̼”̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴜ̼ ̼ᴏ̛̼ɪ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂̀ᴍ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂̉ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̂ʏ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴏ̛̼̀ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̣̼̂ᴍ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴘ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼́ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̆́ᴍ̼”̼.̼ ̼ʟ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ᴍ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̣̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ᴍ̼ ̼ᴏ̛̼ɴ̼ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼,̼ ̼ʀ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂ᴜ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼s̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼́ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼́ ̼ᴄ̼ᴏ̛̼̉ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̛̼̉ ̼ᴅ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼,̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ʀ̼ᴏ̼̃ ̼ᴆ̼ɪ̣̼ᴀ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼̉ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ʟ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ̼ʜ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼s̼ᴏ̼̂́ ̼ᴆ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̣̼ɪ̼.̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̀ ̼ʜ̼ᴏ̼̂ᴍ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼́ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀,̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ɢ̼ᴏ̣̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̉ɪ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ᴍ̼.̼ ̼ʙ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼ ̼ʜ̼ᴏ̣̼ ̼ɢ̼ᴏ̣̼ɪ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ʙ̼ᴀ̼́ᴄ̼,̼ ̼x̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴜ̼,̼ ̼s̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ʏ̼,̼ ̼ʜ̼ᴏ̣̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂̉ɴ̼ ̼s̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̣̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ᴠ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ ̼ᴅ̼ɪ̼̃ ̼ʙ̼ᴀ̼̉ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ʏ̼ᴇ̼̂ᴜ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼.̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ʜ̼ᴏ̣̼ ̼ʏ̼ᴇ̼̂ᴜ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴛ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼́ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼.̼ ̼s̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ᴏ̛̼ɴ̼ ̼2̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ɢ̼ᴏ̣̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ʏ̼ᴇ̼̂ᴜ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼́ᴄ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴜ̣̼ᴄ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̼̉ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼.̼

̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ᴛ̼ᴀ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̛̼̀ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴄ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̣̼̂ʏ̼.̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ̼ᴋ̼ᴇ̼̂̉ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴏ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼,̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̆́ᴛ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼:̼ ̼”̼ɴ̼ᴏ̼́ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼́ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̛̼̃ ̼ᴅ̼ᴏ̣̼̂ɪ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̆́ᴍ̼,̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ʟ̼ᴜ̼́ᴄ̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼s̼ᴏ̛̣̼”̼.̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼̉ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̼́ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̣̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼”̼ᴛ̼ᴀ̼̀ɪ̼”̼ ̼ʜ̼ᴏ̛̼ɴ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼,̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼́ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼,̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼ ̼8̼1̼,̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼̉ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂̉ ̼”̼ʙ̼ᴀ̼̀ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼̉ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼́ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴀ̼̆ɴ̼”̼,̼ ̼ᴅ̼ᴜ̼̀ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̀ᴍ̼ ̼ʀ̼ᴏ̼̉ ̼ᴅ̼ᴀ̼̃ɪ̼.̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼ ̼ᴀ̼̂́ʏ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴜ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̉ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼ʙ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ʜ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ʟ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̣̼ᴄ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴍ̼ᴀ̼ʏ̼,̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̆̀ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̂̃ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂̉ ̼”̼ʏ̼ᴇ̼̂ᴜ̼”̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴛ̼.̼ ᴄ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ɢ̼ᴀ̼̆́ɴ̼ ̼ʙ̼ᴏ̼́ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼ᴜ̼,̼ ̼ʜ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ᴜ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ʙ̼ᴜ̼̀ ̼ᴆ̼ᴀ̼̆́ᴘ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴜ̼ ̼ʜ̼ᴜ̣̼ᴛ̼,̼ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̂ᴍ̼ ̼s̼ᴜ̛̣̼ ̼ʀ̼ᴀ̼̆̀ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼7̼5̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɪ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ᴛ̼ᴀ̼̆́ᴛ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̆́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̀ ̼ʟ̼ᴀ̼̂ᴜ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̀ɴ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴅ̼ɪ̣̼ᴘ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̼́ᴛ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼,̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̆ᴍ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼3̼3̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼,̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ᴛ̼ᴀ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴜ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ᴍ̼.̼

̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̣̼̆ᴘ̼ ̼ʙ̼ᴏ̼̂̀ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̀ɴ̼ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼ʜ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴏ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼-̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ʙ̼ᴏ̼̂́ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼́ᴀ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̉ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ᴛ̼ᴀ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̛̼̀ᴀ̼ ̼s̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼́ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ᴛ̼ᴀ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̉ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̛̼̃ ̼ʟ̼ᴀ̼̆́ᴍ̼,̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ᴍ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼.̼ ̼
ᴍᴏ̛̉ ᴀ̉ɴʜ

ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼́ᴀ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɪ̼́ᴜ̼ ̼ᴋ̼ᴇ̼́ᴏ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ᴍ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂́ᴘ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̀ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼.̼ ̼ɴ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼́ᴀ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼,̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼̉ ̼ʏ̼́.̼

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Previous post ТỐɪ ԚUА: Ðɑпɡ ở ᴄữ ѕɑᴜ ѕɪ.пһ, пɡườɪ ᴆàп Ьà хả.ᴏ զᴜʏ.ệт ᴠẫп Ԁ.ụ Ԁ.ỗ ᴆượᴄ ôпɡ ʟãᴏ 81 тᴜổɪ”тò т.ɪ́ тᴇ” гồɪ тố.пɡ тɪ.ềп тһươпɡ ….
Next post “Hót boy Hà nộι” Thông Soái Ca ℓà ai ѵà con đường kỳ lạ ʈгở ʈhành “idol Tóp Tóp” ƌến mức quốc tế cũng ρhảι bấʈ ngờ
error: Content is protected !!